EN trials
volume_up
{Plural}

trials (auch: processes)
The trials against those involved in these activities are continuing.
Procesy przeciwko tym, którzy uczestniczyli w tych działaniach, trwają.
One of the issues mentioned in the document is war crime trials.
Jednym z problemów wspomnianych w dokumencie są procesy o zbrodnie wojenne.
A number of other trials are under way, notably in Poland and the UK.
W innych krajach, przede wszystkim w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu toczą się procesy.
trials (auch: efforts, samples, shots, bids)
volume_up
próby {f Pl}
Investigations and trials alone are not enough: we need cooperation, and for that purpose the EIT has been established.
Same badania i próby nie wystarczą. Potrzebujemy współpracy i w tym celu został powołany EIT.
Próby wykonuje się od dawna.
Próby konserwatorskie
trials
I would like to stress that the trials were held behind closed doors.
Chciałbym podkreślić, że rozprawy odbywały się za zamkniętymi drzwiami.
I consider that this conduct of the trials lacked impartiality.
Moim zdaniem rozprawy nie były prowadzone w sposób bezstronny.
Most of these lawyers, in turn, were not informed of the locations where the trials were being held.
Z kolei większości adwokatów nie powiadomiono o miejscu, w którym odbywały się rozprawy.
trials
trials

Synonyme (Englisch) für "trial":

trial

Beispielsätze für "trials" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSmall clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.
Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.
EnglishActos has been studied in clinical pharmacology studies and in clinical trials.
Actos badano w klinicznych badaniach farmakologicznych i w badaniach klinicznych.
EnglishIn clinical trials, 88 % of patients experienced adverse drug reactions (ADRs).
W badaniach klinicznych u 88 % pacjentów wystąpiły reakcje niepożądane na lek.
EnglishOne case of overdose with azacitidine was reported during clinical trials.
W czasie badań klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny.
EnglishThe efficacy of the 12.5 mg dose has not been investigated in clinical trials.
W badaniach klinicznych nie badano skuteczności zastosowania dawki 12, 5 mg.
EnglishThe response to treatment in both of these trials is presented in Table 4. uc
Odpowiedź na leczenie uzyskana w tych dwóch badaniach przedstawiona jest w Tabeli 4.
EnglishThere was also no evidence of abuse of the system during the clinical trials.
Nie ma też doniesień na temat nadużywania systemu podczas badań klinicznych.
EnglishUnnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
Wciąż wykonuje się zbędne testy zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach.
Englishthe data on etoricoxib in the EDGE study and pooled analyses of other clinical trials,
danych na temat etorykoksybu otrzymanych w badaniu EDGE oraz zbiorczych analizach
EnglishThe reaction has been studied in controlled trials in susceptible animals.
Objawy były analizowane w kontrolowanych doświadczeniach u wrażliwych zwierząt.
EnglishA number of field trials were performed involving calves from different farms.
Przeprowadzono szereg badań terenowych z udziałem cieląt z różnych hodowli.
EnglishIn clinical trials the tablets have been studied for up to 14 days treatment.
W badaniach klinicznych oceniano stosowanie tabletek przez okres do 14 dni.
EnglishThis indication is primarily based on the results of the clinical trials ELITE I and II.
Wskazanie to oparto przede wszystkim na wynikach badań klinicznych ELITE I i II.
EnglishThere are no controlled trials demonstrating a clinical benefit or increased survival.
Brak badań klinicznych wykazujących korzyść kliniczną lub wydłużone przeżycie.
EnglishIn clinical trials, there have been no reports of hypersensitivity to lutropin alfa.
W badaniach klinicznych nie ma doniesień o nadwrażliwości na lutropinę alfa.
EnglishPatients with known malignancies were not included in these clinical trials.
Pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym nie włączano do tych badań klinicznych.
EnglishThe response to treatment in both of these trials is presented in Table 4. uc
u Odpowiedź na leczenie uzyskana w tych dwóch badaniach przedstawiona jest w Tabeli 4.
EnglishThe majority of patients in these clinical trials were treated for one year.
Większość pacjentów w opisywanych badaniach klinicznych była leczona przez jeden rok.
Englishthe data on etoricoxib in the EDGE study and pooled analyses of other clinical trials,
danych na temat etorykoksybu otrzymanych w badaniu EDGE oraz zbiorczych analizach z
EnglishCircovac has been studied in several trials in pregnant pigs of various breeds.
Szczepionkę Circovac badano w szeregu badań u prośnych świń różnych ras.