"trail" Polnisch Übersetzung

EN

"trail" auf Polnisch

volume_up
trail {Subst.}

EN trail
volume_up
{Substantiv}

trail (auch: route)
It got renamed the "Dead Horse Trail."
Zmieniono nazwę szlaku na Szlak Zdechłych Koni.
To Szlak Białe Przejście.
The inhumanity which this trail has been witness to, the heartbreak and suffering which so many have undergone, cannot be imagined.
Okrucieństwo jakiego świadkiem był ten szlak, ból i cierpienie, przez które tak wielu przeszło są niewyobrażalne.
trail (auch: footpath, path, pathway)
The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Sprawozdanie wytyczna zatem ścieżkę dla nowej metody politycznej, którą inne sprawozdania powinny podążać.
trail (auch: clue, lead, scent, track)

Beispielsätze für "trail" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, in so doing, we naturally leave a data trail behind us.
Jednak czyniąc to, oczywiście pozostawiamy po sobie ślad w postaci danych.
EnglishOn the campaign trail, the voters ask us outright. Where is Europe?
Podczas kampanii wyborcy pytają jednak wprost: jaka jest rola Europy?
EnglishWe will, I hope, find out the exact trail of events so that we can avoid a similar occurrence.
Mam nadzieję, że ustalimy dokładny przebieg wydarzeń, dzięki czemu będziemy mogli uniknąć podobnego wypadku.
EnglishThe report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Sprawozdanie wytyczna zatem ścieżkę dla nowej metody politycznej, którą inne sprawozdania powinny podążać.
EnglishGo instead where there is no path and leave a trail'.
Go instead where there is no path and leave a trail”.
EnglishA trail marked at times by victory, at other times by defeat, but which is leading us inevitably to ruin'.
Drodze, na której czasem odnosi się zwycięstwo, czasem porażkę, lecz która nieuchronnie prowadzi nas do ruiny”.
EnglishIt is not because I agree with this monthly and sometimes bimonthly trail to Strasbourg.
Nie zrobiłam tego dlatego, że zgadzam się z naszymi odbywającymi się co miesiąc, a czasami co dwa miesiące, podróżami do Strasburga.
EnglishGo instead where there is no path, and leave a trail."
EnglishThey have a full paper trail to prove they bought this oil from a licensed company in Dublin that supplies oil.
Ma ono pełną dokumentację potwierdzającą, że kupiło ten olej od koncesjonowanej firmy w Dublinie, która dostarcza olej.
EnglishBut now with the Web, we leave a trail.
Ale teraz -- każdy zostawia w Sieci ślad.
EnglishYou know, when Paul Young strangled her, crushed her windpipe and buried her alive next to a garbage-strewn hiking trail.
Wiesz, kiedy Paul Young udusił ją, zmiaźdzył jej tchawicę i pogrzebał ją żywcem tuż obok śmietniska przy szlaku turystycznym.
EnglishThis left behind a trail of unemployment affecting thousands of workers who were either directly or indirectly affected by Opel's strategy.
Skutkowało to zwolnieniem tysięcy pracowników, których strategia spółki Opel dotyczyła bezpośrednio lub pośrednio.
EnglishThat success is a reflection of our work; it is a success which blazes the trail for the European institutions in general.
Ten sukces jest odzwierciedleniem naszej pracy; jest to sukces, który przeciera szlaki dla wszystkich instytucji europejskich ogółem.
EnglishInstead we must continue to progress along the trail of liberalisation that the EU is currently blazing by adopting measures such as this.
Musimy natomiast nadal podążać szlakiem liberalizacji, który UE obecnie wytycza, przyjmując takie rozwiązania, jak dzisiaj.
EnglishThere's a very thin blue line of exhaust that sort of runs through this thing that would be kind of the trail that holds it all together.
Widzicie tam cieniutką błękitną linię wyziewów przebiegającą przez to coś, która będzie niejako szlakiem trzymającym to razem.
Englishto trail away
Englishto trail off
Englishto trail away
Englishto trail off
EnglishHowever, the European Commission must focus, from now on, a great deal of attention on the mechanisms for monitoring the trail of the loan granted to Kiev.
Jednakże od teraz Komisja Europejska powinna skoncentrować znaczną uwagę na mechanizmach monitorowania śladów pożyczki udzielonej władzom w Kijowie.