"ascending" Schwedisch Übersetzung

EN

"ascending" auf Schwedisch

SV

EN ascending
volume_up
{Substantiv}

ascending (auch: slope)

Synonyme (Englisch) für "ascending":

ascending

Beispielsätze für "ascending" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishClick this icon if the entries are to be sorted in ascending alphanumerical order.
Klicka på den här symbolen, om Du vill göra en alfanumerisk stigande sortering.
EnglishText fields are sorted alphabetically (A-Z), numerical fields in ascending order (0-9).
Data i det markerade fältet sorteras i stigande ordning när du klickar på den här ikonen.
EnglishEnter the Boolean value FALSE if the first column is not sorted in ascending order.
Ange här det logiska värdet FALSK om den första kolumnen inte är sorterad i stigande ordning.
EnglishSorts the rows or columns in ascending order, (e.g., 1, 2, 3 or a, b, c).
Raderna eller kolumnerna sorteras enligt 1, 2, 3 osv eller a, b, c osv.
EnglishClick this icon to sort the data of the selected field in ascending order.
Genom att klicka på den här ikonen sorterar du data i det markerade fältet i stigande ordning.
EnglishUse the icons to sort the selected cells (ascending or descending).
Med ikonerna sorterar du de markerade cellerna stigande eller fallande.
EnglishSpecify here the sort order (either ascending or descending).
Här anger Du om sorteringen ska ske i stigande eller fallande ordning.
EnglishAmendment No 5 deals with relatives from the ascending line.
Ändringsförslag 5 handlar om familjemedlemmar i uppstigande led.
EnglishSorts the table in ascending order based on the table names.
Sorterar tabellen efter namn i stigande alfabetisk ordning.
EnglishClick this icon to sort the content of the currently selected column in ascending order.
Om Du vill att innehållet i den valda kolumnen ska sorteras stigande efter värde, så klickar Du på den här ikonen.
EnglishSorts the contents of the current selected row in ascending order.
Om Du vill att innehållet i den valda raden ska sorteras stigande efter värde, klickar Du på den här ikonen.
EnglishSecurity standards must be harmonised in ascending order.
Säkerhetsnormerna måste samordnas i stigande ordning.
EnglishThe calculating time increases with the ascending compression value, and the result occupies less bytes.
Ju högre kompressionsvärde desto mer datortid krävs, samtidigt som resultatet kräver något mindre antal byte.
EnglishSort Ascending, Sort Descending, Sort.
Sortera stigande, Sortera fallande, Sortera....
Englishrelatives in the ascending line, when these people are in the applicant's care as well as children of full age who are also dependants.
släktingar i uppstigande led för vilka sökanden har försörjningsplikt, samt myndiga barn som inte kan försörja sig själva.
EnglishSort messages ascending
Englishrelatives in the ascending line, when these people are in the applicant' s care as well as children of full age who are also dependants.
släktingar i uppstigande led för vilka sökanden har försörjningsplikt, samt myndiga barn som inte kan försörja sig själva.
EnglishSorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the matrix is sorted in ascending order (this is the default).
sorterad är en valfri parameter, som anger om den första kolumnen i matrisen är sorterad i stigande ordning (detta är standard).
EnglishWe have in my committee considered a number of contentious areas, not least the question of the right to bring in ascending relatives.
Vi har i mitt utskott övervägt ett antal omtvistade områden, inte minst frågan om att inkludera familjemedlemmar i uppstigande led.
EnglishThe Commission proposal quite clearly recognises the difference of legal treatment between descending and ascending relatives.
I kommissionens förslag fastslås klart skillnaden i juridisk mening i behandling av en familjemedlem i nedstigande respektive uppstigande led.