"any" Schwedisch Übersetzung

EN

"any" auf Schwedisch

volume_up
any {Adv.}
volume_up
any {Pron.}

EN any
volume_up
{Adverb}

1. Allgemein

any (auch: slightly, somewhat)
volume_up
något {Adv.}
It is disappointing that there is hardly any sign of harmonisation.
Det är en besvikelse att det knappt finns något tecken på harmonisering.
In countless cases, no action was taken or if it was, it did not lead to any result.
I flera fall vidtogs inga åtgärder eller ledde de inte till något resultat.
The domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
Den inrikespolitiska situationen i Tjeckien bör inte på något sätt förhindra detta.
any (auch: no)
Of course, that is not, ultimately, any solution, at all.
Det är i slutändan naturligtvis inte alls någon lösning.
This does not mean in any way that the proposal has lost the Commission's sympathy.
Det betyder dock inte alls att förslaget förlorat kommissionens sympati.
This does not mean in any way that the proposal has lost the Commission' s sympathy.
Det betyder dock inte alls att förslaget förlorat kommissionens sympati.
These remarks were not related in any way to the car industry.
Dessa anmärkningar hade inget som helst samband med bilindustrin.
It does not grant any export refunds whatsoever.
Den ger inget som helst exportstöd.
I want Mr Barrot to know that, even though he is from a political family other than our own, his political integrity, in particular, is beyond any doubt.
Jag vill att Jacques Barrot skall veta att trots att han tillhör en annan politisk familj än vår egen så råder det inget som helst tvivel om i synnerhet hans politiska integritet.

2. Amerikanisches Englisch, Umgangssprache

any (auch: at all, in the least)
volume_up
alls {Adv.}
As far as relates to the citizens, there are hardly any Europe-wide debates at all.
Vad medborgarna anbelangar finns det knappt några EU-omfattande debatter alls.
Of course, that is not, ultimately, any solution, at all.
Det är i slutändan naturligtvis inte alls någon lösning.
Time and again, breast cancer is operated on and treated in hospitals with barely any experience.
Om och om igen opererar och behandlar man bröstcancer på sjukhus med nästan ingen erfarenhet alls.

Synonyme (Englisch) für "any":

any

Beispielsätze für "any" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Ett antal röster hördes som motsatte sig all ”bestraffning” av Szabolcs Fazakas.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
EnglishIn fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
Det bör i själva verket vara det första villkoret för all slags dialog med Kuba.
EnglishSo we decided on a method of looking at the entire issue, without any overlaps.
Vi beslutade således om en metod för att behandla hela frågan utan överlappning.
EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishI should like in any case to back the appeal that Mr Nassauer has made to ASEAN.
Jag vill i alla fall stödja den vädjan som Hartmut Nassauer gjorde till Asean.
EnglishThe key elements of this proposal are the building blocks of any modern society.
De centrala delarna i detta förslag utgör byggstenarna för alla moderna samhällen.
EnglishAny other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
Alla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
EnglishNeedless to say, I cannot make any predictions, but I can say two things about it
Jag kan givetvis inte förutspå slutresultatet, men jag kan säga två saker om det.
EnglishTherefore, any technical corrections needed will be made by the session services.
De tekniska korrigeringar som behövs kommer därför att göras av tjänsteenheterna.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishThere are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
Det finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
EnglishNaturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
EnglishAnimals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
Djur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
EnglishSending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
Att skicka automatiska sökfrågor till Google strider mot våra användarvillkor.
EnglishNo conflict is any longer solved with weapons, but political decisions instead.
Ingen konflikt kan längre lösas med vapen, utan i stället krävs politiska beslut.
EnglishBut I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
Men jag skulle naturligtvis inte resa under antaget namn, utan under mitt eget.
EnglishMr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
EnglishAny expression of EU concern should therefore address both sides in the conflict.
Alla uttalanden från EU: s sida skall därför riktas till båda sidor i konflikten.
EnglishShe points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Hon påpekar att allt stöd borde begränsas tidsmässigt och undan för undan minskas.