"the gall" Polnisch Übersetzung

EN

"the gall" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the gall" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the gall" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
gall Substantiv
to gall Verb

Beispielsätze für "the gall" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor I see that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity.
Albowiem cię widzę być w gorzkości żółci i w związce nieprawości.
Englishthat ye have turned justice into gall, and the fruit of righteousness into wormwood;.
Boście obrócili sąd w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun;.
Englishthey gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.
Dali mu pić ocet z żółcią zmieszany; a skosztowawszy, nie chciał pić.
EnglishYet his food in his bowels is turned, It is the gall of asps within him.
Wszakże pokarm jego we wnętrznościach jego odmieni się; żółcią padalcową stanie się w trzewach jego.
EnglishThis applies to gall, kidney, gall bladder and liver tissue.
Odnosi się to do żółci, nerek, pęcherzyka żółciowego i miąższu wątroby.
Englishpain in the tummy (abdomen) caused by pancreatitis, inflammation of the gall bladder and/ or bile
ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki, stan zapalny pęcherzyka żółciowego i (lub) dróg
EnglishDisorders of the liver and gall bladder Uncommon:
Zaburzenia wątroby i pęcherzyka żółciowego Niezbyt często:
EnglishHe hath builded against me, and compassed me with gall and travail.
Obudował mię a ogarnął żółcią i pracą;
EnglishDisorders of the liver and gall bladder Uncommon:
EnglishHe draweth it forth, and it cometh out of his body; Yea, the glittering point cometh out of his gall: Terrors are upon him.
Wyjęta będzie strzała z sajdaku wypuszczona, a grot przeniknie żółć jego; a gdy uchodzić będzie, ogarną go strachy.
EnglishFor their vine is of the vine of Sodom, And of the fields of Gomorrah: Their grapes are grapes of gall, Their clusters are bitter:
Albowiem z macicy Sodomskiej macica ich, i z latorośli Gomorskich jagody ich, jagody jadowite, grona ich gorzkie.
EnglishUsually gall bladder removal takes 15 to 20 minutes, but in my case it took three hours because of complications.
Zazwyczaj usunięcie woreczka żółciowego trwa 15 do 20 minut, ale w moim przypadku trwało to trzy godziny ze względu na występujące komplikacje.
Englishto vent one’s gall on sb
EnglishI think that it is good that, like Mr Klute and Mrs Gáll-Pelcz, you emphasise the importance of this new supervisory authority.
Moim zdaniem to dobrze, że podobnie jak pan poseł Klute i pani poseł Gáll-Pelcz, zwraca Pan uwagę na znaczenie tego nowego organu nadzorczego.
EnglishFinally, I come to the follow-up, because there were a few remarks by Mrs in 't Veld, Mrs Gáll and Mr Bütikofer which were spot-on.
Kończąc, dochodzę do działań następczych, gdyż pani poseł in 't Veld, pani poseł Gáll i pan poseł Bütikofer mieli na ten temat pewne uwagi.
EnglishWe are now discussing an individual legal case that is currently being tried in court, in connection with which we have the gall to say that we will stand up for the principle of the rule of law.
Zajmujemy się teraz konkretną sprawą, która jest rozpatrywana przez sąd i odnośnie której mamy czelność powiedzieć, że stoimy na straży praworządności.

Lerne weitere Wörter

English
  • the gall

Mehr in dem Deutsch-Englisch Wörterbuch.