"destructive" Rumänisch Übersetzung

EN

"destructive" auf Rumänisch

EN destructive
volume_up
{Adjektiv}

destructive (auch: blasting)
volume_up
distructiv {Adj. m.}
Finance must play a constructive role, and not a destructive one, in our economies.
Finanțele trebuie să joace un rol constructiv, nu unul distructiv în economiile noastre.
We have to assist developing countries to leapfrog our destructive fossil fuel path.
Trebuie să sprijinim ţările în curs de dezvoltare să abandoneze parcursul nostru distructiv al combustibililor fosili.
Unregulated fishing is particularly destructive for cod fishing in the Baltic Sea, which is already in a poor state.
Pescuitul nereglementat este deosebit de distructiv pentru pescuitul de cod din Marea Baltică, aflat deja într-o stare deplorabilă.
destructive (auch: destroying)
volume_up
nimicitor {Adj. m.} (distrugător)

Beispielsätze für "destructive" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
Aceasta distruge tot mai mult libertatea de exprimare, scriere şi chiar de gândire.
EnglishInactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Inactivitatea este mult mai distructivă decât cred sau știu mulți dintre noi.
EnglishFortunately, that disaster did not have the same destructive power or scale.
Din fericire, acest dezastru nu a avut aceeaşi forţă distructivă.
EnglishThese destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.
Aceste discrepanţe distructive distorsionează concurenţa şi întreaga piaţă a Uniunii Europene.
EnglishFurthermore, destructive fishing methods are also devastating the rest of the marine environment.
Mai mult decât atât, metodele distructive de pescuit sunt devastatoare şi pentru restul mediului marin.
EnglishThis is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
Aici este vorba despre un sistem în care această lăcomie individuală se poate răspândi şi poate deveni distructivă.
EnglishBoth viruses and spyware are installed on your PC without your knowledge and both have the potential to be intrusive and destructive.
Atât virușii, cât și programele spion sunt instalate pe computer fără știrea dvs.
EnglishYou cannot bring in regulations that are destructive and make pig and poultry farmers go out of business.
Nu puteţi introduce reglementări distructive, care vor scoate de pe piaţă producătorii de carne de porc şi pasăre.
EnglishThere is an urgent, crucial need to free French fishermen from these discriminating and destructive European quotas.
Pescarii francezi trebuie neapărat şi urgent eliberaţi de aceste cote europene discriminatorii şi distructive.
EnglishDestructive viruses, worms, and Trojan horses can erase information from your hard disk or completely disable your computer.
Virușii, viermii și caii troieni destructivi pot să șteargă informații din hard disk sau să dezactiveze complet computerul.
EnglishThe most important point, however, is that such cooperation should primarily aim to avert destructive flooding.
Cel mai important aspect, totuși, este acela că o astfel de cooperare trebuie să aibă ca scop principal evitarea inundațiilor distructive.
English. - Mr President, after 30 years, the destructive practice of discards is to be addressed.
în numele Grupului EFD. - Domnule președinte, după 30 de ani, practica distructivă a aruncării capturii înapoi în mare trebuie abordată.
EnglishUnfortunately, less constructive ideas are also in the report, such as a refusal to accept the destructive influence of subsidies.
Din păcate, există şi idei mai puţin constructive în raport, precum refuzul de a accepta influenţa distructivă a subvenţiilor.
EnglishThese credits are regularly used to back projects and trade that are destructive to the environment and workers' rights.
Aceste credite sunt folosite de regulă pentru a susține proiecte și activități comerciale care dăunează mediului și drepturilor lucrătorilor.
EnglishGlobal warming is opening up new sea routes and enabling the exploitation of oil and gas resources in an environmentally destructive way.
Încălzirea globală deschide noi rute maritime şi permite exploatarea resurselor de petrol şi gaze într-un mod care distruge mediul.
EnglishWorms aren't always destructive to computers, but they usually cause computer and network performance and stability problems.
Viermii nu sunt întotdeauna distrugători pentru computere, dar de obicei provoacă probleme de performanță și stabilitate computerului și rețelei.
EnglishIt ensures not only greater protection against the destructive effects of UV radiation, but also a reduction in the greenhouse effect.
Se asigură astfel nu doar o protecţie mai mare împotriva efectelor distructive ale radiaţiilor UV, ci şi o reducere a efectului de seră.
EnglishThe scale of the disaster is exacerbated by the fact that the destructive action of the earthquake affected one of the poorest countries in the world.
Amploarea dezastrului este exacerbată de faptul că acţiunea devastatoare a cutremurului a afectat una dintre cele mai sărace ţări din lume.
EnglishHowever, every year, under exceptional circumstances, there are hugely destructive fires for which external assistance and solidarity are needed.
Totuşi, în fiecare an, în circumstanţe excepţionale, există incendii extrem de distructive, în cazul cărora sunt necesare asistenţă şi solidaritate externă.
EnglishOn 27 January, I organised a conference in Brussels, where I learned of the impact which the destructive Chinese urbanisation plans are having on the Uyghur population.
La 27 ianuarie, am organizat o conferință la Bruxelles, unde am aflat despre impactul pe care îl au asupra populației uigure planurile distructive de urbanizare chineze.