"asset" Schwedisch Übersetzung

EN

"asset" auf Schwedisch

volume_up
asset {Subst.}
SV

"äss" auf Englisch

EN

EN asset
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
. - (EN) Flerspråkigheten är en stor tillgång för Europaparlamentet.
Parliament's interest is an important asset for the European Union.
Parlamentets intresse är en betydelsefull tillgång för Europeiska unionen.
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
Förhoppningsvis kan det vändas till fördel för fredsförhandlingsprocessen.
Det är en fördel för medborgarna.
As I have often said, human resources are the prize asset of the Union, provided we can derive maximum benefit from them.
Som jag ofta har sagt är de mänskliga resurserna unionens främsta tillgång, förutsatt att vi kan dra maximal fördel av dem.
asset (auch: chattel, possession)
He has proven that he is not in fact a State asset: he is an asset of various States.
Han har visat att han faktiskt inte är statens ägodel. Han är flera staters ägodel.
Finally, Mr President, in my country Mr Barón once said: ‘ I am a State asset’.
Slutligen, herr talman, sa Enrique Barón en gång i mitt land: ” Jag är statens ägodel.
Finally, Mr President, in my country Mr Barón once said: ‘I am a State asset’.
Slutligen, herr talman, sa Enrique Barón en gång i mitt land: ”Jag är statens ägodel.”
asset (auch: affair, article, case, cause)
I think he would be a considerable asset to any organisation and I hope they will think again.
Jag anser att han skulle vara en betydande tillgång för vilken organisation som helst, och jag hoppas att de omvärderar saken.
It must be absolutely clear that it is up to Member States to provide the assets required to make the joint operations a success.
Det måste stå helt klart att det är medlemsstaternas sak att tillhandahålla de resurser som krävs för att de gemensamma insatserna ska lyckas.
Do we really want the same to happen with these quotas as we have seen happen with milk for at least the last ten years and for them to become tradable assets?
Vill vi verkligen med hjälp av kvoter göra samma sak som vi sedan tio år tillbaka upplever med mjölken, att det skapas valutaförmåner?

2. Wirtschaft

asset
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
. - (EN) Flerspråkigheten är en stor tillgång för Europaparlamentet.
Parliament's interest is an important asset for the European Union.
Parlamentets intresse är en betydelsefull tillgång för Europeiska unionen.
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)

Synonyme (Englisch) für "asset":

asset
English

Beispielsätze für "asset" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishGroundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
(EN) Grundvatten är en värdefull naturtillgång som måste skyddas där så är möjligt.
EnglishFreedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
Friheten är alltför värdefull för att få ödeläggas, oavsett vilken sida som gör det.
EnglishAmongst these issues, I note that Mr Purvis has just raised that of asset management.
En av dessa är förvaltningen av tillgångarna, som John Purvis just tog upp.
EnglishThis guideline can help to implement the industrial and technological asset.
Denna riktlinje kan bidra till att realisera den industriella och tekniska tillgången.
EnglishWe let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
Vi låter skattebetalarna lida men skyddar bankerna, kapitalförvaltarna och spekulanterna.
EnglishFreedom of competition is neither an absolute asset nor an objective in itself.
Fri konkurrens är ju inte något absolut värde, det är inget mål i sig.
EnglishFurthermore, there must be improvements made to asset management and inventories.
Dessutom måste man utveckla kapitalförvaltningen och inventeringen.
EnglishChildren and young people are our future - the most valuable asset we have.
Barn och ungdomar är vår framtid - den mest värdefulla resurs vi har.
EnglishAmongst these issues, I note that Mr Purvis has just raised that of asset management.
Utskottet för ekonomi och valutafrågor har tagit upp den här frågan i ett initiativbetänkande.
EnglishMr President, in Denmark there is a concept known as asset stripping.
Herr talman! I Danmark finns ett begrepp som kallas företagsplundring.
EnglishThis guideline can help to implement the industrial and technological asset.
Efter att ha diskuterat grönboken ser vi nu fram emot vitboken.
EnglishThe European Union is 'an asset' in this case, since it reinforces the action of the Member States.
Europeiska unionen är då " ett plus" eftersom den stöder medlemsstaternas åtgärder.
EnglishMr Ryan and Mrs Lulling raised questions about mortgage bonds or asset-covered bonds.
Eoin Ryan och Astrid Lulling ställde frågor om hypoteksbanksobligationer och täckta obligationer.
EnglishThis ‘ unity in diversity ’ is both Europe’ s most important characteristic and its greatest asset.
Det råder inga tvivel om att Turkiet har utvecklats betydligt under de senaste åren.
EnglishWe must therefore have recourse to every means possible and to every asset available to us.
Vi måste därför utnyttja hela vår arsenal av medel och möjligheter.
EnglishThe European Union is 'an asset ' in this case, since it reinforces the action of the Member States.
Europeiska unionen är då " ett plus " eftersom den stöder medlemsstaternas åtgärder.
EnglishThis can sometimes be another great asset in treating the illness.
Kvalificerad personal skall svara för omhändertagandet, både under och efter behandlingen.
EnglishThis is an asset which increases the spirit of European citizenship and overall cohesion.
Detta är ett värde som stärker känslan av hemhörighet i Europa och den totala sammanhållningen.
EnglishThe salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.
Restvärde: restvärdet för tillgången i slutet av livslängden.
EnglishA younger generation of Europeans, open to innovation and progress, is our greatest asset.
Men det får inte hämma sökandet efter nya redskap för utveckling.