EN

trigger {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
Ściągnę spust i po tobie.
The question since then has been 'who pulled the strings that pulled the hands that pulled the trigger?'.
Od tamtej pory zadaje się pytanie "kto pociągał za sznurki, które pociągnęły za rękę, która pociągnęła za spust?”.
. ~~~ And that saying is that genetics loads the gun, but the environment pulls the trigger.
Zanim skończę, chciałabym tylko powiedzieć, że genetyka ładuje pistolet, ale to środowisko pociąga za spust.
trigger (auch: hitman)
trigger (auch: lever, skid)
2. IT

Beispielsätze für "trigger" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAt mid-cycle, high levels of LH trigger corpus luteum formation and ovulation.
W połowie cyklu, duże stężenie LH powoduje tworzenie się ciałka żółtego i owulację.
EnglishIn general, international cooperation has the potential to trigger more effective action.
Ogólnie współpraca międzynarodowa ma potencjał zwiększenia skuteczności działań.
EnglishThe camera can also use audio for detection, and trigger alarms or recordings.
Kamera może również wykorzystywać dźwięk do wykrywania, wyzwalania alarmów lub nagrywania.
EnglishAnd when you take a photograph with a camera, the process ends when you press the trigger.
Kiedy robisz zdjęcie aparatem, cały proces kończy naciśnięcie spustu migawki.
EnglishIt should be determined by transparent and effective trigger mechanisms.
System ten powinien zawierać przejrzyste i skuteczne mechanizmy uruchamiające procedurę.
EnglishWhy does Turkey's accession to the European Union trigger such passionate and combative debates?
Dlaczego akcesja Turcji do Unii Europejskiej wywołuje tak gorące i ostre debaty?
EnglishWe are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.
Zakładamy, że spowoduje to wzrost europejskiego PKB o 1,4% - 1.5%.
EnglishThe second aspect is linked to the long-term effects that this catastrophe will trigger.
Drugi aspekt dotyczy długofalowych skutków, które wywoła ta katastrofa.
English. ~~~ You trigger the spot. ~~~ The dead guy, or gal, goes ... like that.
Stymulujemy pewien punkt, a martwy facet, albo kobieta, robi tak...
EnglishGlobal warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
Globalne ocieplenie wywoła niebezpieczną rywalizację o źródła energii.
Englishthey said, finger on the trigger.
"Dalej chcesz być Indianinem?" ~~~ mówili, trzymając palec na spuście.
EnglishCan we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
Czy możemy zainwestować je już teraz, by szybko pobudzić wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy?
EnglishCentral Nervous System Quinolones are known to trigger seizures or lower the seizure threshold.
Ośrodkowy układ nerwowy Wiadomo, że chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy.
EnglishThe European Union (EU) plays the role of a trigger in social change.
Unia Europejska (UE) odgrywa rolę bodźca do zmian społecznych.
EnglishI would particularly like to know who can trigger them and when.
Szczególnie chciałbym się dowiedzieć, kto je uruchamia i kiedy.
EnglishSee, I need your cells to trigger some chemical distress signals.
Chcę, by twoje komórki wydzieliły substancje ostrzegawcze.
EnglishTheir value comes from the identity process that they trigger.
Ich wartość wynika z procesu tożsamości, który wywołują.
EnglishThe reckless behaviour of financial operators helped trigger the economic and financial crisis.
Bezmyślne postępowanie naszych podmiotów finansowych przyczyniło się do kryzysu gospodarczego i finansowego.
EnglishWhat I consider the most important thing is that, for the first time, farmers can trigger the restructuring fund.
Za najważniejszy uważam fakt, że po raz pierwszy rolnicy mogą zapoczątkować restrukturyzację.
EnglishThe following events can trigger a Site Health alert:
Alert Kondycja witryny mogą wyzwolić następujące zdarzenia:.