"the front line" Polnisch Übersetzung

EN

"the front line" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the front line" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "the front line" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishAlong with the regions in question, businesses are on the front line of restructuring.
Podobnie jak omawiane regiony, na pierwszej linii restrukturyzacji znajdują się też przedsiębiorstwa.
EnglishThe invader draws the attention of the immune system's front-line troops.
Wirus przyciąga uwagę "zwiadowców" systemu immunologicznego.
EnglishThe Communists have been, and are now, in the front line of this fight.
Komuniści byli - i teraz też są - na linii frontu tej walki.
EnglishA couple of times I crossed the front line in the very place where Mahmoud and his son were crossing.
Kilka razy byłem w tym miejscu, gdzie przechodził Mahmoud i jego syn.
EnglishI want to argue that though Africa is not the front line in the war against terror, it could be soon.
Chcę dowieść, że choć Afryka nie jest frontem w walce przeciw terrorowi, wkrótce może nim być.
EnglishThere is a side that leads the front-line discussion, and there is a side that leads the back-line discussion.
Jest strona prowadząca dyskusje frontowe jak i strona porwadząca rozmowy dalszego planu.
EnglishTwo new women will - we hope - soon be in the front line: Mrs Hedegaard and Mrs Ashton.
Niedługo na linii frontu znajdą się - jak mamy nadzieję - dwie kobiety: pani komisarz Hedegaard i pani komisarz Ashton.
EnglishHe was coming every day, crossing the front line.
Przychodził każdego dnia przechodząc przez linię frontu.
EnglishIn recent years, Brazil and Mexico have proved to be front-line actors, both on the world stage and at regional level.
W ostatnich latach Brazylia i Meksyk okazały się pierwszoplanowymi aktorami na arenie zarówno światowej, jak i regionalnej.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, a word of welcome to Commissioner Dimas, who will be on the front line in Bali.
(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym powitać komisarza Dimasa, który będzie grał pierwsze skrzypce na Bali.
EnglishAgain, it is the Member States that are on the front line, to the detriment of the European unity that we require in this area.
Znów na pierwszej linii znalazły się państwa członkowskie, ze szkodą dla potrzebnej nam w tej dziedzinie jedności europejskiej.
EnglishMemory cells generated by the HIV vaccine are activated when they learn HIV is present from the front-line troops.
Komórki pamięci, wytworzone dzięki szczepionce są aktywowane kiedy dowiedzą się, że wirus HIV jest obecny w ustroju właśnie dzięki "zwiadowcom".
EnglishAt a local level - often the front line in the battle against unsafe toys - budget cuts will impact on the effectiveness of trading standards.
Na poziomie lokalnym - często będącym pierwszą linią walki z niebezpiecznymi zabawkami - cięcia budżetowe będą miały wpływ na skuteczność norm handlowych.
EnglishListening to the local authorities is more important than ever: they are on the front line and have a real, comprehensive oversight of their own region.
Wsłuchanie się w opinie władz lokalnych jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej; są one na linii frontu i sprawują rzeczywisty i kompleksowy nadzór nad swoimi regionami.
EnglishThe front-line Member States have in fact had to face the refugee crisis by means of unilateral initiatives, without being able to rely on European solidarity.
Państwa członkowskie znajdujące się na pierwszej linii musiały się zmierzyć z kryzysem uchodźstwa, podejmując jednostronne inicjatywy, bo brakło europejskiej solidarności.
EnglishIt is encouraging that the government has set up a commission to deal with reconciliation, establish legal jurisdiction, solve language problems and deal with former front-line soldiers.
To dobry znak, że rząd powołał komisję do zajęcia się pojednaniem, wprowadzeniem jurysdykcji sądów, rozwiązaniem problemów językowych i opieką nad byłymi żołnierzami frontowymi.

Lerne weitere Wörter

English
  • the front line

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Niederländisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.