"towards" Rumänisch Übersetzung

EN

"towards" auf Rumänisch

EN

towards {Präposition}

volume_up
towards (auch: to, toward)
volume_up
către {Prp.}
Therefore, European funds should be geared towards investment, and not consumption.
Prin urmare, fondurile europene ar trebui direcționate către investiții și nu către consum.
The Single Market must be deepened and geared again towards citizens and their interests.
Piața unică trebuie aprofundată și reorientată către cetățeni și către interesele lor.
My final point is that we are not only looking towards the east, but also towards the south.
În ultimul rând, doresc să subliniez faptul că nu privim numai către est, dar şi către sud.
towards (auch: at, to, as of, toward)
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
Ele contribuie în mod semnificativ la implementarea obiectivelor de la Lisabona.
There are worrying tendencies towards increased tensions and conflict.
Există tendințe îngrijorătoare referitoare la creșterea tensiunilor și la conflict.
We hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.
Sperăm că acest lucru va contribui la o reluare a negocierilor semnificative.
towards (auch: about, for, to, toward)
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Se îndreaptă spre o Europă multiculturală sau spre un stat panislamic?
We want them to move towards democracy and to respect human rights.
Vrem ca ele să se îndrepte spre democrație și spre respectarea drepturilor omului.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
Trebuie să privim dincolo de considerentele naţionale, spre considerente europene.
towards
volume_up
pe {Prp.} (înspre)
This is an important step towards strengthening European solidarity.
Este un pas important pe calea întăririi solidarităţii europene.
– short- and long-term steps towards the reduction of global imbalances,
– măsuri pe termen scurt și lung în vederea reducerii dezechilibrelor globale,
Benefits which we can work towards are specifically and generally a positive.
Beneficiile pe care le putem câştiga sunt în general şi în particular pozitive.
towards (auch: at)
We must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Este necesar să identificăm metode prin care să încurajăm consumatorii europeni înspre utilizarea masinilor electrice.
With this package, we are able to take steps towards reaching an ambitious international agreement in December.
Cu acest pachet, vom putem să înaintăm înspre un acord internaţional ambiţios în luna decembrie.
. - Over the last 50 years, European women have made huge progress towards gender equality.
. - În ultimii 50 de ani, femeile europene au făcut progrese enorme înspre egalitatea de gen.
towards (auch: about, against, by)
volume_up
către (temporal) {Prp.}
towards (auch: to)
volume_up
către (spaţial) {Prp.}

Beispielsätze für "towards" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese affect everyone, but they are particularly discriminatory towards women.
Aceste aspecte afectează toți cetățenii, însă, îndeosebi, discriminează femeile.
EnglishToday, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
Astăzi, s-a făcut un pas uriaş în direcţia unui sistem unitar de înregistrare.
EnglishWith the Internet and digital media, what do we want Europe to be moving towards?
Cu internetul și mediile digitale, în ce direcție dorim să se îndrepte Europa?
EnglishThey were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
Aceştia protestau împotriva unei politici greşite şi nesociale faţă de criză.
EnglishParliament also has a responsibility towards the citizens of the European Union.
Parlamentul are, de asemenea, o responsabilitate față de cetățenii Uniunii Europene.
EnglishMuch has been done towards budget discipline being more rigorously observed.
S-au realizat multe pentru ca disciplina bugetară să fie mai riguros respectată.
EnglishMy country has made efforts towards reforming pensions and social assistance.
Țara mea a făcut eforturi în direcția reformei pensiilor și asistenței sociale.
EnglishThe Commissioner for Trade is often indifferent towards other European policies.
Comisarul pentru comerț este deseori indiferent față de politicile europene.
EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Aceasta din motiv de respect faţă de cei care plătesc impozite şi respectă regulile.
EnglishFinally, I quote a paragraph towards the end of President Barroso's manifesto.
În cele din urmă, citez un paragraf din finalul manifestului preşedintelui Barroso.
EnglishThe European Union must be consistent in its policy towards third countries.
Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă în politica ei faţă de ţări terţe.
EnglishThe Union will thus be ensuring that steps are taken towards direct democracy.
Astfel, Uniunea va garanta că se vor adopta paşii pentru democraţia directă.
EnglishMuch remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
Rămân multe de făcut pentru a inversa tendința de discriminare a romilor.
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Acest lucru reprezintă o lipsă de respect faţă de noi toţi şi faţă de populaţia Europei.
EnglishFinally, much work remains to be done together towards creating a Europe of citizens.
În sfârşit, rămân multe de făcut împreună pentru crearea unei Europe a cetăţenilor.
EnglishI believe that the Commission has done a great deal towards achieving these objectives.
Consider că Comisia a făcut multe demersuri pentru atingerea acestor obiective.
EnglishToday, we can take an important step forward towards the adoption of this directive.
Astăzi, putem face un pas important în vederea adoptării acestei directive.
EnglishFirst: an active policy towards the European Union's neighbours in the south and east.
Primul: o politică activă faţă de vecinii din sud şi est ai Uniunii Europene.
EnglishWe have a responsibility, but we also have duties towards these countries.
Avem o responsabilitate, dar avem totodată şi îndatoriri faţă de aceste ţări.
EnglishSteps are now being taken towards the next phase of decontamination and rehabilitation.
Acum se iau măsuri pentru etapa următoare de decontaminare și de reabilitare.