"the foreseeable" Polnisch Übersetzung

EN

"the foreseeable" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the foreseeable" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the foreseeable" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
foreseeable Adjektiv

Beispielsätze für "the foreseeable" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTheir blindness leads them to deny the foreseeable consequences of its accession.
Ich zaślepienie powoduje, że nie są w stanie przewidzieć konsekwencji tureckiej akcesji.
EnglishWork on the database is going well and it will be available in the foreseeable future.
Prace nad bazą danych postępują naprzód, zaś sama baza będzie dostępna już w niedalekiej przyszłości.
EnglishIt may have been foreseeable, but nothing was done to prevent it.
Można było ją przewidzieć, lecz nie uczyniono nic, by jej zapobiec.
EnglishI do not see any dramatic change to this in the foreseeable future.
Nie przewiduję, aby w najbliższej przyszłości zaszły w tym względzie jakiekolwiek drastyczne zmiany.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Wszyscy wiemy, że w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości ilość dostępnych surowców będzie niedostateczna.
EnglishHowever, they make a period of sacrifice foreseeable, which will affect all Europeans.
Pakiet ten jednakże wiąże się z przewidywanym okresem poświęceń, który będzie miał wpływ na wszystkich Europejczyków.
EnglishIn the case of the UK, we are now saddled with massive borrowing for the foreseeable future.
W przypadku Wielkiej Brytanii w dającej przewidzieć się przyszłości będziemy obarczeni zadłużeniem na ogromną skalę.
EnglishHis party has no representatives in the House of Commons and no hope of putting any there in the foreseeable future.
Jego partia nie ma przedstawicieli w Izbie Gmin i nie ma na to szans w najbliższej przyszłości.
EnglishSecondly, the foreseeable military use of Galileo.
Po drugie, przewidywane wojskowe zastosowanie Galileo.
EnglishWe now know that the crisis was foreseeable but that credit rating agencies did not carry out their role of watchdog.
Wiemy dziś, że mogliśmy ten kryzys przewidzieć, ale to agencje ratingowe nie spełniły swojej roli nadzorcy.
EnglishDo you think that Estonia will become a member in the foreseeable future, perhaps even this year?
Czy sądzi pan, że Estonia przystąpi do strefy euro w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości, być może nawet w tym roku?
EnglishSuch an outcome is also possible in Madagascar, provided that an election is held within the foreseeable future.
Taki wynik jest również możliwy na Madagaskarze, pod warunkiem, że do wyborów dojdzie w przewidywalnej przyszłości.
EnglishCredit is going to be a difficult issue for the foreseeable future, for both lenders and borrowers alike.
W przewidywalnej przyszłości kredyt stanowić będzie trudne zagadnienie zarówno dla kredytodawców, jak i dla kredytobiorców.
EnglishHowever, there is currently no indication that oil prices will moderate significantly in the foreseeable future.
Brak jednak obecnie przesłanek, by sądzić, że w dającej się przewidzieć przyszłości nastąpi znaczne obniżenie cen ropy.
EnglishThe various political options are being examined for their foreseeable social, economic and environmental impact.
Badane są różnorodne opcje polityczne dotyczące ich przewidywalnego społecznego, gospodarczego i środowiskowego wpływu.
EnglishLet me also say at this point, however, that I cannot envisage Ukrainian membership of the EU for the foreseeable future.
Chciałbym w tym miejscu stwierdzić, że jednak nie przewiduję członkostwa Ukrainy w UE w najbliższej przyszłości.
EnglishWe can assume that Malta, Greece and Spain, too, will be confronted by this problem in the foreseeable future.
Możemy założyć, że w możliwej do przewidzenia przyszłości tego samego problemu doświadczą również Malta, Grecja i Hiszpania.
EnglishThis is expected to double, triple or maybe quadruple year over year for the foreseeable future.
Oczekuje się, że liczba ta będzie wzrastać podwójnie, potrójnie a może nawet poczwórnie każdego roku w dającej się przewidzieć przyszłości.
EnglishNone of this was foreseeable.
Nic z tego, co się stało, nie dawało się przewidzieć.
EnglishIt was foreseeable that grain prices would rise, and I have said this several times here in the European Parliament too.
Można było przewidzieć, że ceny zbóż wzrosną, a ja kilkukrotnie mówiłem o tym również tutaj, w Parlamencie Europejskim.

Lerne weitere Wörter

English
  • the foreseeable

Im Deutsch-Chinesisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.