"the following years" Polnisch Übersetzung

EN

"the following years" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following years" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following years" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
years Substantiv
Polish
year Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the following years" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFirstly, the new Statute for Assistants, which is in place at long last following years of discussion.
Pierwszym z nich jest nowy statut asystenta, który mamy wreszcie po latach dyskusji.
EnglishOver the following years the Council of Europe encouraged the emerging European institutions to adopt the flag as well.
W kolejnych latach Rada Europy zachęcała powstające instytucje europejskie do używania tej samej flagi.
EnglishThis is a major achievement for Europe, a very important and historic moment following years of deep crisis for the European Union.
To wielkie osiągnięcie dla Europy, bardzo ważny, historyczny moment po latach głębokiego kryzysu Unii Europejskiej.
EnglishIt became a nation only in 1971 following years of civil war which involved neighbouring ex-British colonies, Pakistan and India.
Stał się on państwem dopiero w 1971 r. po latach wojny domowej obejmującej sąsiadujące byłe kolonie brytyjskie, Pakistan i Indie.
EnglishSome are directly linked with the budget for this year or for the following years, until the end of the multiannual financial framework 2007-2013.
Niektóre są związane z budżetem na rok bieżący lub na lata następne, do zakończenia prac nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013.
EnglishThe EU cofinanced EUR 150 million in 2008, and allocated EUR 120 million in 2009 and EUR 100 million for the following years.
Unia Europejska przekazała dofinansowanie w wysokości 150 milionów euro w 2008 roku, a także przeznaczyła 120 milionów euro w 2009 roku i 100 milionów euro na kolejne lata.
EnglishThe inequalities also relate to gender and, characteristically, appear early in life and often continue throughout the following years and even generations.
Nierówności dotyczą też płci, a - co jest charakterystyczne - występują na wczesnym etapie życia i często przedłużają się na kolejne lata, a nawet całe pokolenia.
EnglishThe monument was successively lowered in the course of the following years, and in 1993 it disappeared from the surface entirely and can now only be seen through a window.
W ciągu kolejnych lat konstrukcję w całości stopniowo obniżano, aż w roku 1993 całkowicie zniknęła z powierzchni i można ją było oglądać tylko przez specjalną szybę.
EnglishNevertheless, we can be pleased that at long last, following years of debate, we have reached an agreement full stop, as this Treaty is an improvement on the current situation.
Niemniej jednak możemy być zadowoleni, że w końcu, po wieloletniej debacie, w ogóle udało się nam osiągnąć porozumienie, gdyż traktat ten stanowi poprawę obecnej sytuacji.

Lerne weitere Wörter

English
  • the following years

Im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.