"to turn on" Polnisch Übersetzung

EN

"to turn on" auf Polnisch

EN to turn on
volume_up
{Verb}

(Audio) ♫ Right now, it feels like I forgot to turn the light on ♫
(Audio) ♫ Teraz, wygląda tak, jakbym zapomniał włączyć światło ♫
And then, so if you can just turn on the slide that's on.
A następnie - czy możemy włączyć slajd?
Aby je włączyć, wykonaj następujące czynności:
volume_up
włączać {imperf. Vb.}
The fastest way out of a bad mood: step outside, go for a walk, turn the radio on and dance.
Najłatwiej pozbyć się złego nastroju idąc na spacer, włączając muzykę i tańcząc.
It is also claimed in the British press that you do not turn your phone on after 8 p.m. at night.
W brytyjskiej prasie napisano też, że nie włącza pani telefonu po 8 wieczorem.
The current will turn on and off at random, even when it's supposed to be on.
I będziemy mieli takie same zatory, jakie występują w kanale jonowym, prąd będzie się włączać i wyłączać losowo, nawet gdy ma być włączony.
to turn on (auch: to open, to switch on, to twist, to uncoil)
volume_up
odkręcać {imperf. Vb.}
Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on willy-nilly.
Ponieważ w produkcji mleka nie ma kurka, który można po prostu wedle życzenia zakręcać i odkręcać.
Może więc uruchomić geny.
Przeciągnę i uruchomię. ~~~ Teraz mogę kierować.
And each one of them allows us to click into alternate selves that tune in, turn on, drop out thoughts, perceptions, feelings and memories.
I każda z nich pozwala nam uruchomić alternatywne wersje nas samych, które dostrajają się, włączają, porzucają myśli, spostrzeżenia, uczucia i wspomnienia.
to turn on
volume_up
odpalić {perf.Vb.} [umg.]

Beispielsätze für "to turn on" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
EnglishBoth Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishTo turn Europe into a vassal of the United States is completely unacceptable.
Czynienie z Europy wasala Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nie do przyjęcia.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
EnglishWe also need to ensure that this debate does not turn into an ideological debate.
Trzeba również zapewnić, żeby ta debata nie przekształciła się w debatę polityczną.
EnglishThe international community must not, however, turn its back on the conflict.
Społeczność międzynarodowa nie może jednak odwracać się plecami od tego konfliktu.
EnglishThe speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Kiedy kręcę korbą i wywieram nacisk, wytwarzany jest dźwięk podobny do szczekania psa.
EnglishI hope you and the Commission will turn your attention to this very urgently indeed.
Mam nadzieję, że pan i Komisja faktycznie bardzo pilnie zwrócicie na to uwagę.
EnglishTurn again, my daughters, go your way; for I am too old to have a husband.
Wróćcież się córki moje, a idźcie, bom się już zstarzała, a nie mogę iść za mąż.
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
EnglishHere in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
Tutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy.
EnglishFor, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
EnglishIt may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
Może się okazać ze biologiczny proces w kopalniach węgla przebiega podobnie.
EnglishThis in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.
EnglishOn climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, musimy teraz skierować naszą uwagę w stronę Kopenhagi.
EnglishIs it possible to turn the black dose knob back if I click too many times?
Czy można cofnąć pokrętło do ustawiania dawki, jeżeli kliknie się zbyt wiele razy?
EnglishThen the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.