"the gastrointestinal tract" Polnisch Übersetzung

EN

"the gastrointestinal tract" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the gastrointestinal tract" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the gastrointestinal tract" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
gastrointestinal Adjektiv
tract Substantiv

Beispielsätze für "the gastrointestinal tract" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLevodopa and entacapone may form chelates with iron in the gastrointestinal tract.
Lewodopa i entakapon mogą tworzyć chelaty z żelazem w przewodzie pokarmowym.
EnglishFluoxetine is well absorbed from the gastrointestinal tract after oral administration.
Fluoksetyna dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym.
EnglishLamivudine and zidovudine are well absorbed from the gastrointestinal tract.
Lamiwudyna i zydowudyna są dobrze wchłaniane z przewodu pokarmowego.
EnglishEntacapone may form chelates with iron in the gastrointestinal tract.
W przewodzie pokarmowym entakapon może tworzyć związki chelatowe z żelazem.
EnglishAbsorption Deferiprone is rapidly absorbed from the upper part of the gastrointestinal tract.
Wchłanianie Deferypron jest szybko wchłaniany z górnych części przewodu pokarmowego.
EnglishHistory of esophageal or gastrointestinal obstruction or decreased lumen gastrointestinal tract.
Niedrożność przełyku lub przewodu pokarmowego w wywiadzie lub zmniejszona średnica
EnglishThese spheroids are released from the capsule into your gastrointestinal tract.
Granulki te są uwalniane z kapsułki do przewodu pokarmowego.
EnglishCholestagel is not absorbed from the gastrointestinal tract.
Produkt leczniczy Cholestagel nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego.
EnglishStrontium excretion occurs via the kidneys and the gastrointestinal tract.
Wydalanie strontu następuje przez nerki i układ pokarmowy.
EnglishAbnormally short transport time through the gastrointestinal tract could lead to incomplete absorption.
Nieprawidłowe przyspieszenie pasażu jelitowego może prowadzić do niepełnej absorpcji.
EnglishThe remaining half of the total dose is swallowed and slowly absorbed from the gastrointestinal tract.
Druga połowa całkowitej dawki jest połykana i powoli wchłaniana z przewodu pokarmowego.
EnglishAbsorption In man tacrolimus has been shown to be able to be absorbed throughout the gastrointestinal tract.
Wchłanianie U ludzi wykazano, że takrolimus wchłaniany jest przez przewód pokarmowy.
Englishif you have a severe narrowing of the gastrointestinal tract.
Jeśli u pacjenta występuje znaczne zwężenie przewodu pokarmowego.
EnglishElimination is principally in the bile and gastrointestinal tract.
Jest wydalany głównie z żółcią oraz przez przewód pokarmowy.
EnglishAlso the medicinal product is not absorbed in the gastrointestinal tract.
Lek nie wchłania się również z przewodu pokarmowego.
EnglishThe mechanism is probably inhibition of disaccharidases in the gastrointestinal tract.
Etiologia biegunki jest prawdopodobnie związana z hamowaniem aktywności disacharydaz w obrębie przewodu pokarmowego.
EnglishAbsorption Following oral administration about 70 % of hydrochlorothiazide is absorbed from the gastrointestinal tract.
Po podaniu doustnym około 70 % hydrochlorotiazydu wchłania się z przewodu pokarmowego.
EnglishBy binding phosphate in the gastrointestinal tract, sevelamer lowers the phosphate concentration in the serum.
Poprzez wiązanie fosforanów w przewodzie pokarmowym sewelamer obniża stężenie fosforanów w surowicy.
EnglishFollowing oral administration of anagrelide in man, at least 70 % is absorbed from the gastrointestinal tract.
Po podaniu anagrelidu drogą doustną u ludzi co najmniej 70 % jest wchłaniane z przewodu pokarmowego.
EnglishAs the spheroids travel the length of your gastrointestinal tract, venlafaxine is slowly released.
Ponieważ granulki przemieszczają się przez całą długość przewodu pokarmowego, wenlafaksyna jest uwalniana powoli.

Lerne weitere Wörter

English
  • the gastrointestinal tract

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Polnisch Wörterbuch.