"altogether" Schwedisch Übersetzung

EN

"altogether" auf Schwedisch

EN altogether
volume_up
{Adverb}

altogether (auch: absolutely, clear, completely, entirely)
volume_up
helt {Adv.}
Some of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
Vissa av dessa förfaranden kommer helt enkelt att utplåna denna ansträngning helt och hållet.
It would appear that respect for the forces of nature is disappearing altogether.
Det verkar som om respekten för naturkrafterna håller på att försvinna helt och hållet.
Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Men om överenskommelser av den typen hålls eller inte är en helt annan fråga.
altogether (auch: absolutely, clear, dead, fairly)
Environmentalism is altogether too important to be left.
Miljövården är alldeles för viktig för att vara vänster.
Europe's destiny is in an altogether safer pair of hands.
Europas öde ligger i alldeles trygga händer.
Det var inte alldeles klart.
It would appear that respect for the forces of nature is disappearing altogether.
Det verkar som om respekten för naturkrafterna håller på att försvinna helt och hållet.
Some of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
Vissa av dessa förfaranden kommer helt enkelt att utplåna denna ansträngning helt och hållet.
I hope that he will take account of these altogether crucial factors.
Jag hoppas att han tar hänsyn till dessa helt och hållet avgörande faktorer.
In recent months, though, things have moved ahead altogether more quickly.
Under de senaste månaderna har dock saker och ting det hela taget skridit fram mycket snabbt.
I am thinking of altogether more serious technologies.
Jag menar det hela taget mer seriös teknik.
Altogether this is an ill-conceived, irrational and ultimately unnecessary piece of legislation.
det hela taget så är detta ett stycke dåligt formulerad, irrationell och till sist onödig lagstiftning.
altogether (auch: all in all, all told, overall)
Altogether the report does not contain enough improvements, so we cannot vote in favour of it.
Allt som allt innehåller betänkandet inte tillräckligt många förbättringar, och vi kan därför inte rösta för det.
Altogether, I think we will manage so that you will say, four years from now, 'Yes, we have done it'.
Allt som allt tror jag att vi kommer att kunna genomföra detta så att ni kan säga om fyra år: ”Ja, vi har lyckats.”
Altogether, through the fifth, sixth and seventh framework programmes, the European Union is investing EUR 200 million in this field.
Allt som allt, genom de femte, sjätte och sjunde ramprogrammen investerar EU 200 miljoner euro på detta område.
altogether (auch: in all)

Beispielsätze für "altogether" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Emellertid kan man genom dessa åtgärder bara lindra krisen men inte stoppa den.
EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Men att tro att denna gröt kan vara självständig är definitivt något annat.
EnglishAnd talking about employment: in 2006 altogether 3,5 million new jobs were created!
Och apropå sysselsättningen: 2006 skapades totalt 3,5 miljoner nya arbetstillfällen!
EnglishOn many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
Vi har många gånger framhållit att bedrägerierna måste bekämpas och elimineras.
EnglishIndeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
Några förespråkar t.o.m. en gradvis avveckling av stödet till sektorn.
EnglishAltogether, in plain language, the sum of those measures can be called an economic blockade.
Sammantaget kan man enkelt uttryckt kalla dessa åtgärder för en ekonomisk blockad.
EnglishWithin each document, you are able to undo, modify, or skip altogether the editing steps.
I varje dialogruta kan du när som helst ångra ett val eller hoppa över enskilda steg.
EnglishTo date, efforts on the part of the Member States have not been altogether convincing.
Hittills har medlemsstaternas insatser inte varit särskilt övertygande.
EnglishMultilateral cooperation in international waters would be another matter altogether.
En annan sak vore multilateralt samarbete på internationella vatten.
EnglishThat is an altogether protectionist system favouring Dutch companies.
Det är ett absolut protektionistiskt system till förmån för de nederländska företagen.
EnglishIt is not just inadequate: it is the wrong direction altogether.
Dessutom fortsätter medborgarna att primärt identifiera sig med sina egna stater.
English   Commissioner, I can tell you that I am altogether dissatisfied with the response given.
   – Fru kommissionsledamot! Jag kan säga att jag inte alls är nöjd med det svar ni gav.
EnglishI hope that he will take account of these altogether crucial factors.
Vad massreglering beträffar är detta naturligtvis ett förfärligt dilemma.
EnglishAltogether, restriction of democratic rights and freedom is extensive in Cuba.
Sammantaget är inskränkningen av de demokratiska fri- och rättigheterna mycket betydande på Kuba.
EnglishIt may be a little longer as a result, but it is altogether possible.
Den kommer därigenom att förlängas något, men det innebär inga problem.
EnglishHaving traffic doing such things as taking detours or going elsewhere altogether is just not on.
Det får inte vara så att det sker trafik på omvägar, att transporter omdirigeras etc.
EnglishIn that case we could forget the directive altogether, because it would correspond to ISO.
Då kan man ju strunta i hela direktivet, för då motsvarar det ISO.
EnglishPutting things into practice is a different matter altogether, though.
– Kommissionsledamoten Franco Frattini har även övertygat mig om sin sakkunskap om Natura 2000.
EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
Detta resulterar i att deras förmågor försämras, eller ännu värre, att de slutar att spela fullständigt.
EnglishCooperation between the Member States is altogether essential here.
Samarbete mellan medlemsstaterna är något som utan vidare är nödvändigt inom det här området.