"utility" Polnisch Übersetzung

EN

"utility" auf Polnisch

EN utility
volume_up
{Substantiv}

Both groups of measures are important because of their message to the beneficiaries and because of their practical utility.
Obie grupy środków są ważne ze względu na sygnał, jaki niosą beneficjentom, i z uwagi na ich przydatność praktyczną.
Dabigatran can be dialysed; there is no clinical experience to demonstrate the utility of this approach in clinical studies.
Dabigatran może być usuwany z organizmu za pomocą dializy; w badaniach klinicznych nie uzyskano danych uzasadniających przydatność kliniczną tej metody.
The information supplied by the company shows the utility of Yttriga as a precursor to radiolabel medicines with 90Y.
Informacje przedstawione przez firmę wykazują przydatność preparatu Yttriga jako prekursora do radioznakowania leków za pomocą 90Y.
I call this the Sport Utility Principle.
Nazywam to Zasadą Użyteczności dla Sportu.
It was assumed then that in the future, further legislative work would be undertaken on the question of public utility services.
Przyjęto wtedy, że w przyszłości będą prowadzone dalsze prace legislacyjne nad kwestią usług użyteczności publicznej.
It is also a sector with a wide range of actors who do a lot of welfare work, and constitutes a recognised hub of social utility.
Sektor ten obejmuje również szereg różnych podmiotów, którzy wykonują wiele pracy społecznej - stanowi więc uznany ośrodek użyteczności społecznej.
narzędzie do porównywania dokumentów
narzędzie do kompresji plików
narzędzie do tworzenia map obrazkowych
utility (auch: accessory)

Beispielsätze für "utility" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd wireless communications has become a utility like electricity and water.
A komunikacja bezprzewodowa stała się dobrem jak elektryczność i woda.
EnglishThis is a utility room for a woman who is on a walker.
To jest pomieszczenie użytkowe dla siedemdziesięciolatki, która chodzi o balkoniku.
EnglishThat has a very high utility to prevent that damage.
Ten czyn jest niesłychanie użyteczny w powstrzymaniu tych szkód.
EnglishBatman, fighting against bad guys, he has his utility belt, he has his grappling hook, he has all different kinds of gadgets.
Batman walczący ze złymi ludźmi, ma użyteczny pas, hak, całą masę gadżetów.
EnglishIn addition, energy efficient buildings use less water and offer lower maintenance costs and utility bills.
Ponadto, w przypadku budynków energooszczędnych mniejsze jest także zużycie wody, niższe koszty utrzymania i rachunki za media.
EnglishI call this the Sport Utility Principle.
Nazywam to Zasadą Użyteczności dla Sportu.
EnglishIt was assumed then that in the future, further legislative work would be undertaken on the question of public utility services.
Przyjęto wtedy, że w przyszłości będą prowadzone dalsze prace legislacyjne nad kwestią usług użyteczności publicznej.
Englishfile transfer utility
EnglishIt is also a sector with a wide range of actors who do a lot of welfare work, and constitutes a recognised hub of social utility.
Sektor ten obejmuje również szereg różnych podmiotów, którzy wykonują wiele pracy społecznej - stanowi więc uznany ośrodek użyteczności społecznej.
EnglishBy the way, I'm teaching you how to use our website, Gapminder World, while I'm correcting this, because this is a free utility on the net.
Teraz zobaczymy zupełnie inny wykres. ~~~ Pokazuję przy okazji, jak korzystać z naszej witryny, Gapminder World, kiedy nanoszę te poprawki.
EnglishAs necessary, expert advice should be sought when the local prevalence of resistance is such that the utility of the agent in at least some types of infection is questionable.
Pożądana jest miejscowa informacja dotycząca oporności, szczególnie w przypadku leczenia ciężkich zakażeń.
EnglishProtection for inventions, utility models, industrial designs, trademarks and geographical indications can be obtained through a special procedure.
Ochronę na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne można uzyskać dzięki specjalnej procedurze.
EnglishAs necessary, expert advice should be sought when the local prevalence of resistance is such that the utility of the agent in at least some types of infections is questionable.
Dlatego też, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń,, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności.
EnglishMy second basic point is that I wish to use this discussion to call once again for an appraisal of the performance and utility of all agencies.
Drugą podstawową kwestią, jaką chcę poruszyć, jest to, że pragnę wykorzystać tę dyskusję, aby wezwać ponownie do oceny wydajności i użyteczności wszystkich agencji.
EnglishWe really needed to do some archeology in the trailer itself to figure out what's authentic in an Airstream trailer, and what feels like it has true purpose and utility.
Musieliśmy zabawić się w archeologów, by zorientować się, co jest autentyczne w przyczepie Airstream i co wydaje się mieć cel i być użyteczne.
EnglishWhat we need is an EU-wide policy to protect consumers and SMEs from pricing malpractices carried out by public utility companies.
Tak naprawdę potrzebna jest nam ogólnoeuropejska polityka w celu ochrony konsumentów i MŚP przed nadużyciami cenowymi, jakich dopuszczają się przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
English'serious thought needs to be given to the future utility of unguided munitions, as well as cluster bombs, mines and other weapons of indiscriminate effect'.
należy się poważnie zastanowić nad przyszłą użytecznością amunicji niekierowanej, a także bomb kasetowych, min i innej broni mającej niekontrolowane skutki”.
EnglishAs necessary, expert advice should be sought when the local prevalence of resistance is such that the utility of the agent in at least some types of infections is questionable.
do jeśli częstość występowania oporności lokalnie jest tak duża, że celowość stosowania leku, przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń, jest wątpliwa.
EnglishDuring the most recent elections in my country, citizens were notified by mail that their utility bills would be wavered provided if they voted for that party.
W okolicach ostatnich wyborów w moim kraju, obywatele zostali zawiadomieni drogą elektroniczną, że ich rachunki zostaną anulowane, jeżeli tylko będą głosować na tę partię.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on copyright and related rights in information society and on "utility models" (legal protection of intellectual property).
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym oraz „modeli użytkowych" (ochrona prawna własności intelektualnej).