"albeit" Schwedisch Übersetzung

EN

"albeit" auf Schwedisch

EN albeit
volume_up
{Konjunktion}

albeit (auch: although, even if, even though, if)
Commissioner, albeit somewhat belatedly, we are taking stricter and stricter measures.
Även om det har dröjt, vidtar vi nu allt strängare åtgärder.
We have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Vi har utvecklat en bra resultattavla, även om det krävdes långa diskussioner.
This change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
Den förändringen har gjort att vi kunnat nå en lösning, även om den är minimal.
albeit (auch: although, though)
volume_up
fast {Konj.}
The EU has, albeit belatedly, made the right decision, but in watered-down form.
EU har, om än något sent, fattat rätt beslut, fast i en urvattnad form.
Piracy is just one part - albeit an important one - of this problem, as piracy is very firmly established in the region.
Sjöröveri är bara en del, om än en viktig del, av detta problem eftersom sjöröveriet är fast etablerat i regionen.
We will certainly start from 2012, albeit gradually, and we have also held onto the objective of a maximum of 95 g CO2/km by 2020.
Vi kommer med säkerhet att börja 2012, om än stegvis, och vi har stått fast vid målet om maximalt 95 gram koldioxid/km före 2020.
albeit (auch: even though, though)
volume_up
om än {Konj.}
This is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
Detta är ett viktigt, om än kortsiktigt, mål som fordrar adekvat ekonomiskt stöd.
Let us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
Låt oss därför, om än i allmänna termer, analysera innehållet i dessa förslag.
The EU has, albeit belatedly, made the right decision, but in watered-down form.
EU har, om än något sent, fattat rätt beslut, fast i en urvattnad form.
albeit (auch: although, as, if, though)
volume_up
fastän {Konj.}
albeit
volume_up
ehuru {Konj.} [förml.]
Cancelling EUR 97 million of old appropriations would be an - albeit tentative - step in the right direction.
Att skriva av 97 miljoner i gamla åtagandebemyndiganden är ett steg, ehuru blygsamt, i rätt riktning.
In practical terms one must acknowledge that in the Hong Kong situation, overall, the development of - albeit a limited - democracy has been scrupulously observed.
Rent praktiskt måste man erkänna att i Hongkongs övergripande situation har utvecklingen - ehuru något begränsad - av demokratin noga observerats.
We must also patiently explain to Washington that if we are retreating, albeit slowly, from interventionism and protectionism in trade, America should do the same for the sake of balance.
Vi måste också tålmodigt förklara för Washington att om vi avstår, ehuru långsamt, från interventionism och protektionism inom handeln, bör Förenta staterna för jämviktens skull göra samma sak.
albeit
Regionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Regionalisering förekommer redan, låt vara på ett ad hoc och inkonsekvent sätt.
All these areas overlap, albeit with the friction that this inevitably entails.
Alla dessa ämnen täcker delvis varandra, låt vara med den spänning som detta oundvikligen innebär.
In this directive we define liberal professions for the first time, albeit within a recital.
I detta direktiv definierar vi för första gången fria yrken, låt vara i ett skäl.

Beispielsätze für "albeit" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhy am I in favour of giving the Commission time, albeit not too much time?
Varför anser jag att man skall ge kommissionen tid? men inte alltför mycket tid?
EnglishWhy am I in favour of giving the Commission time, albeit not too much time?
Varför anser jag att man skall ge kommissionen tid ? men inte alltför mycket tid?
EnglishOther Member States too have such systems, albeit with varying degrees of success.
Även andra medlemsstater har liknande system, dock med skiftande framgångar.
EnglishWe will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
Vi skall arbeta vidare på det, visserligen under mycket skilda omständigheter.
EnglishWe welcome this package as a step in the right direction, albeit with some reservations.
Vi välkomnar detta paket som ett steg i rätt riktning, dock med några förbehåll.
EnglishThis is why I will be backing this report, albeit not with much enthusiasm.
Därför skall jag också, men utan för stor entusiasm, instämma i det här betänkandet.
EnglishI would like to thank Mr Virgin - albeit in his absence - for his report.
Jag vill tacka Virgin för hans betänkande - trots att han inte är närvarande.
EnglishIn my opinion, we are playing the dictator's game, albeit unintentionally, I realise.
Jag anser att vi - omedvetet, jag vet - spelar diktatorn Castro i händerna.
EnglishThe package is an essential, albeit inadequate, condition for a viable market.
Paketet är ett nödvändigt, men inte ett tillräckligt, villkor för en fungerande marknad.
EnglishWe are proposing to vote in favour of the Böge report, albeit in a slightly amended version.
Vi har för avsikt att rösta för Bögebetänkandet, dock i en något ändrad version.
EnglishNeedless to say, this is a step, albeit a small one, in the right direction.
Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning, men det är ett litet steg.
EnglishFirst, the economic situation in Europe is improving, albeit slowly.
Den ekonomiska situationen i Europa till att börja med. Situationen förbättras.
EnglishGuinea-Bissau has been a democracy, albeit a flawed one, for some years.
Guinea-Bissau har sedan några år varit en demokrati, trots vissa brister.
EnglishBut what we need is an initiative - albeit hopelessly overdue - from the Commission.
Det behövs dock ett initiativ från kommissionen, och det kommer egentligen alldeles för sent.
EnglishThe international community is involved, albeit on a small scale.
Den internationella gemenskapen är visserligen engagerad men i mycket liten skala.
EnglishThis legislation is, of course, also included in national legislation, albeit in a covert way.
Det står naturligtvis också i de nationella reglerna, men det är väldigt undangömt.
EnglishMadam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
Fru talman! Filippinerna är ett land med en rik men olycklig historia.
EnglishThe Council has approved these demands, albeit after lengthy discussions.
Rådet har godkänt dessa krav - förvisso efter utdragna diskussioner.
EnglishPatterns of purchasing are adapting to them, albeit hesitantly.
Detta är den mest konsekventa formen av miljöskyddet och även av konsumentskyddet.
EnglishLet us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
Den nya versionen innehåller förslag och konkreta förfaranden.