"too" Polnisch Übersetzung

EN

"too" auf Polnisch

volume_up
too {Adv.}
volume_up
too {Konj.}
PL

EN too
volume_up
{Adverb}

1. Allgemein

too (auch: also, either, likewise)
volume_up
też {Adv.}
You have the sense that there is too little here, and I do too.
Mają Państwo poczucie, że osiągnęliśmy nieco zbyt mało, i ja też je mam.
It should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
Należy też zauważyć, że zakres inicjatywy jest szeroki, celowo szeroki.
It is to be welcomed, too, that the report was amended during the negotiations.
Dobrze, że zostało ono też zmienione w trakcie negocjacji.
too (auch: also, likewise, then)
It is somewhat too Eurocentric and somewhat too compartmentalised as well.
Jest ona nieco zbyt eurocentryczna, jak również zbyt rozczłonkowana.
For cohesion funds too, the Court still finds far too many errors.
Również w wypadku funduszy spójności Trybunał wciąż odnotowuje zbyt wiele błędów.
The Commissioners have also been addressing it and that, too, is a problem.
Komisarze również o niej mówili - i ona również stanowi problem.

2. "adv./adj."

too
volume_up
za {Adv.}
There are far too few mechanisms here; there is far too little regard for the law.
Jest tam dalece za mało mechanizmów i za mało szacunku dla prawa.
It is too early for some stocks and is too late for others in the context of overfishing.
W kontekście przełowienia dla jednych rybostanów jest już za późno, a dla innych - za wcześnie.
Too old, too young, too scruffy, too stupid, and they won't do it.
Zbyt stary, zbyt młody, za brudny, za głupi - i po zalotach.
too (auch: excessively)
volume_up
zbyt {Adv.}
The minimum amount of information it provides for is too great and too indigestible.
Minimalna informacja, którą ustanawia, jest zbyt obszerna i zbyt niestrawna.
It is somewhat too Eurocentric and somewhat too compartmentalised as well.
Jest ona nieco zbyt eurocentryczna, jak również zbyt rozczłonkowana.
The costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
Koszty ponoszone przez twórców są zbyt wysokie, a procedury zbyt skomplikowane.
too (auch: excessively)
volume_up
nazbyt {Adv.}
The measures proposed in the report are not sufficient and are too declarative.
Środki zaproponowane w sprawozdaniu są niewystarczające i nazbyt deklaratywne.
We are conducting this debate in much too technocratic a way.
Dzisiejszą debatę prowadzimy w sposób aż nazbyt technokratyczny.
The people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Ludzi zwodzono obietnicami już nazbyt długo, a teraz niezbędne jest działanie.
too (auch: too much, unduly)
Mr Lewandowski, please do not place too much trust in the Member States.
Proszę nie ufać zbytnio państwom członkowskim.
The assessment is focusing too much on where the money is going and too little on results.
Ocena ta jest zbytnio skoncentrowana na odbiorcach środków, a zbyt mało - na wynikach.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Prawdą jest, że była ona zbytnio pochłonięta konfliktami dotyczącymi władzy i wpływów.

Synonyme (Englisch) für "too":

too

Beispielsätze für "too" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe collection of passenger data must not just be useful; it must be necessary too.
Zbieranie danych o pasażerach nie może być tylko przydatne - musi być konieczne.
Englishenough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zmniejszyć się (hiperglikemia).
Englishenough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
EnglishThat is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Jest to prawdopodobnie skutek mało zdecydowanej polityki i nadmiernej biurokracji.
EnglishIf the effect of this dose is too weak your doctor may increase the dose to 20 mg.
Jeśli dawka ta nie jest wystarczająca, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg.
EnglishParliament's report reflects the importance which you too attach to this area.
Sprawozdanie Parlamentu pokazuje, jakie znaczenie państwo przypisują temu obszarowi.
EnglishI hope this, too, augurs well for the support that the President can count on.
Mam nadzieję, że zapowiada to wsparcie, na które może liczyć przewodniczący.
English(NL) Madam President, ladies and gentlemen, this debate comes none too soon.
(NL) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Nasza debata nastąpiła w samą porę.
EnglishI think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.
Moim zdaniem Parlament nie zwraca wystarczającej uwagi na sprawozdania specjalne.
EnglishThis too needs to be done in a spirit of solidarity and protection for our citizens.
Trzeba to uczynić w duchu solidarności, by zapewnić ochronę naszym obywatelom.
EnglishThe calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
Obliczanie wartości progowych dla ferm drobiu jest obciążone zbytnią biurokracją.
EnglishAction has been taken and clear and precise rules introduced in this field, too.
W tej dziedzinie podjęto stosowne działania oraz wprowadzono jasne i precyzyjne reguły.
EnglishI think that here too, we can look forward to continued good cooperation in future.
Myślę, że i w tej dziedzinie możemy liczyć na dalszą dobrą współpracę w przyszłości.
EnglishThis, I believe, is an area in which the Commission has been too hesitant.
Wydaje się, że właśnie w tej dziedzinie Komisja wykazała zbytnie niezdecydowanie.
EnglishI hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.
Mam nadzieję, że sytuacja w Egipcie nie odwróci zupełnie uwagi szefów rządów.
EnglishThe recent debt crisis in some euro area countries illustrates this all too clearly.
Ostatni kryzys zadłużenia w niektórych krajach strefy euro znakomicie to ilustruje.
EnglishIf the amount is too low your doctor may give you an additional iron supplement.
Przed rozpoczęciem stosowania leku MIRCERA oraz w jego trakcie lekarz będzie kontrolował
EnglishAs man's intellect and technology have evolved so too have the games he plays.
Wraz z rozwojem ludzkiego intelektu i technologii rozwijały się gry, w które graliśmy.
EnglishWhat really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
A dwa lata później, ta sama nagroda dostała się Estonii Czy to nie zdumiewające?
EnglishSo, my question in this connection, too, is: what are your plans in this regard?
W związku z tym moje pytanie brzmi: jakie są pani plany w tym zakresie?