EN

selective {Adjektiv}

volume_up
selective
Because of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
To display a label on some of the buttons, click Show Selective Text.
Pentru a afișa o etichetă pe unele butoane, faceți clic pe Afișare text selectiv.
He went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective.
A continuat spunând că aplicarea regulamentelor UE se va face inteligent şi selectiv.

Beispielsätze für "selective" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Construcţiile au nevoie de ajutor pe toată linia, nu doar pe o bază selectivă.
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
EnglishTo display a label on some of the buttons, click Show Selective Text.
Pentru a afișa o etichetă pe unele butoane, faceți clic pe Afișare text selectiv.
EnglishThe Commission expects due process and non-selective application of the law.
Comisia așteaptă un proces echitabil și o aplicare neselectivă a legii.
EnglishProactive thinking on human rights is regrettably selective in the EU.
Din păcate, gândirea proactivă cu privire la drepturile omului este selectivă în UE.
EnglishHe went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective.
A continuat spunând că aplicarea regulamentelor UE se va face inteligent şi selectiv.
EnglishWe also have to be selective in the type of inspections that we do.
De asemenea, trebuie să fim selectivi în privinţa tipului de inspecţii pe care le realizăm.
EnglishI see no value in re-writing or re-interpreting it in any selective way.
Nu văd niciun motiv pentru care raportul trebuie rescris sau reinterpretat într-un mod selectiv.
EnglishWe have done so by opting for selective regionalisation conducted by the ACPs themselves.
Am realizat acest lucru optând pentru o regionalizare selectivă, realizată de ţările ACP însele.
EnglishOnce again, in this report, the selective way in which various countries are mentioned is clear.
Din nou, în acest raport, este clar modul selectiv în care diferite țări sunt menționate.
EnglishThey introduce selective immigration governed by market requirements.
Ele introduc imigrația selectivă guvernată de cerințe de piață.
EnglishOn the General tab, click Selective Startup, and then clear the Load Startup Items check box.
Pe fila General, faceți clic pe Selective Startup, apoi debifați caseta de selectare Load Startup Items.
EnglishBe selective about which websites you allow cookies for.
Selectați site-urile Web pentru care permiteți module cookie.
EnglishEuropean citizens should not be subject to media censorship and selective news coverage.
Cetăţenii europeni nu ar trebui să fie supuşi cenzurii mijloacelor de informare în masă sau transmiterii selective de ştiri.
EnglishWe have to decide whether there is a need for further changes, including in the area of selective distribution.
Trebuie să decidem dacă este nevoie de schimbări ulterioare, inclusiv în domeniul distribuţiei selective.
EnglishYes, and this is the meaning of selective immigration, which President Sarkozy wholeheartedly recommends.
Da, şi acesta este de fapt sensul imigraţiei selective pe care preşedintele Sarkozy o recomandă din toată inima.
EnglishIn this report, we are intentionally selective.
Am fost selectivi în mod intenţionat în acest raport.
EnglishThe European Investment Bank's activities must be better targeted, selective and geared towards concrete results.
Activitatea Băncii Europene de Investiții trebuie să fie mai bine direcționată, selectivă și orientată către rezultate concrete.
EnglishWe want the system to be much more selective than it was in the past, so that we can help those who really need it.
Dorim ca sistemul să fie mult mai selectiv decât a fost în trecut, astfel încât să îi putem ajuta pe cei care chiar au nevoie de el.
EnglishClick the General tab, click Selective startup, and then clear the Load system services and Load startup items check boxes.
Faceți clic pe fila General, pe Selective startup, apoi goliți casetele de selectare Load system services și Load startup items.