"the fruits" Polnisch Übersetzung

EN

"the fruits" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the fruits" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the fruits" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
fruits Substantiv
Polish
to fruit Verb
fruit Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the fruits" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHonor Jehovah with thy substance, And with the first-fruits of all thine increase:
Czcij Pana z majętności twojej, i z pierwiastek wszystkich dochodów twoich.
EnglishSalute Epaenetus my beloved, who is the first-fruits of Asia unto Christ.
Pozdrówcie Epeneta miłego mojego, który jest pierwiastkiem Achai do Chrystusa.
EnglishAnd sow fields, and plant vineyards, And get them fruits of increase.
Którzy posiewają pole, a sadzą winnice, i zgromadzają sobie pożytek z urodzaju.
EnglishDespite the situation in Europe, meat, certain cereals, fruits and vegetables are all affected.
Pomimo sytuacji w Europie mięso, niektóre zboża, owoce i warzywa poniosły straty.
Englishand for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.
I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.
EnglishIt is they to whom we direct our questions concerning the fruits of the measures taken so far.
To do nich kierujemy pytania dotyczące owoców dotychczas podjętych działań.
EnglishThe fact is that the fruits of this dialogue will have a lasting effect on our common future.
Faktem jest, że owoce tego dialogu będą mieć trwały wpływ na naszą wspólną przyszłość.
EnglishWe depend on pollinators for over a third of the fruits and vegetables we eat.
Zwierzęta zapylające dają nam 1/3 jadalnych warzyw i owoców.
EnglishWe should now press ahead to ensure that the fruits of reforms are felt at every level.
Teraz musimy dążyć do zapewnienia, że skutki tych reform będą odczuwalne na wszystkich szczeblach.
EnglishThose are the fruits, if they're tomato, that go to the tomato soup.
Jeżeli są nimi pomidory, to owady trafiają do zupy pomidorowej.
EnglishAlso, where possible, I support the distribution of fruits and vegetables of Community origin.
Popieram także dystrybucję owoców i warzyw pochodzących ze Wspólnoty, tam gdzie jest to możliwe.
EnglishIf I have eaten the fruits thereof without money, Or have caused the owners thereof to lose their life:
Jeźliżem pożytków jej używał bez pieniędzy, i jeźlim do wzdychania przywodził dzierżawców jej:
Englishand he reasoned within himself, saying, What shall I do, because I have not where to bestow my fruits?
I rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię, gdyż nie mam, gdzie bym zgromadził urodzaje moje?
EnglishWe have got a great diversity of wines, cheeses, meats, olive oil, fruits, vegetables - you name it.
Dysponujemy ogromną różnorodnością win, serów, mięs, oliwy z oliwek, owoców, warzyw - mamy wszystko.
EnglishAnd for the precious things of the fruits of the sun, And for the precious things of the growth of the moons,
I dla rozkosznych urodzajów słonecznych, także dla rozkosznych dostałych urodzajów miesięcznych;
EnglishBy their fruits ye shall know them.
Z owoców ich poznacie je; izali zbierają z ciernia grona winne, albo z ostu figi?
EnglishThe improvements in the employment situation over recent years show the fruits of past reforms.
Poprawa sytuacji na rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat jest owocem reform przeprowadzonych w przeszłości.
EnglishAnd when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.
A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej.
EnglishFor this reason, let me remind the House that a European social model is judged by its fruits.
Dlatego szanowni państwo, proszę pozwolić, że przypomnę, iż europejski model społeczny ocenia się na podstawie jego owoców.
EnglishHe would takes the fruits of each week's reading and he would weave these intricate tapestries of ancient and humanist thought.
Zbierał owoce cotygodniowych lektur z nitek wielowiekowej, humanistycznej myśli tkał arrasy.

Lerne weitere Wörter

English
  • the fruits

Mehr Übersetzungen im Dänisch-Deutsch Wörterbuch.