"assets" Schwedisch Übersetzung

EN

"assets" auf Schwedisch

volume_up
asset {Subst.}

EN assets
volume_up
{Plural}

1. Allgemein

2. Wirtschaft

Should we be able to recapitalise those properties and those businesses, we would put nine trillion dollars' worth of capital assets into the hands of the leaders of the developing countries.
Om vi kunde rekapitalisera dessa egendomar och rörelser skulle vi lägga nio biljoner US-dollar i värde i kapitaltillgångar i händerna på utvecklingsländernas ledare.

3. Rechtswesen

assets
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Dessa övervakades inte och innehöll ofta tillgångar av tvivelaktigt värde.
Effective enforcement of judgments in the EU: the transparency of debtors' assets (
Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (
This concerns mutual recognition of decisions, and the freezing of assets and evidence.
Det handlar om ömsesidigt erkännande av beslut, frysning av tillgångar och bevismaterial.

Synonyme (Englisch) für "asset":

asset
English

Beispielsätze für "assets" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
När det gäller Europa är denna sektor definitivt en potential för framtiden.
EnglishThis rich biodiversity holds the assets for the development of future generations.
Den innehåller det som behövs för att kommande generationer skall kunna utvecklas.
EnglishAn alternative to purchasing assets and liabilities is to acquire a bankrupt estate.
Ett alternativ till att köpa inkråmet i ett företag är att köpa ett konkursbo.
EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
På senare år har värdet av tillgångarna i privata pensionsfonder minskat kraftigt.
EnglishWater, ladies and gentlemen, is one of our most important and most sensitive assets.
Vatten - mina damer och herrar - här till våra viktigaste och ömtåligaste ägodelar.
EnglishIn my country alone, assets measurable in billions are dependent on this approach.
Redan i mitt land är förmögenhetsvärden i miljardklassen beroende av det förfarandet.
EnglishA company's net worth; that is, a company's total assets minus total liabilities.
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld.
EnglishAttacking the nuclear industry and the national assets of our neighbours is not.
Att ge sig på kärnkraftsindustrin och nationella fördelar hos grannländerna är det inte.
EnglishManagement of the assets of the ECSC and the Research Fund for Coal and Steel (
Förvaltningen av tillgångarna i EKSG och Kol- och stålforskningsfonden (
EnglishThe other jaw was the participation of employees in productive assets.
Den andra skänkeln är arbetstagarnas delaktighet i den produktiva förmögenheten.
EnglishThe share capital may include cash or other assets of value to the business.
Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.
EnglishIt also means freezing the assets of those who have misused state funds.
Det innebär också att frysa tillgångarna för dem som har missbrukat statliga medel.
EnglishSome specification of what should happen to the assets must be initiated in any case.
Någon specificering av vad som skall ske med tillgångarna måste i varje fall initieras.
EnglishInvestment in IT assets is usually small, however, if at all noticeable.
Patent innefattar också risker och måste därför användas med försiktighet.
EnglishAssets in German marks and French francs will then automatically be domestic assets.
Tillgodohavandena i tyska mark och franska franc blir då automatiskt inre tillgodohavanden.
EnglishAll types of company can acquire a business by purchasing its assets and liabilities.
Företag av alla former kan köpa ett företag genom att köpa inkråmet.
EnglishThe WEU is going to transfer its assets to the European Union, or certain parts.
Jag vet inte. Ni ställer frågan till fel person - jag vet inte.
EnglishIf the conditions are otherwise, then they will naturally hold on to those assets.
Om omständigheterna inte är sådana, då kommer man naturligtvis att hålla kvar valutareserverna.
EnglishThe European man in the street regards it as one of his most prized assets.
Europas medborgare betraktar det som något av det dyrbaraste de har.
EnglishIt is intended to secure ‘operational capacity drawing on military assets’.
Det är avsett att tillförsäkra ”en operativ förmåga som stöder sig på ... militära resurser”.