EN respecting
volume_up
{Präposition}

Beispielsätze für "respecting" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe report calls specifically for this involvement, while respecting the role of the Commission.
Raportul solicită în mod special această implicare, respectând rolul Comisiei.
EnglishAny self-respecting democrat must accept criticism of his or her political actions.
Orice democrat care se respectă trebuie să accepte criticile care vizează acțiunile sale politice.
EnglishWe must conduct these in good faith whilst also respecting Russia's interests.
Trebuie să desfăşurăm aceste negocieri cu bună credinţă, respectând în acelaşi timp interesele Rusiei.
EnglishBut there are indicators beyond the Stability and Growth Pact that need respecting too.
Există însă indicatori dincolo de Pactul de stabilitate şi creştere, care trebuie şi ei respectaţi.
EnglishWhile respecting the principle of subsidiarity, of course, we expect you to present us with a guide.
Respectând principiul subsidiarităţii, desigur, ne aşteptăm să ne prezentaţi un îndrumar.
EnglishIf it is dialogue with the citizen that Europe is after, then it should start respecting democracy.
Dacă Europa doreşte un dialog cu cetăţeanul, ar trebui să înceapă prin respectarea democraţiei.
EnglishClearly, the basic democratic principle of respecting election results must be upheld.
În mod evident, principiul democratic de bază al respectării rezultatelor alegerilor trebuie să fie susținut.
EnglishIt is also a matter of respecting the environment and upholding the principle of equality between all human beings.
Implică și respectarea mediului și a principiului egalității tuturor oamenilor.
EnglishYou cannot attribute to me or to the Commission any intention behind respecting the rule of law.
Nu îmi puteţi atribui mie sau Comisiei vreo intenţie existentă dincolo de respectarea statului de drept.
EnglishA citizens’ Europe Charter of fundamental rights Respecting fundamental rights Your rights
Europa cetăţenilor Carta drepturilor fundamentale Respectarea drepturilor fundamentale Drepturile dumneavoastră
EnglishAs such, the Member States are committed to fully respecting asylum seekers' right to protection.
Ca atare, statele membre sunt angajate să respecte pe deplin dreptul la protecție al solicitanților de azil.
EnglishNot respecting the new recovery plan will have serious consequences and will lead to a collapse of the stock.
Nerespectarea noului plan de refacere poate avea consecinţe grave şi va duce la colapsul stocului.
EnglishIn a compromise the various concerns have to be taken on board, while of course respecting the treaties.
Un compromis trebuie să implice acceptarea diverselor preocupări, cu respectarea, desigur, a tratatelor.
EnglishA certain degree of creative thinking is necessary while respecting the interinstitutional balance.
Este necesar un anumit grad de gândire creativă, respectându-se în acelaşi timp echilibrul interinstituţional.
EnglishAsylum is one of the human rights which the European Union is committed to respecting and promoting.
Azilul este unul dintre drepturile omului pe care Uniunea Europeană este angajată să îl respecte şi promoveze.
EnglishMr President, an earlier speaker accused my colleague, Nigel Farage, of not respecting Irish democracy.
Dle preşedinte, un antevorbitor l-a acuzat pe colegul meu, Nigel Farage, de nerespectarea democraţiei irlandeze.
EnglishIt underlines the importance of respecting the timetable for the ratification of the Treaty on the European Union.
Se subliniază importanţa respectării programului de ratificare a Tratatului privind Uniunea Europeană.
EnglishThis action does however require European coordination, while respecting national and local competences.
Această acţiune necesită totuşi coordonare europeană, respectând în acelaşi timp competenţele naţionale şi locale.
EnglishMoreover, it often interferes in the uprisings, without respecting the sovereign laws of the peoples of the region.
Mai mult, aceasta intervine adesea în revolte, nerespectând legile suverane ale popoarelor din regiune.
EnglishOur progression as decent humans demands that we do just that, respecting perfectly the subsidiarity principle.
Evoluţia noastră ca oameni ne cere să facem exact acest lucru, respectând pe deplin principiul subsidiarităţii.