"above" Rumänisch Übersetzung

EN

"above" auf Rumänisch

RO

EN above
volume_up
{Adverb}

above
volume_up
presus {Adv.}
We believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Credem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
Aici este nevoie de clarificare şi, mai presus de toate, de transparenţă completă.
It is, above all, a tremendous chance for democracy and civil rights.
Este, mai presus de toate, o șansă imensă pentru democrație și drepturi civile.
above (auch: on top, up, upstairs, atop)
volume_up
sus {Adv.}
Note that this is a supplement to the Code of Conduct above.
Reţineţi faptul că acesta este un supliment al Normelor de conduită de mai sus.
For the reasons mentioned above, I agree with the wording of the report.
Din motivele menţionate mai sus, sunt de acord cu formularea raportului.
Democracy is built from the bottom upwards: not downwards from some ivory tower up above.
Democrația este construită de jos în sus: nu de sus, dintr-un turn de fildeș, în jos.
above (auch: atop, over, higher up)
That would place trade interests above security interests.
Acest lucru ar situa interesele comerciale deasupra intereselor de securitate.
In the library pane (above the file list), next to Includes, click Locations.
În panoul bibliotecii (deasupra listei de fișiere), lângă Conține, faceți clic pe Locații.
Streaks of daybreak's pink light stream above a bridge to wake a booming city.
Fâșii de lumină rozalie a dimineții se ridică deasupra unui pod pentru a trezi orașul aglomerat.
above (auch: over)
volume_up
peste {Adv.}
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
The River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Râul Someş avea concentraţii de cianuri de 700 de ori peste nivelurile permise.
It is not about operating above the heads of Member States.
Nu se pune problema să acţionăm peste voinţa statelor membre.

Synonyme (Englisch) für "above":

above

Beispielsätze für "above" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Ca medic, aş dori să subliniez înainte de toate impactul asupra sănătăţii umane.
EnglishThat is eight per cent more than in 2004, and it is above the average for Europe.
Acest procent este cu 8% mai mare decât în 2004 şi depăşeşte media europeană.
EnglishFor all the above reasons, I did not vote for the report, but rather abstained.
Din motivele menționate anterior, nu am votat pentru raport, ci m-am abținut.
EnglishThat is important above and beyond the immediate political side to this crisis.
Acest lucru este mult mai important decât aspectul politic imediat al acestei crize.
EnglishThey may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Pot fi chiar pe faţă, dar aceste decizii făcute totuşi în afara comisiei...
EnglishAt this point, I would like to thank my colleagues and, above all, the rapporteurs.
În acest moment, aş dori să le mulţumesc colegilor mei şi, în special, raportorilor.
EnglishI hope that the Member States, above all Italy, transpose the legislation very quickly.
Sper ca statele membre, în special Italia, să transpună legislația foarte rapid.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Principalul aspect-cheie este legătura dintre măsurile preventive și cele corective.
EnglishI am referring above all to the very poor countries of the third world.
E vorba în primul rând de țările deosebit de sărace din așa-numita lume a treia.
EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Spectrul reprezintă însă o resursă limitată și mai ales un bun public.
EnglishOnly three European Union Member States are ranked above Georgia in this index.
Doar trei state membre ale Uniunii Europene sunt clasate în fața Georgiei în acest indice.
EnglishPolitical principles are at stake here, over and above issues of practical desirability.
Sunt în joc aici principii politice, dincolo de chestiuni ce ţin de voinţa practică.
EnglishLuminous, fiery-orange mountain crags tower above a bucolic prairie.
Piscuri luminoase de un portocaliu aprins veghează asupra unei câmpii bucolice.
EnglishIt is thus absolutely clear that there is an urgent need, above all, for consistent action.
Este, prin urmare, foarte clar că avem nevoie urgent de o acţiune consecventă.
EnglishIn the light of the above considerations, will the Commission answer the following:
În acest context, rugăm Comisia să răspundă la următoarele întrebări:
EnglishAbove all, Mr President, I would like to thank you personally for your commitment.
În primul rând doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, personal pentru devotamentul dvs.
EnglishEurope, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
Şi Europa trebuie să facă mai multe, în primul rând în ceea ce priveşte o mai bună coordonare.
EnglishFinally, I took the floor above all in order to thank Mr Onesta for his work.
În sfârşit, am luat cuvântul în special pentru a-i mulţumi dlui Onesta pentru activitatea sa.
EnglishHowever, we are opposed to the supranational legislative measures above.
Cu toate acestea, ne opunem măsurilor legislative supranaţionaliste menţionate anterior.
EnglishIt must be very clear that the system is organised, above all by the Member States.
Trebuie să fie foarte clar faptul că sistemul este organizat în primul rând de statele membre.