"verbal" Rumänisch Übersetzung

EN

"verbal" auf Rumänisch

RO

"verbal" auf Englisch

volume_up
verbal {Adj. m.}

EN verbal
volume_up
{Adjektiv}

verbal (auch: oral)
volume_up
verbal {Adj. m.}
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Second, stop the verbal abuse and the implicit and explicit undermining of State institutions.
În al doilea rând, încetaţi abuzul verbal şi subminarea implicită şi explicită a instituţiilor statului.
These people are subjected to verbal and physical abuse and even legally persecuted for fabricated reasons.
Aceste persoane sunt supuse unui abuz verbal şi fizic şi sunt chiar persecutate din motive inventate.
verbal (auch: oral, spoken, viva voce)
volume_up
oral {Adj. m.} (nescris)
The interest of those who submitted verbal questions as regards the issue of inter-country adoption was concerned primarily with the legislative environment.
Interesul celor care au prezentat întrebări cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește problema adopțiilor internaționale a privit în primul rând mediul legislativ.

Beispielsätze für "verbal" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDespite the verbal outpourings in Sharm el-Sheikh and Jerusalem, nothing has yet been done in this respect.
În pofida discuţiilor verbale de la Sharm el-Sheikh şi Ierusalim, nu s-a făcut încă nimic în acest sens.
EnglishIt is all about verbal violence that has turned into violence on the streets and resulted in four deaths.
Aceasta are legătură cu violenţa verbală care s-a transformat în violenţă pe străzi şi s-a soldat cu patru morţi.
EnglishThis is to confirm our verbal order dated…
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
EnglishYet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
Totuși, inflația verbală, inflația obiectivelor grandioase și iluzorii, este la fel de dăunătoare ca inflația monetară.
EnglishToo many women are victims of violence, which is often physical, of course, but which can also be verbal and psychological.
Prea multe femei sunt victime ale violenţei, adeseori fizică, bineînţeles, dar care poate fi, de asemenea, verbală sau psihologică.
EnglishIt is regrettable, however, that Parliament cannot adopt a position and submit it to the G20 meeting, but can only send our verbal messages.
Este regretabil, însă, că Parlamentul nu poate adopta o poziţie pentru a o depune în cadrul întâlnirii G20, ci poate trimite doar mesaje verbale.
EnglishFor example, closed captions can display the spoken dialogue in a show, as well as non-verbal information, such as music and sound effects.
De exemplu, subtitrările complexe pot afișa dialogul vorbit dintr-o emisiune TV, dar și informații non-verbale, cum ar fi muzica sau efectele de sunet.
EnglishThere has been more and more populism and nationalism, there is too much political entrenchment, and verbal attacks are being levelled at neighbouring countries.
Populismul şi naţionalismul sunt în creştere, se sapă prea multe tranşee politice şi se lansează atacuri verbale la ţările învecinate.
EnglishHowever, this process of verbal violence becoming actual violence on the streets is something that could put Albania's accession to the European Union at risk.
Totuşi, acest proces de violenţă verbală care devine violenţă reală pe străzi ar putea periclita aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.
EnglishAnd what is most dramatic: this situation reinforces their verbal exclusion, hate speech and conflict resolution determined on an ethnic basis.
Şi ceea ce este cel mai dramatic: această situaţie întăreşte excluderea lor verbală, discursurile de ură şi soluţionarea conflictelor pe criterii etnice.
EnglishThe first weakness is a lack of determination of all the EU Member States to have a common policy and not just a verbal declaration of its necessity.
Primul este o lipsă de hotărâre a tuturor statelor membre ale UE în sensul unei politici comune şi nu doar declararea verbală a necesităţii acesteia.
EnglishIn its verbal confrontation with the United States, it chooses to take hostages, in this case a woman and a journalist, in order to mobilise its people ideologically.
În confruntările sale verbale cu Statele Unite, preferă să ia ostatici, în acest caz o femeie şi un ziarist, pentru a-şi mobiliza ideologic poporul.
EnglishI am shocked, time and again, by acts of violence, both verbal and physical, committed against people of same-sex orientation or members of various minorities.
Sunt şocată mereu de actele de violenţă. atât verbală cât şi fizică, comise împotriva persoanelor de aceeași orientare sexuală sau a membrilor diferitor minorităţi.
EnglishThe agency-style relationship between doctor and patient remains unique and irreplaceable, and verbal communication is affirmed as the basis of any medical treatment.
Relația de tip formal dintre medic și pacient este în continuare unică și neînlocuibilă și comunicarea verbală este considerată baza oricărui tratament medical.
EnglishBilateral trades, where the client gives the broker an order and he finds a match, have migrated from mainly verbal orders to predominantly electronic orders.
Operațiunile bilaterale în care clientul transmite un ordin brokerului care găsește un alt client nu mai sunt realizate pe cale orală, ci, în principal, pe cale electronică.