EN wish
volume_up
{Substantiv}

wish (auch: desire, want)
It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Dorinţa grupului nostru este ca preşedinţia dvs. să se bazeze pe aceste valori.
I fully share the wish expressed by this Parliament that the EU should move beyond the 20% target.
Împărtăşesc pe deplin dorinţa exprimată de Parlament ca UE să depăşească pragul de 20 %.
I understand and respect the wish of Parliament to end the use of exceptions with definitive effect.
Înţeleg şi respect dorinţa Parlamentului de a pune capăt utilizării de excepţii cu efect definitiv.
I also wish to thank the shadow rapporteurs for their contributions and their willingness.
De asemenea, doresc să mulţumesc raportorilor alternativi pentru contribuţia şi voinţa lor.
I believe that the wishes of the population, which voted to adopt a new constitution by more than 90%, must be respected.
Consider că voinţa populaţiei, care a susţinut în proporţie de peste 90 % adoptarea unei noi constituţii, trebuie respectată.
It will require resources - and I wish to thank Mrs Andrikienfor her clear support on this - and, as many of you have said, it will also require political will.
., va necesita şi voinţă politică.
Finally, may I, too, join with the President in wishing those Members who are retiring well in their future careers, whatever they might be.
În sfârşit, daţi-mi voie să mă alătur preşedintelui în a ura toate cele bune acelor deputaţi care vor alege alte viitoare cariere, oricare ar fi acestea.
As simple as that and I wish it for you personally and I wish it for our Union, in these difficult times.
Pur și simplu, fac această urare pentru dvs. și pentru Uniunea noastră, în aceste vremuri dificile.

Synonyme (Englisch) für "wish":

wish

Beispielsätze für "wish" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
De aceea doresc să mă adresez Consiliului şi să îi solicit să îşi schimbe poziţia.
EnglishI do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
Nu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
EnglishI wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
De asemenea, doresc să îi spun dlui Brejc că i-am identificat pe cei responsabili.
EnglishOn behalf of the whole of Parliament, I wish the delegation a very warm welcome!
În numele întregului Parlament, urez delegaţiei un foarte călduros bun venit!
EnglishThank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc în continuare succes pe ultima sută de metri.
EnglishFinally, Commissioner, I wish to encourage you in relation to the stress tests.
În fine, dle comisar, doresc să vă încurajez în legătură cu testele de rezistență.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Urez succes tuturor și sunt pregătită să cooperez din nou constructiv în viitor.
EnglishI wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Le doresc Croaţiei, Macedoniei şi Turciei numai succese în drumul lor european.
EnglishHowever, I do not wish to overlook the importance of promoting such concepts.
Cu toate acestea, nu vreau să minimalizez importanţa promovării acestor concepte.
EnglishI also wish to say to Mr Lax that the problems with SIS II do not affect VIS.
De asemenea, doresc să îi spun dlui Lax că problemele SIS II nu afectează SIV.
EnglishIf people in any of our Member States wish to hunt, they can still continue to hunt.
Dacă oamenii din oricare stat membru doresc să vâneze, ei pot continua să vâneze.
EnglishRest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Vă asigur că plenul vă va simţi lipsa şi vă dorim toate cele bune în viitor.
EnglishI wish Mr Herman Van Rompuy, the first President of the Council, every success.
Doresc mult succes dlui Herman Van Rompuy, primul Preşedinte al Consiliului.
EnglishIf we wish to achieve these objectives, we must seize the opportunities now.
Dacă dorim să atingem aceste obiective, trebuie să profităm acum de oportunităţi.
EnglishI wish her much success in carrying it further through the legislative process.
Îi urez mult succes în continuarea acestei acțiuni prin procesul legislativ.
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Nu ar trebui să dorim să facem investiții bune în detrimentul generațiilor viitoare.
EnglishIf some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
EnglishI therefore wish merely to say that the situation in Sri Lanka is extremely tragic.
Prin urmare, doresc pur şi simplu să spun că situaţia din Sri Lanka este dramatică.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
EnglishCommissioner, I wish you a great deal of luck and all power to your elbow!
Dle comisar, vă doresc să aveţi foarte mult noroc şi să dea Dumnezeu să reuşiţi!