EN

within {Präposition}

volume_up
1. Allgemein
within (auch: at, in, inside, into, on)
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Doprowadziło to do pogłębienia podziałów społecznych w UE i w państwach członkowskich.
The Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
Według biblii problem tkwi w nas, w naszych sercach i w naszych duszach.
So the team actually developed a new code within the code within the code.
Dlatego opracowaliśmy "szyfr", kod w kodzie DNA. ~~~ Służy do odczytu i zapisu informacji w DNA.
Within 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
W ciągu 24 godzin ustalili, jak się nazywa. ~~~ W ciągu 48 godzin został aresztowany.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym.
This justifies the adoption of a special rule within the ERDF regulations.
Uzasadnia to przyjęcie specjalnego przepisu w ramach rozporządzeń dotyczących EFRR.
This should always be within the bounds of transparency and accountability.
Zawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.
They have access to legal advice both within their centre and within the competent administration.
Mają dostęp do porad prawnych zarówno w ramach samego centrum, jak i w ramach kompetentnej administracji.
within
volume_up
w obrębie {Prp.}
This means eliminating disparities within, as well as between, regions.
Oznacza to likwidację różnic w obrębie regionów i między regionami.
Our demand is for comparability, at least within the Single Market.
My żądamy porównywalności, przynajmniej w obrębie jednolitego rynku.
There were difficulties with a tiny minority within the minority.
Były problemy z niewielką mniejszością w obrębie innej mniejszości.
2. "a week"
within
A benefit may be noticed within eight weeks of starting treatment.
Poprawę można zauważyć w przeciągu ośmiu tygodni od rozpoczęcia leczenia.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.

Synonyme (Englisch) für "within":

within
English

Beispielsätze für "within" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
Englishthe right to move and reside freely within the territory of the Member States;
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich,
EnglishMost of these side effects develop within the first three weeks of treatment.
Większość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.
EnglishAnd the way we're doing that is we're creating prize teams within the X PRIZE.
Tworzymy osobne działy w obrębie X PRIZE; mamy zespół kosmosu, myślimy o orbicie.
EnglishWithin the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.
W kontekście naszej dzisiejszej dyskusji mam tu na myśli przede wszystkim Bahrajn.
EnglishThe infusion is to be started within 3 hours of reconstitution and dilution.
Infuzja powinna rozpocząć się w ciągu 3 godzin po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.
EnglishThe actors within the market transcend borders and have become international.
Podmioty na rynku przekraczają granice i stają się podmiotami międzynarodowymi.
EnglishHuman trafficking is also still a serious problem within the European Union.
Handel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
EnglishTherefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.
EnglishIt is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
Jest on szczególnie aktualny w obliczu powszechnej mobilności pracowników w UE.
EnglishNumber three, the 99 stones all have within them a mechanism that self-updates.
Numer trzy: wszystkie 99 kamieni ma w sobie mechanizm, który samo-uaktualnia.
EnglishThe Portuguese Presidency did everything within its power to overcome the obstacles.
Prezydencja portugalska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokonać przeszkody.
EnglishAt this rate the tiger will be virtually extinct within the next five years.
W tym tempie tygrys stanie się gatunkiem wymarłym w ciągu następnych pięciu lat.
EnglishEach bolus is administered as a slow intravenous injection within 2 minutes.
Każdy bolus jest podawany jako powolne, dożylne wstrzyknięcie, trwające 2 minuty.
EnglishThe frequency of inhibitors observed in these studies is within the expected range.
Częstość powstawania inhibitorów w tych badaniach jest w oczekiwanym zakresie.
EnglishA response was observed within 2 weeks, with a maximum response at 4 weeks.
Odpowiedź obserwowano po 2 tygodniach, z maksymalnym nasileniem po 4 tygodniach.
EnglishThe first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
Pierwszą dawkę należy podać w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
EnglishThe peak plasma concentration of perindoprilat is achieved within 3 to 4 hours.
Maksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu występuje w ciągu 3 do 4 godzin.