"the ban" Polnisch Übersetzung

EN

"the ban" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the ban" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the ban" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
ban Substantiv
to ban Verb

Beispielsätze für "the ban" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Mówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.
EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
Oznacza to, że my jako obywatele mamy teraz okazję zakazać tego bezlitosnego handlu.
EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.
EnglishIn the Netherlands, we have fought hard for such a ban, and have succeeded.
W Holandii bardzo mocno walczyliśmy o wprowadzenie takiego zakazu, i udało się.
EnglishWe introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
Wprowadziliśmy zakaz palenia na największym stadionie, który mieści 82 500 osób.
EnglishWe have to understand that a European-level ban is sometimes not enough.
Musimy zdać sobie sprawę, że zakaz na szczeblu europejskim czasem nie wystarcza.
EnglishIt is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
To barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Kwestia druga dotyczy zakazu obrotu produktami z fok i jest ogromnie ważna.
EnglishThe ban on rearing laying hens in traditional cages enters into force in January 2012.
Zakaz hodowli kur niosek w tradycyjnych klatkach wchodzi w życie w styczniu 2012 r.
EnglishWe cannot, however, ban people who wish to harm themselves from doing so.
Natomiast nie możemy zakazywać szkodzenia ludziom, kiedy sami sobie chcą szkodzić.
EnglishRealistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
EnglishThe ban was a stitch-up by the political elite and was done on a nod and a wink.
Zakaz ten to sprawka elit politycznych i został on z miejsca przyjęty.
EnglishIn the view of the CDA/PPE delegation, a total ban on discards is unrealistic.
Zdaniem delegacji CDA/PPE całkowity zakaz odrzutów jest nierealistyczny.
EnglishSubject: Ban on visiting Cuban nationals imprisoned in the United States
Dotyczy: zakazu odwiedzania kubańskich obywateli więzionych w Stanach Zjednoczonych
EnglishIt made huge concessions, and was ready to withdraw the ban on labelling.
Poszedł na znaczne ustępstwa, a także był gotów wycofać zakaz etykietowania.
EnglishFor this reason, we are calling for a ban on duplicating animal testing.
Dlatego wzywamy do zakazu powielania testów przeprowadzanych na zwierzętach.
EnglishWe should not ban the hunts traditionally conducted by Inuit communities.
Nie powinniśmy zakazywać tradycyjnych polowań prowadzonych przez Eskimosów.
EnglishLet me give two specific examples: the re-entry ban, which is set for five years.
Pozwolę sobie podać dwa szczególne przykłady: zakaz ponownego wjazdu, ustalony na pięć lat.
EnglishIn fact, this effect was noticed almost immediately after the smoking ban was introduced.
Co więcej, skutek ten odnotowano niemal natychmiast po wprowadzeniu zakazu palenia.
EnglishWe must introduce a ban on all carcinogenic and other toxic substances.
Musimy wprowadzić zakaz stosowania wszystkich substancji rakotwórczych i trujących.

Lerne weitere Wörter

English
  • the ban

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch.