"the frequency" Polnisch Übersetzung

EN

"the frequency" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the frequency" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the frequency" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
frequency Substantiv

Beispielsätze für "the frequency" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs the tendency for thrombus formation decreases, the frequency may be reduced.
Częstość może być zmniejszana, jeżeli obniża się skłonność do tworzenia skrzeplin.
EnglishThe frequency of inhibitors observed in these studies is within the expected range.
Częstość powstawania inhibitorów w tych badaniach jest w oczekiwanym zakresie.
EnglishThe frequency of side effects is classified into the following categories:
Częstość występowania działań niepożądanych podzielono na następujące kategorie:
EnglishA theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
Nie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występujące rzadko nadwrażliwości na rHA.
EnglishReduction of levodopa dosage decreases the severity and frequency of these reactions.
Ich częstość i nasilenie można zmniejszyć poprzez zmniejszenie dawki lewodopy.
EnglishThe frequency is not known (cannot be estimated from the available data).
Częstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
EnglishThe assessment of undesirable effects is based on the following frequency data:
Ocena działań niepożądanych uwzględnia następującą częstość występowania:
EnglishSuperficial vein thrombophlebitis occurred in a frequency of less than 1 %.
Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych występowało z częstością mniejszą niż 1 %.
EnglishFrequency of adverse reactions identified from literature data Adverse reaction
Częstość występowania działań niepożądanych określonych według doniesień literaturowych
EnglishA theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
Nie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występującej rzadko nadwrażliwości na rHA.
EnglishIt is also high time that the EU did something about 'radio-frequency identification'.
Ponadto nadszedł czas, aby UE zajęła się również identyfikacją radiową (RFID).
EnglishIn addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.
Ponadto wiele uwagi poświęciliśmy kwestii polityki dotyczącej częstotliwości.
EnglishThe following frequency conventions are used in the evaluation of side effects:
Do określenia częstości występowania działań niepożądanych użyto następującej konwencji:
EnglishIt has the same dosage and frequency of administration as olanzapine tablets.
zalecane jest tylko i nie częciej niż 24 godziny. co Olanzapinę na podawać
EnglishOther possible side effects: suicidal thoughts or behaviour (frequency not known).
inne możliwe działania niepożądane: myśli samobójcze lub zachowania samobójcze (częstość
Englishnot known: the frequency cannot be estimated from the available data.
nieznana: nie jest możliwe oszacowanie częstości na podstawie dostępnych danych.
EnglishDuring post-marketing experience, liver failure has been reported (frequency unknown).
Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki niewydolności wątroby (częstość cz
EnglishFrequency of Adverse Drug Reactions (ADRs) in clinical studies with Privigen
Częstość działań niepożądanych leku (ADRs) w badaniach klinicznych obejmujących Privigen
EnglishThe frequency of side effects is classified into the following categories:
Częstość działań niepożądanych klasyfikuje się wg następujących kategorii:
EnglishThe frequency of hypocalcaemia was much lower following subsequent infusions.
Częstość występowania hipokalcemii była znacznie mniejsza po wykonaniu kolejnych infuzji.

Lerne weitere Wörter

English
  • the frequency

Im Russisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.