"arrogantly" Schwedisch Übersetzung

EN

"arrogantly" auf Schwedisch

EN arrogantly
volume_up
{Adverb}

arrogantly
I believe that the rejections of the Constitution cannot be arrogantly ignored.
Jag anser att förkastandena av konstitutionen inte kan ignoreras arrogant.
The European Union very arrogantly endeavoured to offer the entire world its own solution.
EU försökte på ett mycket arrogant sätt erbjuda hela världen sin lösning.
Now, we are in the habit of looking at others arrogantly and we do not realise how small we are.
Eftersom vi har för vana att arrogant iaktta andra inser vi inte hur obetydliga vi är.

Synonyme (Englisch) für "arrogant":

arrogant

Beispielsätze für "arrogantly" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe report arrogantly prescribes what is good and evil.
Med arrogans föreskrivs det i betänkandet vad som är gott och vad som är ont.
EnglishIt seems that Morocco has behaved arrogantly towards Europe and the Union must really not forget this.
Marocko har uppenbarligen intagit en överlägsen attityd gentemot Europa. Unionen får inte glömma det!
EnglishMr President, when the UK Prime Minister went to Lisbon he quite arrogantly lectured other European leaders about how they should be running their economies.
Herr talman! När Förenade kungarikets premiärminister åkte till Lissabon föreläste han på ett ganska förmätet sätt för de övriga europeiska ledarna om hur de bör sköta sina ekonomier.
EnglishThe absence of any critical capacity is a prerequisite for the extravagant financial demands which they arrogantly claim should follow on from the reparations which Germany has stopped paying.
De finansiella extravaganta krav de fräckt ställer efter det att Tyskland slutat att betala reparationerna förutsätter avsaknad av all kritisk förmåga.
EnglishHowever - and I should also like to draw your attention to this - we must not express our opinions self-righteously or arrogantly; we must do so with a willingness to engage in an intensive dialogue.
Men vi får - även det vill jag påpeka - inte uttrycka våra åsikter med självgodhet och överlägsenhet, utan vi måste göra det och vara beredvilliga till en intensiv dialog.