EN working
volume_up
{Adjektiv}

working
volume_up
pracujący {Adj. m.}
So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.
We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.
Wiemy, że rodzice dzieci z państw członkowskich pracujący w innym kraju otrzymują zasiłek wychowawczy.
working (auch: work, workaday)
volume_up
roboczy {Adj. m.}
Subject: Irish as an official working language of the European Union
Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.
Parlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.
The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.
Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.

Beispielsätze für "working" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.
EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.
EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishI hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
EnglishThat is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.
EnglishThe European Parliament is definitely working in the interest of Europe's citizens.
Parlament Europejski bez wątpienia pracuje w interesie europejskich obywateli.
EnglishAnd there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
Rośnie też zapotrzebowanie na życie i pracę w pomieszczeniach klimatyzowanych.
EnglishWell, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.
Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.
EnglishWhile the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.
Komisja odnosi się do rozporządzenia z 2003 roku, najwyraźniej ono nie działa.
EnglishIf the Working Time Directive had been around, none of this would have been possible.
Gdyby wtedy obowiązywała dyrektywa dotycząca czasu pracy, nie byłoby to możliwe.
EnglishWith the Lisbon Treaty, we are working towards an effective common foreign EU policy.
Mając traktat lizboński dążymy do skutecznej wspólnej polityki zagranicznej UE.
EnglishThe European Parliament has been working constructively and is united on this subject.
W tej kwestii Parlament Europejski jest zgodny i podjął konstruktywne działania.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
Pracujemy w większości głównych regionów lodowcowych na północnej półkuli.
EnglishThat's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.
To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.
EnglishMeetings of Council working groups will be organised during the Slovenian Presidency.
Spotkania grup roboczych Rady będą zorganizowane podczas prezydencji słoweńskiej.
EnglishI will pay careful attention to this problem in the report I am currently working on.
W sprawozdaniu, nad którym obecnie pracuję poświęcę tej kwestii szczególną uwagę.
EnglishYour doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.
Lekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.
EnglishOf course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
EnglishDriving time represents only half - on average - of the working time of a driver.
Czas prowadzenia pojazdu stanowi - przeciętnie - zaledwie połowę czasu pracy kierowcy.
EnglishAt least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
Co najmniej 1 na 10 członków naszego personelu to osoby pozbawione ochrony społecznej.