"the breakup" Polnisch Übersetzung

EN

"the breakup" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the breakup" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the breakup" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish

Beispielsätze für "the breakup" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSince the breakup of the Soviet Union, these two regions have not in practice been part of Georgia.
Od rozpadu Związku Radzieckiego te dwa regiony w praktyce nie były częścią Gruzji.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nie możemy pracować na rzecz zjednoczenia Europy tutaj, a poza naszymi granicami zachęcać do rozpadu Chin.
EnglishAt the same time these measures would clearly lead to the organisational break-up of farms.
Jednocześnie środki te z pewnością doprowadziłyby do organizacyjnego rozpadu gospodarstw rolnych.
EnglishJust a wonderful kind of breakup of architecture, and the way that the trees form vertical elements.
Właśnie taki cudowny rodzaj przerwy w architekturze i sposób, w jaki drzewa tworzą pionowe elementy.
EnglishKosovo is the symbol of this enterprise of political break-up.
Kosowo jest symbolem tego politycznego rozłamu.
EnglishFurther break-up of Afghanistan may lead to 'Somalisation' of the country and its division amongst the fighting tribes.
Dalsze rozbicie Afganistanu może doprowadzić do somalizacji państwa i podziału na walczące plemiona.
EnglishLastly, the report makes it very clear who the beneficiary of NATO's aggression and the breakup of Yugoslavia was.
Wreszcie w sprawozdaniu bardzo wyraźnie stwierdzono, kto skorzystał na agresji NATO i rozpadzie Jugosławii.
EnglishWe are all aware how cruel the wars were which resulted in the break-up of Yugoslavia and divided this region.
Wszyscy mamy świadomość, jak okrutne były wojny, które wyniknęły z rozpadu Jugosławii i które podzieliły ten region.
EnglishHere is a country that has not really moved forward in terms of political rights since the break-up of the Soviet Union.
Jest to kraj, który od momentu rozpadu Związku Radzieckiego nie zrobił żadnego postępu w kwestii praw politycznych.
EnglishThe markets are speculating on a euro break-up.
EnglishOne wants to return to the pre-1999 days; in other words, he wants the break-up of the two entities.
Jeden z nich chce powrotu do czasów sprzed roku 1999; innymi słowy chce oddzielenia dwóch podmiotów wchodzących w skład Bośni i Hercegowiny.
EnglishEuropean agriculture as a whole would then ultimately pay the price of an artificial and forced break-up of farms.
A zatem w ostatecznym rachunku całe rolnictwo europejskie zapłaciłoby cenę za sztuczne i wymuszone rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
EnglishTo achieve this break-up, I would remind you that NATO forces went so far as to bomb Belgrade, the capital city of a European state.
Pragnę przypomnieć, że w celu doprowadzenia do takiego rozłamu siły NATO posunęły się do zbombardowania Belgradu, stolicy państwa europejskiego.
EnglishIn 2006, after the break-up of Yugoslavia, the electorate of Montenegro, the last state to remain united with Serbia, decided democratically to end this union.
W 2006 r. po rozpadzie Jugosławii wyborcy w Czarnogórze - ostatnim państwie zjednoczonym z Serbią - demokratycznie postanowili zakończyć tę unię.
EnglishThere is still a great deal that we can do, as the costs of an economic collapse caused by a break-up and revolution of this nature must be kept to a minimum.
Nadal możemy wiele uczynić, ponieważ koszty załamania się gospodarki, spowodowanego rozpadem i rewolucją tego rodzaju, trzeba ograniczyć do minimum.
EnglishAfter the break-up of Yugoslavia, the Montenegrin electorate decided democratically in 2006 that they did not wish Montenegro to remain united with Serbia.
Po rozpadzie Jugosławii, w 2006 r. mieszkańcy Czarnogóry postanowili w drodze demokratycznych wyborów, że nie chcą, by Czarnogóra pozostała członkiem unii z Serbią.
EnglishThis has been blindingly obvious since the breakup of the Soviet Union 17 years ago as this region is full of recurring tensions and disputed borders.
Było to w jaskrawy sposób oczywiste od rozpadu Związku Radzieckiego, który miał miejsce 17 lat temu, ponieważ region ten jest pełny powracających napięć i spornych granic.
EnglishThe five countries of the Central Asia region share the same recent past, following the break-up of the Soviet Union, and they are all, of course, very young nations.
Pięć krajów w regionie Azji Środkowej ma tę samą najnowszą historię, po której nastąpił rozpad Związku Radzieckiego, a są to oczywiście bardzo młode narody.
EnglishWe have the agency in Lisbon, the European Maritime Safety Agency (EMSA), which was established in the aftermath of a disaster involving the break-up of supertankers.
Mamy agencję w Lizbonie - Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) - którą utworzono w następstwie katastrofy związanej z pęknięciem kadłubów supertankowców.
EnglishThe internal problems, in particular over Transnistria, and the breakup and disruption of the country, which are a symbol of the past and of division, are all very difficult issues.
Trudności wewnętrzne, w szczególności zaś Naddniestrze, rozdzielenie, rozdarcie tego kraju, które jest symbolem przeszłości i podziału, stanowi wielką trudność.

Lerne weitere Wörter

English
  • the breakup

Weitere Übersetzungen im bab.la Französisch-Deutsch Wörterbuch.