"the following words" Polnisch Übersetzung

EN

"the following words" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following words" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following words" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
words Substantiv
Polish
to word Verb
word Substantiv

Beispielsätze für "the following words" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would like to address the following words to you, Mr Commissioner.
Panie komisarzu! Chciałabym skierować do pana następujące słowa.
EnglishSo I just want to conclude with the following words.
Więc chciałbym zakończyć następującymi słowami.
EnglishYou have used the following words: 'Give me more time to discuss this with the other members of the Council.
Z pańskich ust padły następujące słowa: "Proszę dać mi więcej czasu na omówienie tej kwestii z innymi członkami Rady.
EnglishOn the third line, after the words 'deployment on the ground', we would like to ask for support for the following words, which are ...
W trzeciej linijce po słowach "deployment of the ground” chcielibyśmy poprosić o poparcie następujących słów, które dodajemy...
EnglishI wish to add the following words: 'condemns every act of violence against Christian communities and', and then the original text follows.
Chciałabym dodać następujące słowa: "potępia każdy akt przemocy wobec wspólnot chrześcijańskich i”, po czym następuje pierwotny tekst.
EnglishIt takes the following words out of Amendment 2: 'by providing public authorities with a 'tool-kit' to evaluate the quality of such services'.
Polega ona na wykreśleniu z poprawki nr 2 następujących słów: "przez udostępnienie organom publicznym zestawu instrumentów pozwalających ocenić jakość takich usług”.
EnglishThe following words, which I will quote in English, should be added immediately after this: 'and maintaining its call for further substantial progress within the IMO'.
Bezpośrednio po nim należy dodać następujące słowa, które zacytuję w języku angielskim: "and maintaining its call for further substantial progress within the IMO”.

Lerne weitere Wörter

English
  • the following words

Im Deutsch-Türkisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.