EN concerning
volume_up
{Präposition}

concerning (auch: about, of, regarding, respecting)

Beispielsätze für "concerning" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme.
Aş dori doar să comentez un singur lucru cu privire la Programul de la Stockholm.
EnglishI would like to add just one more sentence concerning the Charter of Women's Rights.
Doresc să mai adaug doar o remarcă privind Carta europeană a drepturilor femeii.
EnglishRecently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
Recent, a avut loc o campanie pe internet cu privire la Armenia şi la genocid.
EnglishTo date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
Până în prezent nu am primit informaţii privind circumstanţele acestei tragedii.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolution concerning the Philippines.
Următorul punct este dezbaterea a şase propuneri de rezoluţie privind Filipine.
EnglishFirstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
În primul rând, referitor la fondurile structurale: aproximativ 35 % din buget.
EnglishThis applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
Acesta este cazul amendamentului 30 privind dreptul de a refuza turele de noapte.
EnglishConcerning the institution: we have to decide to whom this strategy is addressed.
În ceea ce priveşte instituţia: trebuie să decidem cui se adresează această strategie.
EnglishFind out more information about national regulations concerning accidents and amounts:
Mai multe despre reglementările naţionale privind accidentele şi sumele asigurate:
EnglishHe has not expressed any kind of suggestion concerning our future policy decisions.
El nu şi-a exprimat nicio sugestie cu privire la viitoarele noastre decizii politice.
EnglishThere needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
Trebuie să existe o abordare integrată în ceea ce priveşte statele vecine ale Irakului.
EnglishI would also like to commend Amendment 68 concerning the recasting procedure.
Aş vrea, de asemenea, să laud amendamentul nr. 68 referitor la procedura de reformare.
EnglishTherefore, I will now move on to the questions concerning the forthcoming review.
Prin urmare, voi trece acum la problemele legate de revizuirea viitoare.
EnglishJustified doubts and shortcomings have been brought to light concerning his trial.
Îndoieli justificate şi neajunsuri au fost scoase la lumină în privinţa procesului său.
EnglishThe reports and the amendments concerning these schemes can help us a lot.
Rapoartele şi amendamentele referitoare la aceste regimuri ne pot ajuta mult.
EnglishThe Commission was constructive throughout the procedure concerning a payment dispute.
Comisia a fost constructivă pe tot parcursul procedurii privind un litigiu de plată.
EnglishParticular attention is paid to issues concerning cartels and consumers.
Se acordă o atenţie deosebită problemelor referitoare la carteluri şi consumatori.
EnglishFifth, we have specific conditions concerning meat production and storage.
În al cincilea rând, avem condiţii specifice privind producţia şi depozitarea cărnii.
EnglishWhy did the proposals concerning CO2 emissions turn out to be unacceptable?
De ce propunerile privind emisiile de CO2 s-au dovedit a fi inacceptabile?
EnglishI do have a question for her concerning the role of Sberbank, the Russian savings bank.
Am o întrebare pentru domnia sa cu privire la rolul Sberbank, banca de economii rusă.