"the franchise" Polnisch Übersetzung

EN

"the franchise" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the franchise" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the franchise" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
franchise Substantiv
to franchise Verb

Beispielsätze für "the franchise" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
W nowych miejscach stwórz rodzaj franszyzy. ~~~ W nowych miejscach stwórz rodzaj franszyzy.
EnglishNow, Sudhir got to know very well the guy who had the unfortunate assignment of trying to take the Iowa franchise.
Sudhir dobrze poznał pechowca, któremu zlecono przejęcie franczyzy w Iowie.
EnglishHe wanted to create a franchise, a mechanism of delivery of eye care with the efficiency of McDonald's.
On chciał stworzyć franczyzę, mechanizm dostarczania opieki okulistycznej z efektywnością sieci McDonald's.
EnglishI also welcome the fact that the franchise for the modulation has been raised from EUR 5 000 to EUR 10 000 per year.
Z zadowoleniem przyjmuję również zwiększenie franszyzy dla modulacji z 5 tysięcy do 10 tysięcy euro.
EnglishYou know, we just celebrated, this year, our general elections, the biggest exercise in democratic franchise in human history.
W tym roku świętowaliśmy wybory, największe wybory w historii demokracji na ludzkim globie.
EnglishThis calculation is made on the basis of the present threshold of EUR 5 000 or the franchise, as we normally call it.
Obliczenia tego dokonano na podstawie obecnego progu w wysokości 5 000 EUR lub franchisingu, jak zazwyczaj to określamy.
EnglishDeclaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament
Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie prawa głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych
EnglishDeclaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament
Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie prawa do głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych
EnglishThat calls for a celebration of everything we have achieved, such as the franchise for women, the right to equality and reproductive rights, at least in the more civilised countries.
To skłania do fetowania dotychczasowych osiągnięć, na przykład prawa wyborczego dla kobiet, prawa do równouprawnienia i praw reprodukcyjnych, przynajmniej w bardziej cywilizowanych krajach.

Lerne weitere Wörter

English
  • the franchise

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Englisch Wörterbuch.