"this here" Polnisch Übersetzung

EN

"this here" auf Polnisch

PL

EN this here
volume_up
{Pronomen}

this here (auch: it, that, this, these)
volume_up
to {Pron.}
Here's Margaret Atwood, "Cat's Eye." Here's a novel by Milan Kundera.
To powieść Miliana Kundery, a to "Przewodnik błądzących" Majmonidesa.
Here's a paraplegic patient actually walking by strapping on these exoskeletons.
To pacjent z paraplegią, który chodzi dzięki przypiętemu egzoszkieletowi.
(Laughter) So, but here, and -- is the camera getting too much?
(Śmiech) Za to tutaj... ~~~ Za to tutaj... ~~~ Czy kamera nie widzi za dużo?

Ähnliche Übersetzungen für "this here" auf Polnisch

this Pronomen
here Adverb

Beispielsätze für "this here" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Jesteśmy zaskoczeni, gdy wszyscy ludzie w krajach Maghrebu, chcą się tu przenieść.
EnglishThe record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.
Informacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishAnd here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishNeedless to list them here, and there are more competent people to talk about this.
Nie ma potrzeby ich tu wymieniać, inni są bardziej kompetentni w tej dziedzinie.
English(DE) Mr President, I am very pleased that Commissioner Stavros Dimas is here.
(DE) Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę, że jest z nami pan komisarz Dimas.
EnglishIt is very clear here that the Member States are not fulfilling their obligations.
Bardzo wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie spełniają swoich zobowiązań.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.
EnglishHere I must return to the Tripartite and applaud the role of both social partners.
Muszę wrócić do kwestii trójstronności i pochwalić rolę obu partnerów społecznych.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Uważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
Nawiasem mówiąc dodam, że nowe państwa członkowskie mogą jedynie na tym stracić.
EnglishTherefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.
EnglishHere it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
Tutaj - na samej górze budynku z wieloma oknami by wpuścić jak najwięcej światła.
EnglishWhat I want to say is that we could see here a degree of consensus about Europe.
Chcę powiedzieć, że widoczny jest tu pewien stopień porozumienia odnośnie do Europy.
EnglishThe famous European solidarity is completely lacking here and this has to be said.
Brakuje tu słynnej europejskiej solidarności i trzeba o tym głośno powiedzieć.
EnglishWe have here an eastern neighbourhood policy and a southern neighbourhood policy.
Zajmujemy się wschodnią polityką sąsiedztwa i południową polityką sąsiedztwa.
EnglishFinally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.
Wreszcie, mała uwaga naszego kolegi, posła Schulza, który nie jest tu obecny.
EnglishThere are potential savings here and we must have the courage to implement them.
Istnieją tu potencjalne oszczędności, dlatego musimy mieć odwagę, aby je wprowadzić.
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Aby być jak najbardziej efektywnymi, musimy działać w wymiarze międzynarodowym.