"the following way" Polnisch Übersetzung

EN

"the following way" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following way" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following way" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
way Substantiv

Beispielsätze für "the following way" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou can request a video ad by configuring the ad request type in the following way: adsRequest.adType
Możesz zgłosić żądanie reklamy wideo, konfigurując typ żądania reklamy w następujący sposób: adsRequest.adType
EnglishBut I found that the problems of psychology seemed to be parallel to the problems of technology, entertainment and design in the following way.
Myślę, że problemy psychologii są podobne do problemów technologii, rozrywki i designu.
EnglishThe Council will act in relation to the issue which we will call the European Union/Turkey relationship, with a view to the accession process, in the following way:
W sprawie, którą nazwiemy stosunki Unii Europejskiej z Turcją, Rada podejmie następujące działania związane z procesem przystąpienia:
EnglishYour committee is proposing that this principle should be translated in the following way: firstly, the minimum and maximum numbers set by the Treaty must be fully utilised.
Państwa komisja proponuje, aby zasadę tę interpretować jak następuje: po pierwsze, minima i maksima określone w Traktacie powinny być w pełni wykorzystane.
EnglishThe citizens of the Czech Republic take it for granted that European integration has a necessary and important mission, which broadly speaking they understand in the following way.
Obywatele Republiki Czeskiej przyjmują za rzecz oczywistą, że integracja europejska ma niezbędną i ważną misję, którą, mówiąc najogólniej, rozumieją następująco.

Lerne weitere Wörter

English
  • the following way

Weitere Übersetzungen im bab.la Dänisch-Deutsch Wörterbuch.