EN youngsters
volume_up
{Plural}

youngsters (auch: children)
volume_up
dzieci {f Pl}
These must include physical education and sport with guaranteed access for the general population, particularly children and youngsters, and specifically in schools.
Muszą one obejmować wychowanie fizyczne i sport, z gwarantowaną dostępnością dla całej populacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zwłaszcza w obrębie szkół.
youngsters (auch: girls, gals, girldom, girlhood)
youngsters (auch: lads)
youngsters
volume_up
młode {f Pl}
youngsters (auch: children)
volume_up
dziatwa {f} [arch.]

Beispielsätze für "youngsters" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWell, that was my idea that I was going to try to get across to the youngsters.
W każdym razie to była moja koncepcja, którą chciałem przekazać młodzieży.
EnglishSo that was the ideas that I tried to get across to the youngsters under my supervision.
Takie właśnie myślenie starałem się przekazać młodzieży pod moją opieką.
EnglishI always tried to make the youngsters feel that they're there to get an education, number one.
Zawsze próbowałem sprawić, żeby moi podopieczni czuli, że nauka jest na pierwszym miejscu.
EnglishThe youngsters didn't have to feel that we were going to keep them over.
Młodzi nie musieli się obawiać, że będziemy przedłużać treningi.
EnglishObviously, there are still quite a lot of youngsters working in agriculture.
W rolnictwie pracuje oczywiście bardzo wielu młodocianych.
EnglishSix million youngsters leave school without qualifications.
Sześć milionów młodych osób opuszcza szkołę bez uzyskania kwalifikacji.
EnglishIn Italy, 76% of youngsters say they are going to emigrate.
We Włoszech 76 % młodych ludzi deklaruje, że zamierza wyemigrować.
EnglishEurope's youngsters of today were not around for the big public awareness campaigns of the 1990s.
Dzisiejsza młodzież nie była obecna przy kampaniach informacyjnych na ogromną skalę w latach 90-tych.
EnglishThe most controversial database related to criminal activities of youngsters of Caribbean origin.
Baza danych, która wywołała najwięcej sprzeciwów, dotyczyła przestępczej działalności młodzieży pochodzącej z Karaibów.
EnglishThat material was accessible for other troubled youngsters and we have got no idea, what might follow next.
Materiały te były dostępne dla innych niezrównoważonych młodych ludzi i nie mamy pojęcia, co nas jeszcze czeka.
EnglishSince German is the main language spoken at home, the aim of the kindergarten is to familiarise the youngsters with the second language.
Ponieważ w domu mówi się głównie po niemiecku, przedszkole ma przybliżyć dzieciom drugi język.
EnglishIt saw youngsters sending out remarkable warnings to other young people to be careful when they use the Internet.
Młodzież wysyłała tego dnia do innych młodych ludzi cenne wskazówki dotyczące środków ostrożności przy korzystaniu z Internetu.
EnglishJust think of all the discrimination and aggression against minority youngsters or school shootings.
Proszę tylko pomyśleć o wszystkich przejawach dyskryminacji i agresji przeciwko młodzieży należącej do grup mniejszości, czy o strzelaninach w szkołach.
EnglishThe growth of the internet into a powerful worldwide medium has increased the dangers to youngsters throughout the world.
Przemiana Internetu w potężny światowy środek przekazu zwiększyła skalę zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież na całym świecie.
EnglishIn the European Union, there are many programmes to encourage youngsters - and others - to meet, so that this becomes a real Union.
W Unii Europejskiej prowadzi się wiele programów zachęcających ludzi młodych - i pozostałych - do spotkań, aby stworzyć prawdziwą Unię.
EnglishWith regard to international transfers, I am also in favour of the protection of youngsters and the promotion of training and education.
Jeśli idzie o transfery międzynarodowe, ja również opowiadam się za ochroną młodych sportowców i propagowaniem treningów i edukacji.
EnglishObviously, measures are needed quickly to dissuade youngsters and pregnant women from drinking.
Oczywiście konieczne są działania dla ograniczenia spożywania alkoholu wśród młodych ludzi i kobiet w ciąży.
EnglishAnd I've got to think of my youngsters at UCLA -- 30-some attorneys, 11 dentists and doctors, many, many teachers and other professions.
Moja młodzież z UCLA to dziś trzydziestu paru adwokatów, jedenastu dentystów i lekarzy, wielu, wielu nauczycieli i pracujących w różnych zawodach.
EnglishTreating sportspeople, especially youngsters, as if they were goods to be traded denies them the opportunity to continue a career outside sport as adults.
Instrumentalne traktowanie sportowców, szczególnie młodych, pozbawia ich szans na kontynuowanie kariery poza sportem w wieku dojrzałym.
EnglishThis is why music is immensely important in the awakening of sensibility, in the forging of values and in the training of youngsters to teach other kids.
Dlatego muzyka jest tak ogromnie ważna w pobudzaniu wrażliwości, szlifowaniu wartości i w instruowaniu młodzieży by uczyli swoich kolegów.