EN attached
volume_up
{Adjektiv}

attached (auch: enclosed)
This is the Joint Declaration attached to the amended paragraph.
Detta är det gemensamma uttalande som är bifogat den ändrade punkten.
We are therefore also very satisfied with the declaration attached by the Commission to the agreement on incentive measures.
Därför är vi mycket nöjda med den förklaring som kommissionen har bifogat avtalet om stimulansåtgärder.
Product extensions normally show up as a product image with pricing and description information attached to your basic text ad.
Produkttillägg visas normalt som en produktbild med pris- och beskrivningsinformation bifogat till den grundläggande textannonsen.
attached (auch: affectionate, lovesome)
attached

Synonyme (Englisch) für "attached":

attached

Beispielsätze für "attached" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhen it came forward two years ago there was no cost impact assessment attached.
När direktivet lades fram för två år sedan hade ingen kostnadsbedömning bifogats.
EnglishSome of these posts are described as jobs, as if there was employment attached.
Vissa av dessa befattningar beskrivs som arbeten, som om det ingick en anställning.
EnglishThere are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.
Icke desto mindre finns det enorma risker med att inleda förhandlingar med Turkiet.
EnglishI also welcome the fact that importance has been attached to crossborder problems.
Jag ser också mycket positivt på utvärderingen av de gränsöverskridande problemen.
EnglishIt is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Det är därför mycket enkelt att komma hit och förespråka den, utan några förbehåll.
EnglishFourthly, the sanctions attached to the 108 % rule are disproportionately high.
För det fjärde är sanktionerna i 108-procentsregeln oproportionerligt höga.
EnglishThat is why foremost priority must be attached to the creation of new jobs.
Därför måste bevarandet och skapandet av nya arbetstillfällen få högsta prioritet.
EnglishFourthly, the sanctions attached to the 108% rule are disproportionately high.
För det fjärde är sanktionerna i 108-procentsregeln oproportionerligt höga.
EnglishThere are very simple, cheap transmitters, which can be attached to any cargo.
Det finns enkla, billiga transpondrar som kan fästas vid varje slags last.
EnglishWe attached a great deal of importance to a new definition of insider information.
Vi har varit mycket måna om att få en ny definition av insiderinformation.
EnglishEven today, there is no early warning system attached to Articles 6 and 7.
Än i dag saknas ett system för tidig varning i anknytning till artiklarna 6 och 7.
EnglishThe reason given is a lack of consensus among the non-attached Members.
Den förklaring som ges är att samförstånd saknas mellan de grupplösa ledamöterna.
EnglishI am glad too that that agreement, that decision, comes with a few conditions attached.
Jag är också glad att överenskommelsen också är förbunden med vissa villkor.
EnglishThe exemptions — some of which have conditions attached — are valid until 10 June 2011.
Undantagen gäller – delvis under vissa villkor – fram till den 10 juni 2011.
EnglishWell, we, the non-attached Members, have offices without toilets and without water.
Nåväl, vi grupplösa ledamöter har kontor utan toaletter och utan vatten.
EnglishThe sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Beräkningen av det belopp som ska beläggas med kvarstad ska grundas på borgenärens fordran.
EnglishOur committee also believes that warning messages should be attached to vending machines.
Vårt utskott anser också att varningstexter skall sättas på cigarettmaskiner.
EnglishIn this regard we refer to the explanation of this which was attached to the Treaty.
Här hänvisas då till den förklaring om detta som fogades till fördraget.
EnglishIn this we are dealing with adults who in some way are attached to a court situation.
Vi har här att göra med vuxna som på något sätt är förknippade med en domstolssituation.
EnglishFinally, great importance must be attached to the admissibility of these petitions.
Slutligen bör man lägga stor vikt vid framställningarnas tillåtlighet.