"the gates" Polnisch Übersetzung

EN

"the gates" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the gates" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the gates" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
gates Substantiv
to gate Verb
gate Substantiv

Beispielsätze für "the gates" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishThe evil bow down before the good; And the wicked, at the gates of the righteous.
źli się kłaniają przed dobrymi, a niepobożni stoją u drzwi sprawiedliwego.
EnglishOpen ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.
Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.
EnglishAnd her gates shall lament and mourn; and she shall be desolate and sit upon the ground.
I zasmucą się, a płakać będą bramy jego, a spustoszony na ziemi siedzieć będzie.
EnglishDemocratic participation cannot be allowed to stop at the factory gates.
Nie można pozwolić, aby demokratyczne współdecydowanie kończyło się u bram fabryki.
EnglishGive her of the fruit of her hands; And let her works praise her in the gates.
Dajcie jej z owocu ręku jej, a niechaj ją chwalą w bramach uczynki jej.
EnglishFor he hath strengthened the bars of thy gates; He hath blessed thy children within thee.
Albowiem on umacnia zawory bram twoich, a błogosławi synów twoich w pośrodku ciebie.
EnglishHer husband is known in the gates, When he sitteth among the elders of the land.
Znaczny jest w bramach mąż jej, gdy siedzi między starszymi ziemi.
EnglishWe pay Bill Gates a huge sum of money annually for using his Windows software.
Co rok płacimy Billowi Gatesowi dużą kwotę za możliwość korzystania z oprogramowania Windows.
EnglishThe reality of modern Europe is terrorism ante portas, or at the gates.
Rzeczywistość Europy współczesnej to terroryzm ante portas, czyli u bram.
EnglishWe roll 120-foot Spartan, i.e. our vision, up to our clients' gates of Troy.
Zaciągamy 40-metrowego Spartanina, czyli naszą wizję, pod bramy naszych klientów, czyli Troi.
EnglishAnd thou shalt write them upon the door-posts of thy house, and upon thy gates;
Napiszesz je też na podwojach domu twego, i na bramach twoich.
EnglishBill Gates put it very well when he was traveling through Saudi Arabia.
Świetnie ujął to Bill Gates, kiedy podróżował przez Arabię Saudyjską.
EnglishFree trade, to which this agreement opens the gates, will now put all that in jeopardy.
Wolny handel, któremu otwiera drogę omawiane porozumienie, ponownie zagrozi temu wszystkiemu.
EnglishOpen to me the gates of righteousness: I will enter into them, I will give thanks unto Jehovah.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.
EnglishBeside the gates, at the entry of the city, At the coming in at the doors, she crieth aloud:
U bram, kędy się chodzi do miasta, i w wejściu u drzwi woła, mówiąc:
EnglishHe shall be buried with the burial of an ass, drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem.
Pogrzebem oślim pogrzebiony bądzie; wywleczony i wyrzucony będzie za bramy Jeruzalemskie.
EnglishIt's you and I who make our fates -- we open up or close the gates on the road ahead or the road behind."
Któż może żądać więcej od człowieka, niż zrobienie wszystkiego, co w jego mocy.
EnglishPeace and stability in the Balkans, at the gates of the EU, is very much a matter for Europeans.
Pokój i stabilność na Bałkanach, u bram UE, w bardzo dużym stopniu zależy od Europejczyków.
EnglishFor he hath broken the gates of brass, And cut the bars of iron in sunder.
Przeto, że kruszy bramy miedziane, a zawory żelazne rąbie.

Lerne weitere Wörter

English
  • the gates

Im Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.