"altitude" Schwedisch Übersetzung

EN

"altitude" auf Schwedisch

SV

"altitud" auf Englisch

EN altitude
volume_up
{Substantiv}

altitude (auch: eminence, height, high, hill)
So I was at my minimum altitude in that vector -- fast -- so I pulled that.
Så jag var på min lägsta höjd och i den riktningen -- snabbt -- så jag drog den.
In ballooning, or in life, how do we change altitude?
I ballongflygande, eller i livet, hur ändrar vi vår höjd?
And then I stabilize, and according to my altitude, I continue on two or three engines.
För att sedan stabilisera mig, och beroende på min höjd, fortsätter jag på två eller tre motorer.
altitude (auch: elevation)
altitude
It shows that it is possible to harness energy using the ’High altitude wind power’ concept.”
Det visar att det går att utvinna energi med ’High altitude wind power’-konceptet.

Synonyme (Englisch) für "altitude":

altitude

Beispielsätze für "altitude" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt shows that it is possible to harness energy using the ’High altitude wind power’ concept.”
Det visar att det går att utvinna energi med ’High altitude wind power’-konceptet.
EnglishThere is big thermal activity, big difference in altitude also.
Det är mycket vulkansk aktivitet, och stor skillnad mellan olika höjder också.
EnglishOkay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
Kustlinjen igen. ~~~ Sexton kilometer, åtta kilometer.
EnglishChanging altitude, in life, that means raising to another psychological, philosophical, spiritual level.
Att ändra höjden i livet, innebär att höja sig till en annan psykologisk, filosofisk, spirituell nivå.
EnglishNarrator: When he arches his back, he gains altitude.
Berättarröst: När han svankar med ryggen, stiger han.
EnglishThe high altitude balloon rise to a height of 13 km from the rocket range close to Kiruna and enters the stratosphere.
Höghöjdsballongerna från raketbasen i Kiruna stiger upp 13 kilometer och träder in i stratosfären.
EnglishSo, then, we understand that if we want to change our trajectory, in life, or in the balloon, we have to change altitude.
Så, då förstår vi att om vi vill ändra riktning, i livet, eller i ballongen, måste vi ändra höjden.
EnglishSo I did try to take, again, a climb altitude.
Så jag försökte få kontroll igen, och börja klättra.
EnglishThis is because the majority of defence flights take place in low altitude areas of the airspace and not in the high areas.
För de flesta militära flygningar, ärade ledamöter, sker på de lägre höjderna i luftrummet, inte de högre.
EnglishWhy did the NATO authorities in charge not have information on the permitted flight altitude in the region?
Varför förfogade Nato-organen vid kommenderingen så att säga inte över information om den tillåtna flyghöjden i denna region?
EnglishThe definition of mountain areas is based exclusively on natural handicaps such as altitude and slopes or a combination of the two.
För närvarande ingår det inte i rekommendationen och jag tror att det skulle vara svårt att infoga det.
EnglishRegions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.
Vid bedömningen av vilka områden som skall klassas som bergsregioner kan man inte enbart utgå från höjdkriteriet.
EnglishThe mass migration of Han Chinese and the arrival of the high-altitude railway at Lhasa have further consolidated Beijing's hold on Tibet.
Massinvandringen av hankineser och höghöjdsjärnvägens ankomst till Lhasa har ytterligare befäst Pekings grepp om Tibet.
EnglishThis is a low-altitude photograph that I made showing our dive boat with about a dozen of these big old tiger sharks sort of just swimming around behind.
Detta är en låghöjds-bild jag tog som visar vår dykarbåt med ett dussin av dessa stora gamla tigerhajar som bara simmar omkring.
EnglishHowever, I also know that those views are expressed from the high-altitude perspective of those who have the good fortune to live in a developed nation.
Men jag vet också att dessa synpunkter uttrycks från det höghöjdsperspektiv som man kan ha om man är lycklig nog att bo i ett industriland.
EnglishThe sensor that measures the ice particles in high-altitude clouds are developed in the concept CloudIce that LTU professor Stefan Bühler been responsible for
Sensorn som mäter ispartiklar i högt belägna moln är utvecklad inom konceptet CloudIce som LTU-professorn Stefan Bühler varit ansvarig för
EnglishThe instruments can be tested in a vacuum chamber, in a shaking machine and in high altitude balloons sent up from the nearby rocket- and balloon base Esrange.
Instrumenten kan testas i vakuumkammare, i skakmaskin och med höghöjdsballonger som sänds upp från den närbelägna raket- och ballongbasen Esrange.
EnglishThis sounds like something that could be settled easily by a geologist but the economic characteristics of mountains depend on the latitude as much as the altitude.
Detta låter som något som en geolog lätt skulle kunna klara ut, men bergs ekonomiska karakteristika beror lika mycket på latituden som på altituden.