"the funding" Polnisch Übersetzung

EN

"the funding" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the funding" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the funding" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
funding Substantiv
to fund Verb
fund Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the funding" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
EnglishWe have the problem of funding the system of health care in the Member States.
Mamy problem z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.
EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Z drugiej strony wskazaliśmy na trudności wynikające z usztywnienia finansowania.
EnglishFinally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.
I na koniec nowe uprawnienia Unii stworzą nowe wymogi dotyczące finansowania.
English(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.
(DE) Panie przewodniczący! Jak zawsze organy finansowe UE mają pewne problemy.
EnglishUnfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.
Niestety nie da się tego osiągnąć bez istotnego zwiększenia środków finansowych.
EnglishFurthermore I regret the proposed reduction to CFSP funding, especially in Kosovo.
Co więcej, żałuję zaproponowanej redukcji funduszy na WPZiB, szczególnie w Kosowie.
EnglishWe need innovations, an exchange of good experiences and additional funding.
Potrzebujemy innowacji, wymiany dobrych doświadczeń i dodatkowego finansowania.
EnglishThat also applies to the funding of research in the field of genetic engineering.
Dotyczy to również finansowania badań naukowych w dziedzinie inżynierii genetycznej.
EnglishHowever, we must also be aware that this does not represent any increase in funding.
Musimy mieć jednak również świadomość, że nie oznacza to zwiększenia funduszy.
EnglishThe Roma are not included among the target groups favoured by such funding programmes.
Romowie nie są uwzględniani wśród grup docelowych takich programów finansowania.
EnglishFunding will be allocated via this facility for the first time this autumn.
Po raz pierwszy do alokacji funduszy za pomocą tego instrumentu dojdzie jesienią.
EnglishThey have had no information, however, as to whether the funding will continue.
Nie powiadomiono ich jednak, czy finansowanie projektu będzie kontynuowane.
EnglishHowever, I am calling on the Council not to take the funding from Progress.
Wzywam jednak Radę, by nie pozyskiwała funduszy na ten cel z instrumentu Progress.
EnglishWe are talking about the funding of the strategic flagship project Europe 2020.
Rozmawiamy o finansowaniu strategicznego projektu flagowego "Europa 2020”.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Może się wydawać, że to duża ilość środków, ale w rzeczywistości to bardzo niewiele.
EnglishSubject: Strengthening and funding grassroots sporting organisations in the EU
Przedmiot: Wzmocnienie i finansowanie lokalnych organizacji sportowych w UE
EnglishAnd in recent decades, a lot of the funding for shop class has gone away entirely.
Przez ostatnie dekady, wiele funduszy na takie zajęcia całkowicie zniknęły.
EnglishA similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.
Podobny poziom funduszy został przewidziany na kontynuację tych działań w 2008 r.
EnglishAs regards the Galileo project, there is not to be any increase in its funding.
Jeśli chodzi o projekt Galileo, niedopuszczalne jest jakiekolwiek zwiększenie budżetu.

Lerne weitere Wörter

English
  • the funding

Noch mehr Übersetzungen im Niederländisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.