EN to argue
volume_up
[argued|argued] {Verb}

1. Allgemein

Please argue amongst yourselves outside of the Chamber when the sitting is over.
Var så vänliga och diskutera er emellan utanför kammaren när sammanträdet är över.
You could argue this is not the time to discuss the matter.
Ni skulle kunna hävda att detta inte är rätt tid att diskutera denna fråga.
You do not want to argue semantics with a Ph. D. candidate.
Du vill inte diskutera semantik med någon som har kandidatexamen.
Some would argue that there should be fair use without fair compensation.
Vissa skulle hävda att det bör finnas rättvist användande utan rättvis ersättning.
I would argue, however, that it should eventually be about harmonisation.
Jag skulle emellertid vilja hävda att det så småningom bör handla om harmonisering.
Therefore members of the public could argue that they had been unjustifiably excluded.
Därför skulle personer ur allmänheten kunna hävda att de har blivit orättvist uteslutna.
In real terms I would argue that it is nothing more than a stagnation.
Jag skulle vilja påstå att det i själva verket bara handlar om stagnation.
I would argue that unemployment is the real social problem of today.
Jag skulle vilja påstå att arbetslösheten är det största sociala problemet i dag.
The key criterion, I would argue, is the tree line.
Nyckelkriteriet utgörs, vill jag påstå, av trädgränsen.
There will still be those who continue to argue against a second referendum.
Vissa kommer att fortsätta argumentera emot en andra folkomröstning.
This is why I have started to argue in favour of involving independent experts.
Det är därför jag har börjat argumentera för att oberoende experter borde anlitas.
That someone should argue against that is something that I find utterly baffling.
Det är mig en fullständig gåta hur man här kan argumentera mot detta!
I believe that this was not the case, but it is essentially idle to argue about this.
Jag tror inte att det var så, men det tjänar egentligen ingenting till att bråka om det.
Generally speaking, one could of course argue all day about any of the criteria that are used.
Generellt kan man naturligtvis alltid förträffligt väl bråka om de kriterier som ligger till grund.
In Europe, we have learned not to argue about borders, and in our part of Europe we do not have this problem.
I Europa har vi lärt oss att inte bråka om gränser, och i vår del av Europa förekommer inte detta problem.
to argue (auch: to contradict, to object)
We all want patients to make informed decisions - no one can argue with this.
Vi vill att alla patienter skall fatta informerade beslut - det kan ingen säga emot.
I would argue a little bit with you on that because I believe it is unique.
Jag vill säga emot er litet, eftersom jag anser att det är unikt.
I do not suppose anyone would argue that the UK is a peripheral state but no one would disagree with me that the north of Scotland is a peripheral region of a state.
Jag tror inte att någon skulle hävda att Förenade kungariket är en perifer stat, men ingen skulle säga emot mig i att norra Skottland är en perifer region i en stat.
to argue
We should use that to argue why we need a new Constitutional Treaty.
Vi borde använda detta för att plädera för att vi behöver ett nytt konstitutionsfördrag.
I would argue that we should hold discussions in this area.
Jag skulle vilja plädera för att vi diskuterar denna fråga.
We continue to argue our case with them and we will argue it with Russia and Japan and other countries as well.
Vi fortsätter att plädera för vår sak med dem och vi kommer att göra det med Ryssland och Japan och andra länder likaså.
If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.
Om vi måste tvista ska det vara om denna dagordning, inte om dess budbärare.
But he said that himself so we do not need to argue about it any further.
Det har han emellertid själv sagt, det behöver vi alltså inte fortsätta att tvista om.
There are not a vast number of articles to argue about, only a few key institutional issues.
Det är inte ett enormt antal artiklar att tvista om, bara några få grundläggande institutionella frågor.
I think that we ought not to argue about greater privatisation, competition or what have you.
Vi borde inte gräla om ökad privatisering, konkurrens och vad det nu må vara.
When your friend's house is burning down, you do not stop to argue over who dropped the match.
När en väns hus brinner ned stannar man inte upp för att gräla om vem som tappade tändstickan.
These are the main areas, Eastern and Southern Europe, but let us not argue about which is more important.
Östra och södra Europa är huvudområdena, men låt oss inte gräla om vad som är viktigast.
to argue
However, no one would argue against the importance of the original four freedoms in increasing employment.
Ingen skulle emellertid anföra skäl mot betydelsen av de fyra första friheterna när det gäller att öka sysselsättningen.
   Mr President, I would like to oppose the motion from the Socialist Group in the European Parliament and argue in favour of a resolution.
Jag vill opponera mig mot förslaget från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och anföra skäl för en resolution.
Would the Commissioner argue for some of the information budget of the Commission to be put towards informing and consulting the citizens on this issue of a Citizens Charter?
Skulle kommissionären anföra skäl för att någon del av kommissionens informationsbudget används för att informera och samråda med medborgarna i denna fråga om en medborgarstadga?
We argue against this in the resolution, because the time is not yet ripe.
Det är viktigt att kommissionen visar hur detta skall göras.
We have also managed to argue that the relevant authorities should make some response to show that the concerns of the concerned have been heard.
Vi lyckades också att få igenom att de behöriga myndigheterna skall ge ett gensvar för att visa att man tagit hänsyn till de berördas intressen.
This cannot possibly be true, it is not true and I would argue that even the Members'speeches illustrate that it is not true.
Detta får inte vara sant, det är inte sant, och det verkar som om även inläggen i detta parlament visar att det inte är sant.
Indeed, the trialogue process, it can be argued, has been more transparent than a conciliation process, in which only final texts of negotiations are published.
Man kan göra gällande att processen med trepartssamtal faktiskt varit mer öppet än ett förlikningsförfarande, då endast de slutliga texterna från förhandlingarna offentliggörs.
If women in a country like mine have that right, then I would also argue that a woman who wishes, because of a variety of different circumstances, to make that choice, then that should be her right.
Om kvinnor i mitt eget land har denna rättighet, vill jag göra gällande att även en kvinna som på grund av olika omständigheter önskar göra detta val, skall ha rätt att göra det.
Furthermore, I would argue that water should be proclaimed public property and placed under public control, regardless of the fact that it is managed wholly or partly by the private sector.
Dessutom vill jag göra gällande att vattnet bör betraktas som allmän egendom och ställas under offentlig tillsyn, oavsett om det delvis eller helt förvaltas av den privata sektorn.
to argue (auch: to talk over)
As regards the definition of documents, this is a crucial question, and we could surely argue about just that for a whole year, which is probably what has happened.
Definitionen av begreppet dokument är en mycket central fråga som man skulle kunna dryfta under ett helt år, vilket man tydligen även gjort.

2. "present one's reasons"

to argue
volume_up
tala för {Vb.} (ange (sina) skäl)
Moreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.
Dessutom skulle jag vilja tala för att stärka samarbetet med Europol och Eurojust.
I would argue in favour of a further attempt being made, but I would also caution against over inflated expectations.
Jag skulle vilja tala för att man gör ytterligare ett försök, men jag varnar också för alltför höga förväntningar.
Those who follow a continually interventionist line will therefore argue for greater regulation and more legislation.
De som följer en konstant interventionistisk linje kommer därför att tala för en ökad reglering och mer lagstiftning.
to argue
volume_up
förorda {Vb.} (ange (sina) skäl)
In terms of resources, I am going to argue for flexibility.
När det gäller resurser kommer jag att förorda flexibilitet.
Secondly, I would argue in favour of a large-scale investment in the development of new, clean energy.
För det andra vill jag förorda omfattande investeringar i utvecklingen av ny, ren energi.
We would argue that when we are voting on legislation there should not be any possibility of mistakes being made.
Vi skulle vilja förorda att när vi röstar om lagstiftning bör det inte finns någon möjlighet att det begås misstag.

Beispielsätze für "to argue" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
Jag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
EnglishIt is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
Det finns ett skäl för att få en långvarig genomförandetid hävdar vissa regeringar.
EnglishI argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Jag förordar full europeisk harmonisering av systemen för garanti av insättningar.
EnglishI would therefore argue in favour of this pragmatic, yet structural, approach.
Av den anledningen stöder jag denna pragmatiska, men ändå strukturerade, strategi.
EnglishWe therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
Vi hävdar därför att EU måste förbättra sitt agerande på internationell nivå.
EnglishIt is far too simplistic to argue that it is a Pakistani internal issue in itself.
Det är alldeles för enkelt att säga att detta är en intern pakistansk fråga.
EnglishI welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.
Jag är glad för det och jag hoppas att kommissionen kommer att fortsätta denna kamp.
EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Enligt dem skulle det förstöra de överenskomna sociala och miljömässiga standarderna.
EnglishI would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Jag instämmer i att det så kallade internationella avtalet i bästa fall är mångtydigt.
EnglishI would also argue in favour of our Mediterranean partners being involved.
Jag uttalar också mitt stöd för att våra Medelhavspartner skall anslutas till dem.
EnglishSome people argue that it is a resolution on regional policy rather than on fisheries.
Vissa hävdar att det är en resolution om regionalpolitik snarare än om fiske.
EnglishWith this in mind, I should like to argue that we should not agree to this amendment.
Under denna aspekt vill jag yrka på att vi inte antar detta ändringsförslag.
EnglishToday is not a day, however, to argue our differences over the reasons for this.
I dag skall vi dock inte lufta våra motstridiga inställningar till utvecklingens orsaker.
EnglishNeither is there anything in competition law to argue against parallel imports.
Inte heller av konkurrensrättsliga skäl talar något mot parallellimport.
EnglishSecondly, we argue that there should be competition between the various operators.
För det andra föreslår vi att operatörerna skall konkurrera sinsemellan.
EnglishBut some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Men vissa hävdar fortfarande att ett löst regelverk borde vara normen för det nya systemet.
EnglishThose who argue for a greater subsidy for tobacco are saying that today.
De som argumenterar för större statligt stöd till tobaksodlingen säger detta i dag.
EnglishIndeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
Några förespråkar t.o.m. en gradvis avveckling av stödet till sektorn.
EnglishA few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
Några få personer hävdar fortfarande att det som hände i Darfur inte var ett folkmord.
EnglishThose who are opponents of Turkey argue as if Turkey was to become a member tomorrow.
De som är motståndare till Turkiet resonerar som om Turkiet skulle bli medlem i morgon.