"the general feeling" Polnisch Übersetzung

EN

"the general feeling" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the general feeling" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the general feeling" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
general Substantiv
Polish
general Adjektiv
feeling Substantiv
to feel Verb
feel Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the general feeling" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDepression, difficulty in sleeping, mood swings, tiredness, irritability, general feeling of being
Depresja, problemy z zasypianiem, zmienność nastrojów, uczucie zmęczenia, drażliwość,
EnglishFeeling sick, weak, lacking energy or a general feeling of being unwell
nudności, osłabienie, brak energii lub ogólne złe samopoczucie,
Englishlethargy, tiredness, difficulty in sleeping, general feeling of being unwell, loss of appetite, hair loss.
letarg, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, ogólne złe samopoczucie, utrata apetytu, wypadanie
EnglishHow has the general feeling towards the EU changed?
Jak zmieniły się ogólne nastroje wobec UE?
EnglishI am here representing the Council and I can only tell you what, at the moment, seems to be the general feeling of the Council.
Reprezentuję w tym miejscu Radę i mogę państwu przekazać jedynie ogólne wrażenia, jakie obecnie odnosi Rada.
EnglishThe first was a general feeling that decision-making was being further removed from the citizens in favour of a distant bureaucracy.
Pierwszym było ogólne odczucie, że podejmowanie decyzji jest oddalane od obywateli na rzecz odległej biurokracji.
Englishgeneral feeling of being unwell,
EnglishThe general feeling among doctors is that the situation is significantly worse; 75% of doctors believe that the number of new cases of tuberculosis is growing.
W powszechnym odczuciu lekarzy jest znacznie gorzej - 75% lekarzy uważa, że liczba zachorowań na gruźlicę rośnie.
EnglishThere is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Mamy do czynienia z powszechną niechęcią wobec Rosji i brakiem zaufania do niej, co nie stanowi solidnej podstawy do współpracy, do której nawołujemy.
EnglishThere are many points on which we agree with the general feeling of this report, with the feeling of urgency, with the feeling of political necessity.
Zgadzamy się z wieloma punktami, jeśli chodzi o ogólne nastawienie przedmiotowego sprawozdania, zgadzamy się z poczuciem pilności i konieczności politycznej.
EnglishIn fact the general feeling is that this is an overly regulated area by world standards, which creates particular difficulties for small enterprises.
Powszechne jest raczej przeświadczenie, iż jest to obszar przeregulowany, na tle światowych standardów, co stwarza szczególne utrudnienia dla małej przedsiębiorczości.
EnglishRare cases of fainting (transient loss of consciousness), which may be preceded by a general feeling of being sick (e. g. nausea, stomach upsets) have been reported.
Zgłaszano rzadkie przypadki omdlenia (przemijającej utraty przytomności), które może być poprzedzona wystąpieniem ogólnego złego samopoczucia (np. nudności, rozstrój żołądka).
EnglishThe Council is making cuts, the Member States are making cuts, and now it appears that here too in Parliament, the general feeling is that the EU budget should also be cut.
Rada wprowadza cięcia, państwa członkowskie wprowadzają cięcia, a teraz wygląda na to, że także tu w Parlamencie przeważa opinia, że budżet UE powinien zostać zmniejszony.
EnglishI think there is a general feeling in certain Member States that there are now no regulations for European television between now and the time of implementation.
Myślę, że w niektórych państwach członkowskich panuje ogólne poczucie, że w chwili obecnej brakuje uregulowań dla telewizji europejskiej na okres przejściowy, do czasu wdrożenia dyrektywy.
EnglishThere is a general feeling that, until the new regulation, until the new directive is applied in the Member States, the rules already in force are not applicable.
Panuje ogólne poczucie, że do czasu wprowadzenia w życie nowych uregulowań tzn. nowej dyrektywy w państwach członkowskich, obecnie obowiązujące przepisy nie mają zastosowania. Pani komisarz!

Lerne weitere Wörter

English
  • the general feeling

Im Deutsch-Russisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.