"thorough" Rumänisch Übersetzung

EN

"thorough" auf Rumänisch

EN thorough
volume_up
{Adjektiv}

thorough (auch: complete, consummate, entire, full)
volume_up
complet {Adj. m.}
Of course, my thanks also go to the Ombudsman, Mr Diamandouros, for his thorough and complete annual report.
Desigur, doresc să îi mulţumesc, de asemenea, Ombudsmanului, dl Diamandouros, pentru raportul său anual amănunţit şi complet.
The Russian side should secure full control over its borders, just as the European Union must exercise thorough border checks.
Partea rusă ar trebui să-și securizeze complet granițele, iar Uniunea Europeană trebuie sa facă controale vamale stricte.
In order to make a report that was thorough, useful and as complete as possible, we needed to have more data available and therefore also decided to request information from Member States.
Pentru a se realiza un raport cât se poate de complet şi util, trebuie să avem la dispoziţie mai multe date şi, prin urmare, am decis să solicităm informaţii din partea statelor membre.
thorough
volume_up
temeinic {Adj. m.} (complet)
Sensitivity for these matters cannot be achieved by proclamation but needs thorough commitment and thorough training.
Sensibilitatea cu privire la aceste chestiuni nu poate fi dobândită prin proclamare, ci implică devotament temeinic și instruire temeinică.
As someone who, for many years, worked as a journalist and has a thorough knowledge of the job, this matter is of particular importance to me.
Ca persoană care a lucrat timp de mulți ani ca jurnalist și cunoaște temeinic această profesie, această problemă are o importanță deosebită pentru mine.
It is expanding, despite the many good intentions, and it lacks the permanent and thorough public control that we see with nuclear power plants.
Acesta se extinde, în ciuda multor intenții bune, și îi lipsește controlul public permanent și temeinic pe care îl observăm în cazul centralelor nucleare.
thorough (auch: absolute, boundless, complete, emphatic)
volume_up
absolut {Adj. m.}
It is absolutely necessary to mount a thorough investigation into what happened, in order to determine where the truth really lies.
Este absolut necesar să se desfăşoare o anchetă a evenimentelor, pentru a vedea care este de fapt adevărul.
We need a thorough debate here, and not just in this Parliament but in the national parliaments, and the national decision-making authorities must be involved as well.
Avem nevoie de o dezbatere cuprinzătoare, atât în acest Parlament, cât şi în parlamentele naţionale, cu implicarea absolut necesară a autorităţilor decizionale de la nivel naţional.
thorough (auch: detailed, minute)
Of course, my thanks also go to the Ombudsman, Mr Diamandouros, for his thorough and complete annual report.
Desigur, doresc să îi mulţumesc, de asemenea, Ombudsmanului, dl Diamandouros, pentru raportul său anual amănunţit şi complet.
. - Mr Leichtfried should be commended for a thorough and conclusive report, which had dealt effectively with many of the issues left open by the Commission paper.
. - Dl Leichtfried merită aprecieri pentru un raport amănunţit şi concludent, care a acoperit bine multe dintre problemele lăsate fără răspuns în documentul Comisiei.
thorough (auch: attentive, canny, careful, considerate)
volume_up
atent {Adj. m.}
We need to take a careful look at the situation and give thorough consideration to what conclusions we can draw from innovations, economic development, innovation and research.
Trebuie să analizăm atent situaţia şi să ne gândim temeinic la concluziile pe care le putem trage din inovaţii, din dezvoltarea economică, din inovare şi cercetare.
thorough (auch: scrupulous, religious)
volume_up
scrupulos {Adj. m.}
thorough (auch: elaborate)
volume_up
aprofundat {Adj. m.}
This document is therefore undeniably thorough, wide-reaching, up to the minute and relevant.
Prin urmare, documentul este, fără îndoială foarte aprofundat, extins, de ultimă oră şi relevant.
This would entail the development of our relationship through the bilateral track of the EAP, the launching of a thorough political and economic dialogue, as well as enhanced sectoral cooperation.
Acest lucru ar implica dezvoltarea relaţiei noastre prin calea bilaterală a EAP, lansarea unui dialog aprofundat politic şi economic, cât şi o cooperare sectorială extinsă.
thorough
volume_up
eminent {Adj. m.}
thorough (auch: close, minute)
volume_up
minuţios {Adj. m.} (despre o cercetare)
The proposal adopted by the Commission last July is the outcome of a thorough process of consultation.
Propunerea adoptată de Comisie în iulie anul trecut este rezultatul unui proces consultativ minuţios.
thorough (auch: downright)
volume_up
perfect {Adj. m.} (complet)

Synonyme (Englisch) für "thorough":

thorough

Beispielsätze für "thorough" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is therefore a thorough review of our multiannual guidelines that we need.
Prin urmare, avem nevoie de o revizuire detaliată a orientărilor noastre multianuale.
EnglishThorough reform of the common agricultural policy is therefore necessary.
Prin urmare, este necesară o reformă în profunzime a politicii agricole comune.
EnglishAs far as this question is concerned, you may be sure that the debate will be thorough.
În ceea ce priveşte această chestiune, puteţi fi sigur că dezbaterea va fi minuţioasă.
EnglishBefore it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
Înainte să facă acest lucru, trebuie să realizăm o analiză completă și detaliată a faptelor.
EnglishAll our proposals must be accompanied by a thorough impact assessment.
Toate propunerile noastre trebuie să fie însoțite de o amplă evaluare a impactului lor.
EnglishAccording to the reports, the checks are more frequent and substantially more thorough.
Conform relatărilor, controalele sunt mai dese şi mult mai amănunţite.
EnglishWe still have to wait for a thorough revision of copyright law.
Încă mai trebuie să aşteptăm o revizuire completă a legii privind dreptul de autor.
EnglishThe report on the Council's discharge is very long and thorough.
Raportul privind descărcarea de gestiune a Consiliului este foarte lung şi detaliat.
EnglishThe Commission has taken this decision after a thorough examination and in-depth internal debate.
Comisia a luat această decizie după o examinare şi o dezbatere internă aprofundată.
EnglishWe have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
Am declanșat imediat o anchetă aprofundată sub supraveghere europeană.
EnglishFirst, a thorough analysis of what is feasible, what is good, what has added value.
În primul rând, o analiză riguroasă a ceea ce este fezabil, ceea ce este corect şi ce are valoare adăugată.
EnglishTo call for an immediate, thorough investigation carried out by the relevant state agencies.
Să se solicite efectuarea unei cercetări imediate, complete, de către agențiile de stat competente.
EnglishI would like to congratulate my colleague, Mr Albertini, for drafting this thorough report.
, în scris. - Aș dori să îl felicit pe colegul Albertini pentru redactarea acestui raport amănunțit.
EnglishWe needed to carry out a very thorough impact assessment and that is about to be concluded.
A fost necesar să efectuăm o evaluare de impact foarte detaliată și aceasta este aproape finalizată.
EnglishTo perform a thorough check, select Scan for and attempt recovery of bad sectors.
Pentru a efectua o verificare aprofundată, selectați Scanare și încercare de recuperare a sectoarelor defecte.
EnglishMr President, I would like to congratulate Gyula Hegyi on his dossier and thorough research.
Domnule preşedinte, aş dori să-l felicit pe Gyula Hegyi pentru dosarul său şi cercetarea aprofundată.
EnglishI hope to have been as thorough as possible in answering your questions.
Sper că am fost cât se poate clar în răspunsurile mele.
EnglishThe Spanish Government did not give me any visible support on the subject of the thorough stress tests.
Guvernul spaniol nu mi-a oferit niciun sprijin vizibil pe tema testelor de stres aprofundate.
EnglishThe proposals in the communication are the outcome of a very thorough analysis made by the Commission.
Propunerile din comunicare sunt rezultatul unei analize foarte amănunţite realizate de Comisie.
EnglishThere needs to be a thorough analysis of the economic benefit.
Este nevoie de o analiză aprofundată a beneficiului economic.