"the following points" Polnisch Übersetzung

EN

"the following points" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following points" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following points" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
points Substantiv
to point Verb
point Substantiv

Beispielsätze für "the following points" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English(PL) Mr President, I wish to draw attention to the following points in this debate.
Pani Komisarz! Zabierając głos w tej debacie chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.
EnglishMr President, when it comes to Iran I have the following points to make.
Panie przewodniczący! Jeśli chodzi o Iran, chciałabym podnieść kilka kwestii.
EnglishI would like to make the following points on the latter two agencies:
W odniesieniu do dwóch ostatnich agencji chciałabym wskazać na następujące elementy:
EnglishIt is on this basis that each of the following points of discussion must be considered:
W tym właśnie kontekście należy rozważać każdą z następujących kwestii:
EnglishThe future is what is important to me and I would like to emphasise the following points.
Dla mnie liczy się przyszłość i chciałbym podkreślić następujące kwestie.
EnglishOn the positive side, I would mainly like to highlight the following points.
Jeśli chodzi o pozytywne strony, chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące kwestie.
EnglishI would make the following points on the measures that you have presented here:
Mam dwie uwagi dotyczące przedstawionych tu środków:
EnglishFollowing negotiations with the Council, the directive has been improved, especially on the following points:
Po negocjacjach z Radą dyrektywę poprawiono, szczególnie w następujących punktach:
EnglishWith this report, we wanted to stress the following points.
W sprawozdaniu chcieliśmy zaakcentować następujące punkty.
EnglishThis flexibility must encompass the following points.
Pierwszy punkt dotyczy znaczącej elastyczności, która musi obejmować zagadnienia wymienione poniżej.
EnglishI would like to stress the following points in particular.
Chciałbym w szczególności podkreślić następujące sprawy.
EnglishAnd what I'm going to try -- I hope I make the following points.
OK. ~~~ Za chwilę zanurzymy się w moim świecie.
EnglishHowever, I would like to make the following points.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na następujące zagadnienia.
EnglishThe following points are particularly important here.
Szczególne znaczenie mają tu następujące kwestie.
EnglishI should like to conclude, Mr President, by raising the following points in response to some specific questions.
Panie Przewodniczący! Na zakończenie chciałbym zgłosić następujące uwagi w odpowiedzi na niektóre konkretne pytania.
EnglishThe following points are crucial, however.
Niezmiernie ważne są jednak poniższe kwestie.
EnglishThe strategic shortcomings of European energy policy which should be taken into account include the following points.
Strategiczne braki europejskiej polityki energetycznej, które powinny zostać uwzględnione obejmują następujące punkty.
EnglishThis is why I think that the following points should be borne in mind when carrying out and assessing the stress tests:
Dlatego uważam, że przeprowadzając testy warunków skrajnych i oceniając ich wyniki, trzeba mieć na uwadze następujące kwestie:
EnglishThis type of measure would not only not provide a solution, but would be a mistake, at least from the following points of view.
Tego rodzaju środek nie tylko nie przyniósłby rozwiązania, lecz byłby błędem, przynajmniej z następującego punktu widzenia.
EnglishThe following points must be borne in mind:

Lerne weitere Wörter

English
  • the following points

Suche weitere Wörter im Deutsch-Portugiesisch Wörterbuch.