EN attachment
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

attachment (auch: supplement, annex, appendices)
You haven't typed anything, and there is no attachment.
Du har inte skrivit något och det finns ingen bilaga.
Forward the current message as attachment
Vidarebefordrar det aktuella e-brevet som bilaga
I heard this morning that an e-mail with an attachment arrived last night.
Tidigt i morse hörde jag att det i natt hade kommit e-post med en bilaga.
In these three brain systems: lust, romantic love and attachment -- don't always go together.
I de här tre hjärnsystemen: existerar inta alltid lust, romantisk kärlek och tillgivenhet -- tillsammans.
But these three brain systems: lust, romantic love and attachment, aren't always connected to each other.
Men de här tre hjärnsystemen: lust, romantisk kärlek och tillgivenhet, är inte alltid sammankopplade med varandra.
With orgasm, then you get a real rush of oxytocin and vasopressin -- those are associated with attachment.
Med orgasm får du en riktig rush av oxytocinn och vasopressin -- som är förknippade med tillgivenhet.
It is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
Det är denna renodlade hängivenhet för terror som gör Hamas så olämpliga att regera.
Officials in Brussels and the judges in Luxembourg have a pathological attachment to supersizing and have a fear of democracy.
Tjänstemän i Bryssel och domarna i Luxemburg har en patologisk hängivenhet för att överdimensionera och är rädda för demokrati.
The attachment of Europe to human rights is not an abstract one: it was forged in the bitter experiences of European history – our common history.
Europas hängivenhet för de mänskliga rättigheterna är inte teoretisk: den har skapats ur den europeiska historiens bittra erfarenheter – vår gemensamma historia.
The third amendment concerns removable attachments, such as ski boxes, and cornering.
Så har vi det tredje ändringsförslaget som avser löstagbara tillbehör som t.ex. skidboxar samt bussens möjlighet att svänga.
Increasing the maximum authorised length of buses with two axles is intended to make it possible to use removable attachments such as ski boxes on 12-metre buses.
Om den högsta tillåtna längden på bussar med två axlar ökas måste det också ges en möjlighet för bussar på 12 meter att använda löstagbara tillbehör, som t.ex. skidboxar.
attachment (auch: fancy, inclination)
attachment
attachment (auch: bite, firmament, purchase)
My group repeats our attachment to public services, an irreplaceable element in social cohesion and of balanced regional and rural planning.
Min grupp erinrar om att den fäster stor betydelse vid den offentliga tjänsten, en oersättlig beståndsdel för den sociala sammanhållningen och en balanserad regional- och landsbygdspolitik.
In this context, the Conference confirms the attachment of the Union to the cultural diversity of Europe and the special attention it will continue to pay to these and other languages.
I detta sammanhang bekräftar konferensen den vikt som unionen fäster vid Europas kulturella mångfald och den särskilda uppmärksamhet som den fortsatt kommer att ägna dessa och andra språk.
attachment (auch: hanger-on, supplement, tag, appendage)
attachment (auch: mounting)
For one project, the students worked on manufacturing technology, choice of materials, what the attachments would look like, and so on.
I ett projekt jobbade studenterna med tillverkningsteknik, materialval, hur infästningarna skulle se ut, med mera.
attachment
attachment (auch: addiction, appetite, bent, inclination)
We share fundamental values, be it our commitment to democracy and human rights or a joint attachment to institutions of global governance.
Vi delar grundläggande värderingar, vare sig det gäller vårt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter eller en gemensam böjelse för globala styrelseformer.
attachment (auch: fastener)
attachment (auch: command)
attachment
attachment
attachment
attachment

2. Wirtschaft

attachment (auch: addendum, appendix, exhibit)
You haven't typed anything, and there is no attachment.
Du har inte skrivit något och det finns ingen bilaga.
Forward the current message as attachment
Vidarebefordrar det aktuella e-brevet som bilaga
I heard this morning that an e-mail with an attachment arrived last night.
Tidigt i morse hörde jag att det i natt hade kommit e-post med en bilaga.

3. Militär

attachment

Synonyme (Englisch) für "attachment":

attachment

Beispielsätze für "attachment" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHere at this time of the night, I cannot help but think about what attachment means.
Vid denna tidpunkt på kvällen kan jag inte låta bli att fundera över vad kvarstad innebär.
EnglishMost importantly, it demonstrates Ukraine's attachment to European values.
Men det viktigaste är att det visar att Ukraina ansluter sig till europeiska värderingar.
EnglishRecent events have demonstrated the Ukrainian people's strong attachment to democracy.
Händelserna nyligen har visat den ukrainska befolkningens starka engagemang för demokrati.
EnglishOur attachment to those values can be seen in the very composition of the Commission.
Att vi sätter dessa värden högt kan man se bara av att studera kommissionens sammansättning.
EnglishCommissioner, I am aware of your attachment to this undertaking.
Herr kommissionsledamot! Jag är medveten om ert engagemang i den här frågan.
EnglishThe European Union has proven its historic resistance and its attachment to its objectives.
Europeiska unionen har historiskt sett visat sig vara motståndskraftig och hängiven sina mål.
EnglishThe current document is already entered there as an e-mail attachment.
Det aktuella dokumentet är redan infogat som e-postbilaga där.
EnglishThe Commission reiterates its attachment to the holding of free and fair elections in that country.
Kommissionen upprepar sitt engagemang för att fria och rättvisa val kan hållas i Zimbabwe.
EnglishIt does not deal with injunctions or the attachment of other assets.
Det rör inte förelägganden eller kvarstad på andra tillgångar.
EnglishIf your attachment bounces, you should invite them to Google Mail.
När detta inträffar visar Google Mail en varning om att ditt meddelande överstiger gränsen på 25 MB.
EnglishI believe that, in order to also have an emotional attachment to Europe, we need a social dimension.
För att också ha en emotionell koppling till Europa anser jag att vi behöver en social dimension.
EnglishThis may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account.
Tredje part kan vara banken som anordnar kvarstaden eller innehavaren av ett gemensamt konto.
EnglishIt is to this objective that I feel an attachment, this is why we have taken a certain number of measures.
Det är detta mål jag känner mig bunden till, det är därför vi har vidtagit ett antal åtgärder.
EnglishI have a strong attachment to it myself and have already met some of the main parties involved in this area.
Jag är själv mycket engagerad i detta och har redan träffat en del av de främsta aktörena på området.
EnglishIt emphasises the need to meet the requirements for issuing a cross-border attachment order for bank accounts.
Där betonas behovet av att tillgodose kraven på ett beslut om gränsöverskridande kvarstad på bankmedel.
EnglishA disk error occurred importing attachment file: 1.
Fel på disken inträffade vid import av bilagefilen: 1.
EnglishImproving the efficiency of the enforcement of judgments in the EU: attachment of bank accounts (debate)
Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel (debatt)
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
Om medel orättmätigt beläggs med kvarstad kan detta i vissa fall få förödande konsekvenser för gäldenärens möjligheter att försörja sig.
EnglishIndeed, one of the nicest poems in the Spanish language is dedicated to the attachment of a poor unfortunate worker.
En av de finaste dikterna på spanska handlar om kvarstad som drabbar en fattig och olycklig arbetare.
EnglishImproving the efficiency of the enforcement of judgments in the EU: attachment of bank accounts (vote)
Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel (omröstning)