EN availability
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

availability (auch: access, asset, resource, run)
The relationship between demand and availability is quite different.
Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan är ett helt annat.
What is our answer to the question of greater availability of bioenergy?
Vilket är vårt svar på frågan om större tillgång till bioenergi?
Widespread availability of defibrillators is one of many examples.
Allmän tillgång på defibrillatorer är ett av många exempel.
They announced these measures to increase the availability of products.
Kommissionen tillkännagav dessa åtgärder för att öka produkternas tillgänglighet.
These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Förändringarna gjorde att systemets tillgänglighet och hastighet kunde förbättras.
They affect mainly public services and the availability of these services.
De påverkar främst den offentliga servicen och dessa tjänsters tillgänglighet.
availability

2. Wirtschaft

availability (auch: accessibility)
They announced these measures to increase the availability of products.
Kommissionen tillkännagav dessa åtgärder för att öka produkternas tillgänglighet.
These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Förändringarna gjorde att systemets tillgänglighet och hastighet kunde förbättras.
They affect mainly public services and the availability of these services.
De påverkar främst den offentliga servicen och dessa tjänsters tillgänglighet.

Synonyme (Englisch) für "availability":

availability
avail
available

Beispielsätze für "availability" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is not about diluting the availability of health services for women in need.
Det handlar inte om att urvattna tillgången till sjukvård för behövande kvinnor.
EnglishTherefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Jag föreslår därför en utökning av den tid som dessa medel ska finnas tillgängliga.
EnglishThis affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
Det påverkar marknadsläget i sin helhet och tillgängligheten till råvaror.
EnglishDevelopment policy must guarantee the availability of manpower from third countries.
Utvecklingspolitiken måste garantera tillgången till arbetskraft från tredjeländer.
EnglishThat such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.
Att ett sådant förbud skulle äventyra tillgängligheten för mediciner betvivlar jag.
EnglishThe advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
Bredbandsutvecklingen är starkt beroende av tillgången på lämpligt innehåll.
EnglishAlong with the availability of euros, payment by bank card is another bottleneck.
Förutom tillgängliggörandet av euron är betalningen med bankkort också en problempunkt.
EnglishBut the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
Men tillgången till detta bör inte avgöras av det geografiska läget i EU.
EnglishNor does it ensure availability of energy at the best price for citizens.
Det garanterar inte heller tillgången till energi till bästa pris för medborgarna.
EnglishThe success of the programme will depend on the availability of resources and expertise.
Programmets framgång kommer att vara bero på tillgången på resurser och expertis.
EnglishMany technical issues and adaptations require the availability of comitology powers.
Många tekniska frågor och anpassningar kräver att utskottsförfarandet har befogenheter.
EnglishThe general availability of this material on the Internet is stunning.
Att dessa material är så allmänt förekommande på Internet slår en med häpnad.
EnglishInvestigation and prosecution depend on the availability of appropriate instruments.
Utredning och åtal beror på om lämpliga instrument finns tillgängliga.
EnglishWhen the seat availability is not sufficient at any location application lottery.
När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.
EnglishThis implies the availability of adequate human and financial resources.
Detta kräver att det finns tillräckliga finansiella och mänskliga resurser att tillgå.
EnglishThe availability of employment opportunities is worse for them than in times of prosperity.
Deras möjligheter till sysselsättning blir mycket sämre än under goda tider.
EnglishThis applies to new ports too, in order to ensure the availability of private investments.
Detta gäller också de nya hamnarna, för att värna om privata investeringar.
EnglishThe availability of such funding has diminished as a result of the crisis.
Tillgången till en sådan finansiering har minskat till följd av krisen.
EnglishThe accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Tillgången och tillgängligheten till energi är avgörande för ekonomin och samhällslivet.
EnglishMy first concern is about the availability of manpower and equipment.
Den första problematiska punkten är tillgången på personal och utrustning.