EN stubborn
volume_up
{Adjektiv}

That stubborn man in Prague has finally signed and we have now reached the end of the journey at last.
Omul acela încăpăţânat din Praga a semnat în sfârşit şi acum am ajuns în sfârşit la capătul călătoriei.
stubborn (auch: tenacious, tough)
volume_up
tenace {Adj. m.}
stubborn (auch: bigheaded)
volume_up
căpăţânos (cu capul mare) {Adj. m.}
stubborn (auch: obstinate)
stubborn (auch: obstinate)
volume_up
nătâng {Adj. m.} (îndărătnic)
stubborn (auch: obstinate)
volume_up
rebel {Adj. m.} (despre o boală)
stubborn (auch: enduring, lasting, obstinate, persistent)
volume_up
persistent {Adj. m.}
The most stubborn of all seems to be the myth that, as a consequence of ACTA, customs will start to inspect ipods and computers.
Cel mai persistent dintre toate pare a fi mitul conform căruia, drept consecință a ACTA, autoritățile vamale vor începe să controleze iPod-urile și computerele.
stubborn (auch: fierce, hot)

Synonyme (Englisch) für "stubborn":

stubborn

Beispielsätze für "stubborn" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt may be more difficult with Mr Klaus in Prague - he appears to be stubborn.
Este posibil să fie mai dificil cu dl Klaus, din Praga - dumnealui pare mai refractar.
EnglishThis is the most stubborn of the Millennium Development Goals.
Acesta este cel mai încăpățânat dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.
EnglishHowever, the WHO and the ECDC have maintained a stubborn silence.
Cu toate acestea, OMS și ECDC au păstrat o tăcere încăpățânată.
EnglishGreece's stubborn obstruction of the start of negotiations for accession is beyond comprehension.
Blocarea cu obstinaţie a începerii negocierilor în vederea aderării este de neînţeles din partea Greciei.
EnglishWe are being consistent or even stubborn, but not because acting differently would mean abandoning our values.
Suntem consecvenţi sau chiar încăpăţânaţi, însă nu pentru că a acţiona diferit ar însemna că ne abandonăm valorile.
EnglishLadies and gentlemen, you know how stubborn I can be and I will repeat it as many times as necessary here so that no one forgets.
Stimați colegi, știți cât de încăpățânat pot să fiu și voi repeta acest lucru în această sală ori de câte ori va fi necesar pentru ca nimeni să nu uite.
EnglishWith its stubborn adherence to the planned economy, Cuba is no longer even capable of meeting the most basic needs of its own population.
Prin adeziunea sa încăpăţânată la economia planificată, Cuba nu mai este capabilă nici măcar să asigure cele mai de bază nevoi ale propriei populaţii.
EnglishIf they listened to common sense, they would realise that the stubborn assertion of such proposals demolishes the foundations on which European integration stands.
Dacă ar asculta de bunul simț, aceștia și-ar da seama că afirmarea cu încăpățânare a acestor propuneri doboară fundamentele integrării europene.
EnglishThroughout the conciliation proceedings, I had warned that the stubborn refusal to compromise would lead to disaster and eventually it did.
Pe parcursul procedurilor de conciliere, am avertizat că refuzul încăpățânat de a face un compromis ar conduce la un dezastru și, în cele din urmă, astfel s-a și întâmplat.
EnglishMost programs can be removed using the Add or Remove Programs function accessible from Control Panel, but spyware programs are more stubborn.
Majoritatea programelor pot fi eliminate utilizând facilitatea Adăugare sau eliminare programe accesibilă din Panoul de control, însă programele spion sunt mai încăpățânate.
EnglishWe have everything that we need; all we need is faith and stubborn will, faith in our role and the will to fight against the tyranny of stupidity and temper.
Avem tot ce ne trebuie; nu avem nevoie decât de încredere și de perseverență, încredere în rolul nostru și perseverența de a lupta împotriva tiraniei prostiei și a furiei.
EnglishWill we have to fight each year to obtain a token contribution from stubborn Member States that will subsequently accuse Europe of being ineffective and superfluous?
Va trebui să ne luptăm în fiecare an pentru a obține o contribuție modică din partea statelor membre încăpățânate, care vor acuza ulterior Europa de ineficiență și de inutilitate?
EnglishThrough its stubborn desire to impose the dogma of free and fair competition, the European Union is going to leave thousands of farmers at the mercy of the law of the market, and that alone.
În încăpăţânarea sa de a impune dogma concurenţei libere şi loiale, Uniunea Europeană va lăsa mii de agricultori la mila regulilor pieţei, fără niciun ajutor.
EnglishSo, when I raise a glass today, then it will be to those courageous, stubborn Member States, like the Netherlands, that have refused to agree to this Parliament's demands.
Prin urmare, când voi ridica paharul astăzi, va fi pentru aceste state membre curajoase, încăpățânate, cum sunt Țările de Jos, care au refuzat să fie de acord cu cererile Parlamentului.