"the following reasons" Polnisch Übersetzung

EN

"the following reasons" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following reasons" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following reasons" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
reasons Substantiv
Polish
to reason Verb
reason Substantiv

Beispielsätze für "the following reasons" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhen our spiders miss a site, it's frequently for one of the following reasons:
Jeśli nasze roboty pomijają witrynę, najczęściej dzieje się tak z następujących przyczyn:.
English. - The ALDE Group voted against a reform of Rule 29 for the following reasons:
na piśmie. - Grupa ALDE głosowała przeciwko zmianie art. 29 z następujących powodów:
English(CS) Mr President, I voted against the report for the following reasons.
(CS) Panie przewodniczący! Głosowałem przeciwko sprawozdaniu z następujących powodów.
EnglishIn the end, I voted against the proposal, for the following reasons.
Ostatecznie zagłosowałem przeciwko przyjęciu wniosku z następujących powodów.
English. - (DE) I did not vote for the human rights report, for the following reasons:
na piśmie. - (DE) Nie zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania z następujących powodów:
EnglishI voted in favour of Articles 49, 53 and 54 for the following reasons.
Głosowałem za przyjęciem ustępów 49, 53 i 54 z następujących powodów.
English(LT) I voted in favour of Mr Leinen's report and resolution for the following reasons.
(LT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Leinena i rezolucji z następujących względów.
EnglishI voted against for the following reasons.
Głosowałem za odrzuceniem tego sprawozdania z następujących powodów.
English. - (SV) We vote against the report and the Commission proposal for the following reasons:
na piśmie. - (SV) Głosujemy przeciw przyjęciu tego sprawozdania oraz wnioskowi Komisji z następujących powodów:
EnglishThis request was based on the following reasons:
Wysunięcie wniosku uzasadnione było następującymi powodami:
EnglishIf Instant Preview isn't available for your site, it's probably for one of the following reasons:
Jeśli podgląd w wyszukiwarce nie jest dostępny dla Twojej witryny, zazwyczaj dzieje się tak z następujących przyczyn:.
EnglishThis request was based on the following reasons:
Wysunięcie wniosku uzasadniono następującymi powodami:
EnglishYou should try to fix the problem at the source (rather than immediately contacting Google), for the following reasons:
Problem należy likwidować u źródła (a nie od razu za pośrednictwem Google) z następujących powodów:.
EnglishYour doctor has recommended that you have a 13C-Urea breath test, for one of the following reasons: -
C- mocznik – z jednego Lekarz zalecił przeprowadzenie testu oddechowego Pylobactell przy użyciu z następujących powodów:
EnglishThe CHMP is of the Opinion that Hexavac, can no longer be maintained in normal clinical usage for the following reasons:
CHMP jest zdania, że Hexavac nie może być stosowany w normalnym użyciu klinicznym z następujących powodów:
English(PL) Madam President, I am opposed to the resolution and I have voted against its adoption for the following reasons:
(PL) Pani Przewodnicząca! Jestem przeciwny rezolucji, a przeciw jej przyjęciu głosowałem z następujących względów:
EnglishIf you receive an error message while importing a file into Google presentations, it could be for one of the following reasons:
Przyczyny wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas importowania pliku do prezentacji Google mogą być następujące:.
English. - (FR) I abstained during the final vote on this resolution for the following reasons in particular.
na piśmie. - (FR) W trakcie głosowania końcowego nad tą rezolucją wstrzymałam się od głosu - w szczególności z następujących powodów:
EnglishWe, the MEPs of the Communist Party of Greece (KKE), are voting against the joint resolution for the following reasons:
My, posłowie do PE z ramienia Komunistycznej Partii Grecji (KKE), głosujemy przeciwko wspólnej rezolucji z następujących powodów:
English. - (PL) I voted against legal recognition of European Union symbols by the European Parliament for the following reasons.
na piśmie. - (PL) Głosowałem przeciwko prawnemu uznaniu symboliki europejskiej przez Parlament Europejski, ponieważ:

Lerne weitere Wörter

English
  • the following reasons

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Russisch Wörterbuch.