"obsolete" Rumänisch Übersetzung

EN

"obsolete" auf Rumänisch

EN obsolete
volume_up
{Adjektiv}

obsolete (auch: ancient, antiquated, antique, decrepit)
volume_up
vechi {Adj. m.}
The first thing is for the announced safety tests to be carried out quickly and transparently, and for States to be required to close obsolete or unsafe plants.
Primul lucru este ca testele de siguranță anunțate să se desfășoare rapid și transparent și ca statelor să li se solicite să închidă centralele vechi sau nesigure.
obsolete (auch: antiquated, out-of-date)
volume_up
desuet {Adj. m.}
obsolete (auch: out-of-date)
The principle of intergenerational solidarity is at risk of becoming obsolete, with citizens being forced to contribute to private pensions.
Principiul solidarității între generații riscă să devină unul perimat, cetățenii fiind îndemnați să cotizeze la pensii private.
obsolete (auch: antiquated, old-fashioned)
volume_up
vetust {Adj. m.}
volume_up
învechit {Adj. m.}
We do not want them to suffer any more than they already do from the obsolete and dangerous neo-liberal system that the IMF is seeking to perpetuate.
Nu ne dorim ca ele să sufere mai mult decât suferă deja din cauza sistemului neoliberal învechit şi periculos pe care FMI-ul încearcă să îl perpetueze.
obsolete (auch: antiquated, archaic, obsolescent)
volume_up
arhaic {Adj. m.}
obsolete
volume_up
arhaizant {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "obsolete":

obsolete
English

Beispielsätze für "obsolete" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe directives in question are obsolete and do not contribute to better regulation.
Directivele în cauză sunt caduce și nu contribuie la o mai bună reglementare.
EnglishThey are at the end of their useful lives and are technically obsolete.
Ele sunt la finalul perioadei de exploatare și sunt depășite din punct de vedere tehnic.
EnglishThe Commission lately declared 250 agricultural laws obsolete.
În ultima perioadă, Comisia a declarat caduce 250 de legi din domeniul agriculturii.
EnglishIt shows the Commission is blindly pursuing its discredited and obsolete liberalisation agenda.
Ea arată cum Comisia urmează orbeşte discreditata şi perimata sa agendă de liberalizare.
EnglishThe Solidarity Fund is obsolete and has not taken account of this Parliament's resolution of 2006.
Fondul de solidaritate este inactual şi nu a ţinut cont de Rezoluţia Parlamentului din 2006.
EnglishIt does not make sense to keep rules that are entirely obsolete in place.
Nu are sens să menținem norme care sunt complet caduce.
EnglishA total smoking ban in 2012 would make these expensive investments obsolete at a stroke.
O interdicţie totală a fumatului în 2012 ar determina ca, dintr-o dată, aceste investiţii scumpe să devină învechite.
EnglishMoreover, there is one extremely dangerous and, at the same time, obsolete technology in particular.
Mai mult, există, în special, o tehnologie care este extrem de periculoasă şi, în acelaşi timp, depăşită.
EnglishYet this is the result of this obsolete technology.
Totuşi, acesta este rezultatul acestei tehnologii depăşite.
EnglishIf their function has become obsolete, they should have access to similar jobs with the same conditions.
Dacă funcția lor a devenit inutilă, aceștia trebuie să aibă acces la locuri de muncă similare, cu aceleași condiții.
EnglishShould existing instruments become obsolete or need supplementing or updating, then we will be able to make proposals.
În cazul în care instrumentele existente devin perimate sau trebuie suplimentate ori actualizate, vom putea înainta propuneri.
EnglishI accept that legal certainty requires that obsolete acts do not remain in force indefinitely in the Community's legal system.
Accept că securitatea juridică impune ca actele caduce să nu rămână în vigoare la infinit în sistemul juridic comunitar.
EnglishIn this regard, I agree with the Commission's proposal to introduce a new regulation which repeals some obsolete items.
În această privință, sunt de acord cu propunerea Comisiei de a introduce un nou regulament care abrogă anumite elemente caduce.
EnglishThey have demonstrated once again the inconsistency and lack of vision of our obsolete and out-of-touch cooperation policies.
Acestea au demonstrat, încă o dată, inconsecvența și lipsa de viziune a politicilor noastre de cooperare caduce și inaplicabile.
EnglishIn view of all the above, I support the Commission's proposal to repeal obsolete acts in the field of the common agricultural policy.
Având în vedere cele menţionate mai sus, susţin propunerea Comisiei de a abroga acte caduce în domeniul politicii agricole comune.
EnglishMember State rules and regulations are often rendered obsolete by harmonised European rules and regulations, after all.
În definitiv, regulamentele și reglementările statelor membre ajung deseori depășite prin armonizarea lor cu regulamentele și reglementările europene.
EnglishI voted for this initiative because this should also be the future for other European nuclear plants with obsolete technology.
Am votat în favoarea acestei inițiative deoarece acesta ar trebui să fie și viitorul altor centrale nucleare din Europa cu tehnologie învechită.
EnglishObsolete legislation, especially in the cosmetics industry, poses a risk to health and the extent to which we can rely on the law.
O legislaţie desuetă, mai ales în industria cosmeticelor, prezintă riscuri pentru sănătate şi afectează măsura în care ne putem baza pe lege.
EnglishMeanwhile, this has been revoked and we were called on to amend the more recent 2009 regulation on the basis of the same obsolete proposal.
Între timp, aceasta a fost revocat și am fost chemați să modificăm regulamentul mai recent din 2009 pe baza aceleiași propunerii depășite.
EnglishObsolete legislation in the cosmetics industry poses a special threat to health and the extent to which we can rely on the law.
Legislaţia învechită din domeniul industriei produselor cosmetice reprezintă o ameninţare pentru sănătate şi pentru măsura în care ne putem baza pe lege.